Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cançó: Espai entre Poesia i Música

Codi de l'assignatura: 572472

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Salvador Oriola Requena

Departament: Departament de Didàctiques Aplicades

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.  

 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

2

 

-  Seminari

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

58

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Bàsiques i generals

 

CG1 - Desenvolupar investigacions aplicant metodologies, tècniques de recollida de dades i instruments adients a l’objecte de l’estudi.

 

CG2 - Seleccionar i integrar coneixements teòrics i pràctics amb la finalitat de crear projectes en les pràctiques professionals.

 

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base i oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació de idees, sovint en un context de recerca.

 

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

 

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i fer front a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexiones sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

CB10 - Que els estudiants adquireixen habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant, principalment, d’una manera autònoma.

 

Específiques

 

CE1 - Aplicar metodologies de recerca adients als àmbits estudiats que afavoreixin l’exploració, anàlisis i interpretació de pràctiques i manifestacions artístiques.

 

CE2 - Gestionar projectes educatius en contextos artístics interdisciplinaris adients ordes als processos desenvolupats per institucions i centres culturals.

 

CE3 - Dissenyar, planificar i avaluar situacions d’ensenyament-aprenentatge en diversos àmbits artístics, adequant-les a les necessitats i perfils dels subjectes receptors des de la l’educació formal i no formal.

 

CE4 - Valorar críticament processos artístics i manifestacions culturals para la seva transferència a l’àmbit educatiu amb finalitat d’intervenció didàctica o de recerca.

 

Transversals

 

CT1 - Actuar des del compromís ètic de forma lliure i socialment responsable, tant en contextos professionals com personals, sent respectuosos amb els valors universals i democràtics.

 

Seleccionar i utilitzar les tecnologies digitals per definir, executar i avaluar els processos d’ensenyament i aprenentatge, i per comunicar-se, crear i compartir continguts en el marc d’accions educatives.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Comprendre el valor social i educatiu de les cançons.

 

- Conèixer els elements bàsics de les cançons.

 

Referits a habilitats, destreses

- Desenvolupar estratègies i recursos per analitzar cançons.

 

- Dissenyar una proposta professionalitzadora a partir de l’ús de cançons.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Valorar la producció de cançons en diferents èpoques i cultures.

 

- Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.

 

- Crear hàbits d’investigació i d’anàlisi individual i en grup.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El valor educatiu i social de les cançons.

1.1. L’audició: so, silenci i lletra com a fonaments de les cançons

1.2. Àmbits d’aprenentatge

1.3. Les cançons al currículum d’educació infantil, primària i secundària

1.4. Recursos i estratègies per al procés d’ensenyament-aprenentatge de les cançons

2. Aproximació a l’anàlisi musical i literari de la cançó.

2.1. Elements de les cançons: ritme, melodia, harmonia, textura, forma i lletra

2.2. Grafies musicals convencionals i alternatives

2.3. Els instruments musicals i la seva funció a les cançons

3. Tipologia de cançons segons la funcionalitat, el context, l’autoria i el receptor.

3.1. Classificació de cançons

3.2. Gèneres i estils de cançons

3.3. Coeducació i lletres de cançons

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es desenvoluparà a través de metodologies diverses, sempre amb gran predomini d’activitats pràctiques. El tractament dels continguts de l’assignatura es portarà a terme partint d’aspectes reals concrets propers a les experiències de l’alumnat.

Les activitats formatives que es portaran a terme seran:

 • Sessions expositives dels continguts i qüestions bàsiques del temari, les quals permetran l’exposició i el debat sobre els principals continguts a través d’una participació oberta i activa per part dels estudiants.
 • Realització d’activitats, lectures, treballs i projectes sobre continguts de l’assignatura tant a nivell individual com grupal.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assistència és obligatòria; l’estudiant ha d’assistir a un mínim d’un 80 % per acollir-se a l’avaluació continuada. En cas de no poder haurà de sol·licitar avaluació única.

Tipus d’activitats d’avaluació i percentatge de la puntuació:

 • Participació activa i implicació en les classes (10%)
 • Exercicis pràctics i activitats realitzades a l’aula per reforçar els coneixements i temes tractats (40%)
 • Escrit d’anàlisi i reflexió sobre una de les sessions del curs (10%)
 • Realització i exposició d’un projecte relacionat amb l’anàlisi de cançons i la seva aplicació professional (40%)

 Criteris d’avaluació

S’avaluarà la capacitat de l’estudiant per:

 • Analitzar cançons de forma fonamentada i coherent amb el temari de l’assignatura
 • Realitzar les activitats i els treballs amb coherència i adequació a les indicacions proposades
 • Demostrar esperit crític, constructiu, innovador i creatiu
 • Mostrar una actitud positiva, activa i col·laboradora
 • Lliurar puntualment les evidències d’avaluació

 Reavaluació: Podran optar a la reavaluació aquells alumnes que tinguin una nota mínima de 4. La reavaluació es basarà en la repetició de l’activitat suspesa.

 NOTA: La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0. En el cas que el docent tingui indicis de plagi en una evidència d’avaluació, podrà fer una prova suplementària per descartar el dubte.

 

Avaluació única

Avaluació de l’alumnat que no pot assistir regularment a classe, o que no pot seguir el ritme del treball formatiu desenvolupat a l’aula. El professorat pot exigir com a requisit l’assistència a determinades activitats presencials.

Tipus d’activitats d’avaluació i percentatge de la puntuació:

 • Prova per evidenciar l’assoliment dels continguts del curs (50%)
 • Realització d’un projecte relacionat amb l’anàlisi de cançons i la seva aplicació professional (50%)

Criteris d’avaluació

S’avaluarà la capacitat de l’estudiant per:

 • Analitzar cançons de forma fonamentada i coherent amb el temari de l’assignatura
 • Realitzar les activitats i els treballs amb coherència i adequació a les indicacions proposades.
 • Demostrar esperit crític, constructiu, innovador i creatiu.
 • Mostrar una actitud positiva, activa i col·laboradora.
 • Lliurar puntualment les evidències d’avaluació.

Reavaluació: Podran optar a la reavaluació aquells alumnes que tinguin una nota mínima de 4. La reavaluació es basarà en la repetició de l’activitat suspesa.

NOTA: La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0. En el cas que el docent tingui indicis de plagi en una evidència d’avaluació, podrà fer una prova suplementària per descartar el dubte.