Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Epistemologia i Metodologia

Codi de l'assignatura: 572468

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Isidora V Saez Rosenkranz

Departament: Departament de Didàctiques Aplicades

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoria

Presencial

 

42

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

38

 

 

Competències que es desenvolupen

 

BÀSIQUES I GNERALS


  • CG1. Desenvolupar recerques aplicant metodologies, tècniques de recollida de dades i instruments adequats a fi d’estudi.

  • CB7.Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

  • CB8. Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.


 

ESPECÍFIQUES

  • CE1.Aplicar metodologies de recerca adequades als àmbits estudiats que afavoreixin l’exploració, anàlisi i interpretació de pràctiques i manifestacions artístiques.

  • CE4. Valorar críticament processos artístics i manifestacions culturals per a la seva transferència a l’àmbit educatiu amb finalitat d’intervenció didàctica o de recerca.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Reconèixer models i perspectives teòriques i metodológiques de recerca en l’àmbit de les ciències socials i l’educació
Aplicar metodologies, instruments i tècniques per desenvolupar recerques que interrelacionin les arts en contextos educatius

 

 

Blocs temàtics

 

1. Epistemologia de les ciències socials

*  - L’origen del coneixement social com a camp científic
- El sentit del coneixement del món social i educatiu.

2. Mètode científic a les ciències socials

*  - El mètode científic com a forma de conèixer el món social
- Les característiques comunes de les ciències i el mètode científic i les particularitats a la recerca educativa.

3. Fases i parts de la recerca científica a les ciències socials

*  - La recerca científica: pensament, desenvolupament i escriptura
- El mètode científic a la recerca educativa.

4. Escriptura científica a les ciències socials

*  - Consensos envers l’escriptura acadèmica i científica
- Aspectes formals de l’escriptura científica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Lectura i discussió de texts teòrics i científics mitjançant seminaris temàtics
Tutories virtuals

Treballs de reflexió teòrica i de justificació de procediments i decisions epistemològiques a la recerca

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Treballs basats en bibliografia teòrica i empírica

Elaboració d’exercissis pràctics sobre metodologia

 

Criteris generals d’avaluació:

  • Domini de criteris analítics i metodològics per a la valoració dels conceptes d’art, ensenyament i recerca i aplicació a la recerca.
  • Precisió i fonamentació a l’aplicació dels models analítics, de recerca i inclusió d’una visió personal fonamentada teòricament.
  • Coherència interna dels textos, ús correcte de les normes de citació, bona redacció, sintaxi, ortografia i adequació als criteris formals.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Babbie, E. (2000). Fundamentos de la investigación social. International Thomson.  Enllaç

  Manual bàsic i clar sobre recerca social.

Ballester, L. y Colom, A.(2012). Epistemología de las ciencias sociales de la educación. Tirant Humanidades.  Enllaç

  Llibre especialment recomanat per a l’assignatura.

Bunge, M. (1980). La investigación científica. Su estrategia y su filosofía. Ariel.  Enllaç

  Manual clàssic i, potser, d’una utilitat i claredat no superada. Molt indicat pels quals volen sistematitzar el seu pensament i procedeixen del capo de les ciències socials.

Colom, A.L et al. (2010). Conocimiento científico y realidad. Nuevas perspectivas en epistemología pedagógica. Universidad de Guadalajara.  Enllaç

  Obra escrita per especialistes en recerca en l’àmbit de les ciències de l’educació. Reuneix tots els temes bàsics encara que no aprofundeix en cap d’ells. Una bona introducció a la recerca científica en l’àmbit educatiu

Chalmers, A. (1984).  ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo Veintiuno.  Enllaç

  Caracterització de diferents concepcions de la ciència i del coneixement científic.

Chalmers, A. (1992). La Ciencia y cómo se elabora.  Siglo Veintiuno Editores.  Enllaç

  Defensa del coneixement científic front altres formes de conèixer. Planteja molts problemes i qüestions a tenir en compte per tot aquell que pretengui dedicar-se a la recerca científica. Desmitificador.

