Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recerca en Arts

Codi de l'assignatura: 572469

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Olga Gonzalez Mediel

Departament: Departament de Didàctiques Aplicades

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 21-22 en relació a la crisi sanitària del Covid 19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüencia, també a modificar els plans docents.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

38

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS
CG1 - Desenvolupar investigacions aplicant metodologies, tècniques de recollida de dades i instruments adequats a l’objecte d’estudi.
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE1 - Aplicar metodologies d’investigació adequades als àmbits estudiats que afavoreixin l’exploració, anàlisi i interpretació de pràctiques i manifestacions artístiques.
CE2 - Gestionar projectes educatius en contextos artístics interdisciplinaris d’acord amb els processos desenvolupats per institucions i centres culturals.
CE4 - Valorar críticament processos artístics i manifestacions culturals per a la seva transferència a l’àmbit educatiu amb finalitat d’intervenció didàctica o d’investigació.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


-Desenvolupar la capacitat investigadora, tot cercant la informació pertinent i les relacions entre els elements de les diferents arts.
-Millorar la capacitat comunicativa per conèixer, comprendre i expressar-se en els diferents llenguatges i suports disponibles, segons els diferents entorns i funcions requerides
-Potenciar la capacitat creativa per a cercar i integrar nous conieixments teòrics i pràctics en la observació i anàlisi d’experiències i recerques artístiques.
-Incentivar la capacitat d’adaptació als canvis socials i a les innovacions metodològiques i de recerca suscitades en entorns pluridisciplinars
-Fomentar la capacitat col·laborativa per tal de participar activament en projectes comuns col·lectiusde recerca, assumint diferents rols dins dels equips de recerca.
-Emfasitzar la capacitat crítica i la coherència amb els valors ètics i deontològics de la professió i de la recerca plantejada
-Iniciar-se en la comprensió a partir de la recerca i l’anàlisi artístic de la relació entre expressió, comunicació i educació
-Aprofundir en el coneixement de les pràctiques i objectes artístics destinats a l’infància i adolescència, aplicant-hi criteris de recerca, observació, experimentació i anàlisi.
-Aprofitar el coneixement de la dimensió educativa de les TICs, com a objecte i medi de recerca
-Inicicar-se i actualitzar-se en els coneixements per la recerca de les ciències de l’educació i la comunicació artística i cultural
-Desenvolupar del potencial expressiu i comunicatiu propi, per a transmetre resultats de recerca
-Integrar els valors ètics i deontològics en els projectes i propostes didàctiques
-Iniciar i desenvolupar recerques relacionades amb les arts plàstiques, la música i la literatura en contextos formals i no formals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. introducció a la recerca

*  Conceptes bàsics

Diferencia entre innovació i recerca

Particularitats de la recerca en arts

2. FONAMENTACIÓ DE LA RECERCA EN ARTS

*  Dissenys adients per a la recerca en arts:

- Mètodes quantitatius

- Mètodes qualitatius

- Mètodes mixtes

3.

METODOLOGIA DE RECERCA

*  

 -  Metodologies i instruments de recollida d’informació qualitativa: l’observació, el grup de discussió, l’entrevista i l’anàlisi documental.

-       Metodologies i tècniques de recollida d’informació quantitatives; l’enquesta i el qüestionari.

4.

RESULTATS I CONCLUSIONS DE LA RECERCA

*  Anàlisi de dades quantitatives i qualitatives

Presentació de resultats

Elaboració de conclusions

 

5.


LA COMUNICACIÓ DE LA RECERCA I EL LLENGUATGE CIENTÍFIC

*  Redacció i presentació de la recerca

Ús del llenguatge científic i normativa específica

6. LA RECERCA INTERDISCIPLINÀRIA
*  Particularitats de la recerca interdisciplinària. Lligam amb la vesant educativa

7. AVALUACIÓ DE LA RECERCA


*  Criteris de rigor científic

Criteris d’efectivitat, eficiència i eficàcia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Metodologia activa i participativa, combinant les exposicions magistrals, els col·loquis, les exposicions de treballs dels estudiants, el treball en grup i el treball individual a partir de lectures i feines encomanades amb prou temps.

Seminari: Tècnica de dinàmica de grups que consisteix en unes sessions de treball d’un grup més aviat reduït que investiga un tema mitjançant el diàleg i la discussió, sota la direcció d’un professor o un expert. Es poden fer seminaris per aprofundir sobre temes monogràfics, a partir de la informació proporcionada prèviament pel professorat.


Recerca d’informació: La recerca d’informació, organitzada com a recerca d’informació de manera activa per part de l’alumnat, permet l’adquisició de coneixements de forma directa però també l’adquisició d’habilitats i actituds relacionades amb l’obtenció d’informació.
Treball escrit: Activitat consistent en la presentació d’un document escrit.
 
Aprenentatge basat en problemes: S’utilitza l’aprenentatge basat en problemes com a mètode de promoure l’aprenentatge a partir de problemes seleccionats de la vida real. Cal que cada alumne identifiqui i analitzi el problema, formuli interrogants per convertir-los en objectius d’aprenentatge, busqui informació per donar-li resposta i interaccioni, socialitzant així aquest coneixement. Aquest tipus de metodologia permet adquirir coneixements conceptuals i desenvolupar habilitats i actituds de manera que es converteix en una estratègia especialment interessant per assolir competències.
Estudi de casos: Mètode utilitzat per estudiar un individu, una institució, un problema, etc. de manera contextual i detallada (cal desenvolupar processos d’anàlisi).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es realitzarà mitjançant l’entrega en paper i exposició oral  d’un treball individual que es proposarà, intentant lligar amb l’apartat metodològic del posterior treball de final de màster, en l’especialitat de recerca de l’alumnat. 

El treball s’anirà desenvolupant mitjançant el treball a classe dels diferents apartats i el desenvolupament i millora de l’alumnat dels mateixos, amb seguiment individualitzat, tot respectant el guió final de: introducció, justificació, plantejament del problema, hipòtesis i objectius (10% de la nota), disseny i fases (10%), mostra (10%), tècniques de recollida d’informació (20%), anàlisi de dades i resultats (10%), criteris de rigor científic (5%), conclusions (5%) i fons documentals (10%).

El percentatge de la nota final es calcularà seguint el criteri: entrega 1 treball individual (80 %), participació a la classe (20%)

Reavaluació: tindran dret a reavaluació els alumnes que tinguin un 4 com a mínim de nota final. Consistirà en la presentació escrita i defensa oral  del treball revisat.

 

Avaluació única

L’avaluació única es realitzarà mitjançant l’entrega en paper de 1 treball individual que es proposarà i es comentarà en una entrevista amb el professor, tot lligant amb la recerca prevista al TFM de l’alumne.

El percentatge de la nota final es calcularà seguint el criteri: 80% treball escrit i el 20% la entrevista-defensa del treball. El guió constarà de: introducció, justificació, plantejament del problema, hipòtesis i objectius (10% de la nota), disseny i fases (10%), mostra (10%), tècniques de recollida d’informació (20%), anàlisi de dades i resultats (10%), criteris de rigor científic (5%), conclusions (5%) i fons documentals (10%).

Reavaluació: tindran dret a reavaluació els alumnes que tinguin un 4 com a mínim de nota final. Consistirà en la presentació escrita i defensa oral  del treball revisat.