Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teoria i Pedagogia de la Comunicaciˇ

Codi de l'assignatura: 572466

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Juli Palou Sangra

Departament: Departament d'Educaciˇ LingŘÝstica i LiterÓria, i DidÓctica de les CiŔncies Experimentals i de la MatemÓtica

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Consideracions prŔvies

 

El compliment d’aquest pla docent queda condicionat a la situació sanitària.

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

35

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

15

 

-  Seminari

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi

 

CT1 - Actuar de forma lliure responsable, tant en contextos professionals com personals, sent respectuós amb els valors universals i democràtics.

 

CE1 - Aplicar metodologies d’investigació adequades als àmbits estudiats que afavoreixin l’exploració, anàlisi i interpretació de pràctiques i manifestacions artístiques.
 

 

CE3 - Dissenyar, planificar i avaluar situacions d’ensenyament-aprenentatge en diversos àmbits artístics, adequant-les a les necessitats i perfils dels subjectes receptors des de l’educació formal i no formal
 

 

CE4 - Valorar críticament processos artístics i manifestacions culturals per a la seva transferència a l’àmbit educatiu amb finalitat d’intervenció didàctica o d’investigació.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Identificar usos i aplicacions dels mitjans audiovisulas per a la seva aplicació a l’àmbit educatiu.

 

  •  Contrastar perspectives teòriques relacionades amb la producció i consum dels mitjans audiovisuals.

 

  • Interpretar suports formals i conceptuals dels missatges, orals, verbals i audiovisulas.

 

  • Analitzar situacions comunicatives en entorns educatius.

 

  • Establir criteris per a l’estudi de les situacions interactives.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. El concepte de comunicaciˇ

*  1. El procés comunicatiu

- Deficinició i principis bàsics

- Teories de la comunicació

- El llenguatge no discriminatori per raó de gènere.

 

2. Comunicació i llenguatge

- Els sistemes de comunicació i les funcions del llenguatge

- El llenguatge positiu i la comunicació efectiva.

- El llenguatge no sexista.

2. Perspectives te˛rqiues de la comunicaciˇ

*  

- La noció de competència comunicativa.

- La perspectiva cultural.

- La comunicació en la societat actual.

 

3. Comunicaciˇ i educaciˇ

*  - La comunicació en entorns educatius.

- Processos interactius en l’educació.

- Les habilitats productives, receptives, d’interacció i de mediació. 

4. La persuasiˇ

*  - La persuasió en entorns mediatitzats.

- Retòrica i persuasió.

- El discurs monologal persuasiu.

5. La construcciˇ de la imatge en els processos comunicatius

*  - Introducció al concepte d’e "face".

- Processos de construcció de la imatge.

- Inferències i implícits en l’acte comunicatiu.

6. La construcciˇ de la relaciˇ

*  - De la interlocució a la interacció.

- La sincronia interaccional.

- La construcció de la relació en les converses quotidianes.

 

7. Comunicaciˇ i pragmÓtica

*  - Lingüística i pragmàtica.

- Els actes de parla.

- Comunicació i interculturalitat.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


- Sessions expositives per situar els temes i les activitats.
- Debats sobre els temes plantejats a partir de la reflexió de les diferents sessions expositives.
- Recerca dels conceptes que es desenvolupen en el transcurs de les sessions i d’altres d’interès propi.
- Elaboració de textos a través de la recerca i l’anàlisi crítica dels diversos temes exposats.

Els professors informarem de les hores d’atenció. 

 

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és contínua. Es realitzen diferents activitats al llarg del curs i el percentatge d’avaluació és el següent:

20% Reflexió escrita, entre una i dues pàgines, que doni resposta a la pregunta següent: què és la comunicació?

20% Elaboració d’un Ted Talk d’entre tres i cinc minuts (tema lliure) en el qual s’hi reflecteixin les claus de la comunicació.

20% Anàlisi d’una situació monogestionada.

20% Anàlisi d’una situació plurigestionada.

20%. Assistència i participació constructiva en les diverses sessions i en els debats.

 

Avaluaciˇ ˙nica

La valoració serà la següent:

-60% realització de tasques i participació a les sessions virtuals.

- 40% elaboració d’un exercici (format dossier o portafoli, per exemple) en què els alumnes facin una reflexió sobre els continguts del curs.