Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ąlbum Il·lustrat

Codi de l'assignatura: 572467

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Emma Bosch Andreu

Departament: Departament de Didąctiques Aplicades

crčdits: 5

Programa śnic: S

 

 

Consideracions prčvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitąria Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docčncia i, en conseqüčncia, també a modificar alguns apartats dels plans docents.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Taller experimental

Presencial

 

42

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autņnom

38

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals:
CG2 – Seleccionar i integrar coneixements teòrics i pràctics amb la finalitat de crear projectes en les pràctiques professionals.
CB6 – Assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint, en un context d’investigació.

 

Competències específiques:
CE1 – Aplicar metodologies d’investigació adequades als àmbits estudiats que afavoreixin l’exploració, anàlisi i interpretació de pràctiques i manifestacions artístiques.

CE4 – Valorar críticament processos artístics i manifestacions culturals per a la seva transferència a l’àmbit educatiu amb la finalitat d’intervenció didàctica o d’investigació.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

– Conèixer els elements del llenguatge visual i la seva gramàtica.
– Conèixer les estratègies de creació / lectura de la imatge seqüencial.
– Llegir àlbums i llibres il·lustrats de manera crítica.

 

Referits a habilitats, destreses


– Crear una narració gràfica.
– Dissenyar una proposta de foment de lectura de narratives gràfiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

– Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.

 

 

Blocs temątics

 

1. Quč és un ąlbum?

1.1. L’àlbum i altres llibres amb imatges en el panorama editorial de la LIJ.

1.2. Definicions d’àlbum.

1.3. L’àlbum en el sistema comunicatiu.

1.4. Agents implicats en la creació: autor, il·lustrador, editor, dissenyador.

2. La imatge comunica

2.1. Vies d’aproximació de l’il·lustrador al lector.

2.2. Elements bàsics del llenguatge visual.

2.3. Sintaxi de la imatge.

3. A l’ąlbum tot con(mp)ta

3.1. Format, coberta, guardes, portada i paper al servei de la narració.

3.2. Relacions entre text i imatge.

3.3. Enquadraments i disseny de la doble pàgina.

3.4. Disseny de personatges, llenguatge corporal, accions i expressió facial.

3.5. Muntatge: selecció del moment espai-temporal, ordre de lectura, transicions,
causa i efecte, ritme, simultaneïtat…

4. L’įlbum com a eina pedagņgica

4.1. Una eina per desenvolupar la sensibilitat perceptiva, la interpretació de
missatges i l’apreciació estètica de la imatge.

4.2. L’àlbum i altres formes de comunicació artística.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


– Sessions expositives per part del professor i posades en comú dels temes presentats en les sessions o en les lectures recomanades.
– Cerca i anàlisi de documentació sobre conceptes i temes.
– Realització d’activitats, treballs i projectes (individualment i en grup).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

NOTA: La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0. En el cas que el docent tingui indicis de plagi en una evidència d’avaluació, podrà fer una prova suplementària per descartar el dubte.

Requisits
–Assistir, com a mínim, al 80% de les sessions.
–Lliurar amb puntualitat les activitats d’avaluació.

Activitats d’aprenentatge
–Exercicis i activitats per reforçar els coneixements i temes tractats (cerca i creació d’imatges, ressenyes...) (40%)
–Escrit d’anàlisi i reflexió sobre una de les sessions del curs (10%).
–Realització d’un projecte (creació d’un llibre o disseny d’una activitat) amb un seguiment mínim d’una tutoria (40%).
–Participació activa i implicació en els diferents projectes (10%).

Criteris d’avaluació
S’avaluarà la capacitat de l’estudiant per:
–Cercar, seleccionar i ampliar informació per documentar-se d’acord a les propostes i situacions plantejades.
–Realitzar les activitats i els treballs amb coherència i adequació a les indicacions proposades.
–Desenvolupar i relacionar les qüestions de caràcter conceptual i formal.
–Demostrar esperit crític, constructiu, innovador i creatiu.
–Mostrar una actitud positiva, activa i col·laboradora.
–Lliurar puntualment les evidències d’avaluació.

Reavaluació
Requisits

–No es podrà reavaluar una activitat o treball que no hagi estat prèviament avaluat.
–Haver lliurat totes les activitats d’avaluació en els terminis establerts.
–Haver suspès l’assignatura amb una nota igual o superior a 4.

