Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: El Personatge i la seva Construcciķ en els Āmbits Iconogrāfics i Iconolōgics

Codi de l'assignatura: 572474

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Elisabet Contreras Barcelo

Departament: Departament d'Educaciķ Lingüística i Literāria, i Didāctica de les Cičncies Experimentals i de la Matemātica

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prčvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. 

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Seminari

Presencial

 

42

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autōnom

38

 

 

Recomanacions

 

Web "Cine de literatura" http://www.cine-de-literatura.com/2011/presentación.html

 

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències generals

— Desenvolupar investigacions amb l’aplicació de metodologies, tècniques de recollida de dades i instruments adequats a l’objecte   d’estudi .
— Seleccionar i integrar coneixements teòrics i pràctics amb la finalitat de crear projectes en les pràctiques professionals.
— Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats amb claredat i sense ambigüitats.

Competències transversals
— Actuar des del compromís ètic de forma lliure i socialment responsable, tant en contextos professionals com personals, amb respecte amb els valors universals i democràtics.

Competències específiques

— Aplicar metodologies d’investigació adequades als àmbits estudiats que  afavoreixin l’exploració, l’anàlisi i la interpretació de pràctiques i manifestacions artístiques.
— Dissenyar, planificar i avaluar situacions d’ensenyament-aprenentatge en diversos àmbits artístics, atenent les necessitats i perfils dels subjectes receptors des de l’educació formal i no formal.
— Valorar críticament processos artístics i manifestacions culturals per a la seva transferència a l’àmbit educatiu amb finalitat d’intervenció didàctica o de recerca.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Investigar diferents contextos educatius formals, no formals i informals relacionats amb l’educació artística.
— Desenvolupar estratègies i recursos per a la comprensió crítica dels processos artístics i la seva transferència en el camp educatiu.
— Dissenyar, planificar i avaluar situacions d’ensenyament - aprenentatge per tal de considerar l’educació artística com a via de coneixement de processos socials, culturals i personals.

 

 

Blocs temātics

 

1. 1. El persontage literari: Concepte i definicions.

*  1.1. Des de l’àmbit de la teoria literària i la narratologia.
1.2. El personatge i els gèneres literaris: característiques i funcions  
1.3. El personatge i els suports gràfics: característiques i funcions.
1.4. La iconografia.

2. 2. El personatge: anālisi i components

*  2.1. Entitat del personatge. Rols  i funcions. Tipologies.

2.2.  Arquetips, estereotips i caràcters. Personatges singulars i personatges col·lectius. Pervivència i renovació.

2.3. Personatges identitaris. Personatges universals. 

2.4. Els personatges femenins des de la perspectiva de gènere. 

2.5. La migració dels personatges: transformació, pervivència i renovació.

3. 3. El personatge i el seu receptor

*  

3.1.  El receptor (lector / espectador): perspectives i expectatives. L’horitzó d’expectatives.
 3.2. Lectura: del text a la representació plàstica.
 3.3. La creació o recreació del personatge: evolució, adaptació, versió, modificació.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Sessions expositives i de seminari per a situar els temes i les activitats.
— Debats sobre els temes plantejats a partir de la reflexió de les diferents sessions expositives.
— Anàlisi i recerca dels conceptes que es desenvolupen en els blocs i temes tractats.
— Anàlisi d’exemples i propostes sobre la temàtica.
— Exercicis pràctics (individuals o en grup) a partir dels diversos temes exposats.
— Activitats de reflexió i anàlisi d’alguns documents teòrics.
— Debat o reflexió sobre les possibilitats didàctiques d’algunes de les activitats proposades a classe.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Requisits
Per acollir-se a l’avaluació continuada, l’alumnat ha d’assistir, com a mínim, a dos terços de les classes programades i ha de lliurar puntualment cadascun dels exercicis i projectes proposats (amb la memòria corresponent, si s’escau).

Activitats i criteris d’avaluació
Les activitats d’avaluació estaran relacionades amb les competències i objectius del programa derivat del temari i pot ser que estiguin subjectes a la programació puntual de l’activitat cultural de la ciutat de Barcelona o dels mitjans de comunicació públics.

Es tindran en compte:
— La participació activa en els debats, seminaris, sortides o altres activitats 10%.
— Les competències en la lectura i assimilació dels continguts teòrics 25%.
— Les competències en la preparació, elaboració i presentació  d’un treball de síntesi 45%.
— L’adquisició de competències docents, creatives i culturals que faculten l’alumnat per exercir la docència de manera adient 20%.

Reavaluació
La reavaluació es fa només per aquells alumnes que, havent assistit amb regularitat a classe, mantingut una disposició activa, i lliurat puntualment tots els treballs, han suspès l’assignatura amb una qualificació entre 4 i 4,9.   