Comenius, J. A. (1986). Didactica Magna. Akal.

  Text que reflexiona sobre l’educació i l’ensenyament.

https://cataleg.ub.edu/record=b1118017~S1*cat  Enllaç

Echeverria, J. (1999).  Introducción a la metodología de la ciencia.  Cátedra.  Enllaç

  Reedición muy ampliada y mejorada de un libro publicado, con el mismo título, en 1989 (Ed. Barcanova). Fa un recorregut pel que ha estat el pensament científic des del Circulo de Viena fins al que sol cridar-se postmodernidad. Llibre de gran claredat i molt assequible pel qui s’introdueix en l’epistemologia.

García Ferrando, M., Ibáñez, J. y Alvira F. (1992).  El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación. Alianza Universidad.   Enllaç

  Probablement, un dels llibres més importants i útils en el que fa referència a la recerca social. Està pensat per a sociòlegs, però la seva utilitat per a investigadors en ciències socials en general és evident. Fuigi de les nefastes modes que van inundar el món pedagògic en els anys vuitanta i planteja una molt correcta primera part en la qual s’expliquen les vies d’accés a la recerca social. Quant a la part més tècnica el llibre dedica una part a com obtenir dades (informació) i una altra a explicar com analitzar-la. Molt recomanable

Gimeno Sacristán, J., y Pérez Gómez, Á. (1992). Comprender y transformar la enseñanza. Morata.

  Text que delimita el camp educatiu des d’un punt de vista científic

https://cataleg.ub.edu/record=b2420626~S1*cat  Enllaç

Hall, S. (2006). Estudios culturales: Dos paradigmas. Revista colombiana de sociología, 27, 233–254.

  Text que proposa la manera d’abordar el coneixement de la cultura des de perspectives crítiques.

Pizarro, N. (1998).  Tratado de metodología de las Ciencias Sociales.  Siglo Veintiuno.  Enllaç

  Obra que fa història del coneixement científic i ajuda a conceptualitzar els termes més importants del mètode. Aquesta escrit des de la perspectiva de la sociologia, la qual cosa proporciona exemples i orientacions de gran valor pel qui investigarà a la nostra àrea.

Rincón Igea, D., Arnal, A., Latorre Beltrán, y Sans Martín, A. (1995). Técnicas de investigación en ciencias sociales. Dykinson.  Enllaç

  Manual clar i pensat per professors que treballen al món de la pedagogia. S’estructura de manera habitual en aquest tipus de llibres; bases metodològiques, instruments per a l’obtenció d’informació, estratègies per a l’obtenció d’informació i, finalment, la utilització de mitjans audiovisuals i documentals. Resulta de gran utilitat.

Sierra Bravo, R. (1994).  Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. Paraninfo.  Enllaç

  Clàssic dels clàssics. Molt clar. Abasta tots els temes: què és investigar, situar-se davant un problema a dilucidar, com fitar el tema, etc. Un aspecte destacat és que ha de fer-se per redactar bé i presentar la tesi amb correcció formal. Fins i tot dedica una part a explicar com ha de fer-se la defensa de la tesi. Al final hi ha exemples de tesis. Molt útil i recomanable.

Sontag, S. (2019). Contra la interpretación y otros ensayos. Debolsillo.

  Text que reflexiona sobre el paper de la cultura en la societat contemporània

https://cataleg.ub.edu/record=b2376668~S1*cat  Enllaç

Walker, M. (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Gedisa.  Enllaç

  Llibre molt utilitzat a Estats Units d’Amèrica que explica tots els passos pràctics per realitzar una recerca. Inclou l’ús d’Internet i dels nous sistemes de cerca. Té exemples de com realitzar cadascun dels passos i activitats pràctiques per al investigador novell. Un llibre gairebé imprescindible.

Williams, R. (2000). Marxismo y literatura. Península.

  Text que recull una conceptualització sobre la cultura i proposa un model analític per comprendre-la epidemiològicament.

https://cataleg.ub.edu/record=b1479181~S1*cat  Enllaç