Procediment
–Després de la publicació de les qualificacions finals i durant el període de revisió, l’estudiant ha de posar-se en contacte amb el professor per conèixer el procediment a seguir per assolir les competències i els objectius formatius.
–El procés de reavaluació s’adequarà a la casuística de cada estudiant.

 

Avaluació śnica

NOTA: La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0. En el cas que el docent tingui indicis de plagi en una evidència d’avaluació, podrà fer una prova suplementària per descartar el dubte.

Requisits
–És imprescindible concertar una trobada presencial amb el/s professor/s responsable/s de l’assignatura per conèixer les activitats que cal fer i signar plegats, en el termini establert per l’ensenyament, la sol·licitud d’aquesta modalitat d’avaluació.
–L’avaluació única, com a modalitat d’avaluació acreditativa i no formativa, implica la renúncia de l’estudiant a obtenir del professor un seguiment del procés d’aprenentatge.
–El professorat pot exigir com a requisit l’assistència a determinades activitats presencials.

Activitats i criteris d’avaluació
Activitats

–Prova per evidenciar l’assoliment dels continguts del curs (50%)
–Escrit d’anàlisi i reflexió sobre una de les sessions del curs (10%).
–Realització d’un projecte (creació d’un llibre o disseny d’una activitat) amb un seguiment mínim d’una tutoria (40%).

Criteris
S’avaluarà la capacitat de l’estudiant per:
–Descriure, interpretar, modificar i/o projectar situacions d’ensenyament-aprenentatge originals, factibles i adequades als objectius, necessitats i contextos.
–Cercar, seleccionar i ampliar informació per documentar-se d’acord a les propostes i situacions plantejades.
–Realitzar les activitats i els treballs amb coherència i adequació a les pautes proposades.
–Desenvolupar i relacionar les qüestions de caràcter conceptual i formal.
–Demostrar esperit crític, constructiu, innovador i creatiu.

Reavaluació
Requisits

–Haver lliurat totes les activitats d’avaluació en el termini establert.
–Haver suspès l’assignatura amb una nota igual o superior a 4.

Procediment
–Després de la publicació de les qualificacions finals i durant el període de revisió, l’estudiant ha de posar-se en contacte amb el professor per conèixer el procediment a seguir per assolir les competències i els objectius formatius.
–El procés de reavaluació s’adequarà a la casuística de cada estudiant.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ARIZPE, Evelyn; STYLES, Morag (2004) [2003] Lectura de imágenes: los niños interpretan textos visuales. Fondo de cultura económica.  EnllaƧ

COLOMER, Teresa (edit.) (2005) (2002) Siete llaves para valorar las historias infantiles. Fundación Sánchez Ruipérez.  EnllaƧ

EVANS, Janet (edit) (2009) Talking beyond the page: reading and responding to picturebooks. Routledge.  EnllaƧ

EISNER, Will (2002) El cómic y el arte secuencial. Norma Editorial.  EnllaƧ

JOLY, Martine (1999) Introducción al análisis de la imagen. La Marca.  EnllaƧ

LEWIS, David (2001) Reading contemporary picturebooks: picturing text. Routledge.  EnllaƧ

McCLOUD, Scott (2005) Entender el cómic. El arte invisible. Astiberri Ediciones.  EnllaƧ

NIKOLAJEVA, Maria; SCOTT, Carole (2006) How picturebooks work. Routledge.  EnllaƧ

NODELMAN, Perry (1988) Words about pictures: the narrative art of children’s picture books. The University of Georgia Press.  EnllaƧ

SALISBURY, Martin (2005) Ilustración de libros infantiles. Acanto.  EnllaƧ

VV.AA. (1999) El libro-álbum: invención y evolución de un género para niños. Banco del Libro.  EnllaƧ

VAN DER LINDEN, Sophie; DURAN, Teresa (adapt.) (2015) [2013] Álbume[es]. Ekaré.  EnllaƧ

Revista

VV.AA. Revista Peonza. Año XIX, Abril 2006, Num. 75/76. El arte y el álbum ilustrado. Asociación Cultural Peonza.  EnllaƧ

Article

BOSCH, Emma (2007) "Hacia una definición de álbum”. AILIJ. Anuario de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil. Vol. 5, pp. 25-45. Universidad de Vigo. http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?codiGiga=565...6  EnllaƧ