Els alumnes que tenen les proves aprovades no poden, en cap cas, sol·licitar la reavaluació a fi de pujar la seva nota. La data de la reavaluació  està fixada pel calendari acadèmic de la facultat i no es pot canviar.

 

Avaluaciķ única

Requisits
Cal lliurar al professor responsable de l’assignatura, en els terminis estipulats al web de l’ensenyament, la sol·licitud per acollir-se a aquesta modalitat d’avaluació.
Cal que l’alumnat que s’aculli a la modalitat de l’avaluació única concerti  una entrevista o més amb el seu professor per tal que tots dos es mantinguin informats sobre el seu procés d’aprenentatge.  L’assistència a aquestes tutories és obligatòria.
 L’alumne/a que s’acull a l’avaluació única trobarà penjats al moodle de l’assignatura els continguts, exercicis i documents pertinents, que es corresponen exactament amb tots aquells que realitzen els seus companys de curs. El lliurament dels treballs ha de fer-se puntualment a la data fixada al moodle.

Reavaluació
La reavaluació es fa només per aquells alumnes que, havent assistit com a mínim a una tutoria, mantingut una disposició activa, i lliurat puntualment tots els treballs, han suspès l’assignatura amb una qualificació entre 4 i 4,9.   

Els alumnes que tenen les proves aprovades no poden, en cap cas, sol·licitar la reavaluació a fi de pujar la seva nota. La data de la reavaluació  està fixada pel calendari acadèmic de la facultat i no es pot canviar.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Colomer, T. i Silva- Díaz, S. (coord) (2002). Siete llaves para valorar las historias infantiles. Madrid: FGSR.  Enllaç

Balló, J. i Pérez, X. (2015). El mundo, un escenario. Barcelona: Anagrama  Enllaç

Bouneuf, F. i Ouellet, R. (1989). La novela. Barcelona: Ariel.   Enllaç

Altres edicions i reimpressions al catāleg  Enllaç

Díaz-Plaja, A. (2011). Escrito y leído en femenino. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.  Enllaç

Duran, T. i Luna, M. (2004). Un i un i un... fan cent. Barcelona: La Galera.  Enllaç


Ediciķ de 2002  Enllaç

Duran, T.  et. al. (2005). Personatge a la vista!. Llibres que fan lectors. Barcelona: Generalitat de Catalunya.  Enllaç

Eisner, W. (2007). El cómic y el arte secuencial. Barcelona: Norma  Enllaç

Cirlot, J.E.  (2002). Diccionario de símbolos. Madrid: Siruela  Enllaç

Revilla, F.  (2009). Diccionario de iconografía y simbología. Madrid: Cátedra.

Ediciķ de 2012  Enllaç
Ediciķ de 2007  Enllaç

Nikolajeva, M. (2014). Retórica del personaje en la literatura para niños. México: Fondo de Cultura Económica.

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1594665__Snikolajeva__Orightresult__U__X4?lang=cat&suite=def  Enllaç

Lodge, D. (1998). El arte de la ficción. Barcelona: Ediciones Península.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1424904*  Enllaç

Valriu, C. (2010). Imaginari compartit. Estudis sobre literatura infantil i juvenil. Barcelona: PAM i IEB.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2004325*  Enllaç

Article

Colomer, T. i Olid, B. (2009). Princesitas con tatuajes: las nuevas caras del sexismo en la ficción juvenil. Textos de didáctica de la lengua y la literatura, 51, p. 55-67.

http://cercabib.ub.edu/iii/encore/plus/C__Sprincesitas%20con%20tatuajes__Orightresult__U?lang=cat&suite=def&fromMain=yes  Enllaç
https://www.gretel.cat/wp-content/uploads/2016/01/Princesitas.pdf  Enllaç

Pāgina web

Dracs literaris

  Dracs literaris és un espai web, elaborat per Ana Díaz-Plaja, Margarida Prats i Joan Marc Ramos, que pretén posar a l'abast dels professionals de l'educaciķ diversos recursos que els permetin elaborar rutes literāries amb els seus alumnes al voltant del tema del Drac En aquest moment, la web disposa d'un itinerari marc pel centre histōric de la ciutat que es pot resseguir virtualment en l'apartat Itineraris, el qual proposa 8 espais concrets per realitzar les lectures. Ilˇlustraciķ Denis Sugraņes ESperem poder anar ampliant les possibilitats amb la colˇlaboraciķ de tothom.

https://sites.google.com/site/dracsliteraris/home  Enllaç

Text electrōnic

Del papel a la luz: personaje literario y personaje fílmico

http://www.lapaginadelguion.org/Contenido/PersonajeFilmicoLiterario.pdf   Enllaç