Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teatre com a Interacció de les Arts

Codi de l'assignatura: 572475

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Vicenta Gonzalez Arguello

Departament: Departament d'Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

18

 

-  Taller experimental

Presencial

 

18

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

38

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1 - Desenvolupar investigacions aplicant metodologies, tècniques de recollida de dades i instruments adequats a l’objecte d’estudi.

CG2 - Seleccionar i integrar coneixements teòrics i pràctics per tal de crear projectes en les pràctiques professionals.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 

CT1 - Actuar des del compromís ètic de forma lliure i socialment responsable, tant en contextos professionals com personals, sent respectuós amb els valors universals i democràtics.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 - Aplicar metodologies d’investigació adequades als àmbits estudiats que afavoreixin l’exploració, anàlisi i interpretació de pràctiques i manifestacions artístiques.

CE2 - Gestionar projectes educatius en contextos artístics interdisciplinaris d’acord amb els processos desenvolupats per institucions i centres culturals.

CE3 - Dissenyar, planificar i avaluar situacions d’ensenyament-aprenentatge en diversos àmbits artístics, adequant-les a les necessitats i perfils dels subjectes receptors des de l’educació formal i no formal

CE4 - Valorar críticament processos artístics i manifestacions culturals per a la seva transferència a l’àmbit educatiu amb finalitat d’intervenció didàctica o d’investigació.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer el llenguatge teatral a les seves diverses manifestacions.

Reconèixer el papel del teatre com a vehicle de diversos ensenyaments i aprenentatges.

Aprofundir en els aspectes teòrics i pràctics relatius a la interrelació que es dóna en el teatre entre la música, la dansa, les arts plàstiques i la literatura des d’un vessant educatiu.

Fomentar la recerca d’aquests àmbits des de la interdisciplinarietat.

Consolidar o millorar l’entrada al món professional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La gènesi del teatre

*  Textos clàssics

Textos contemporanis

Arts parateatrals

2. El teatre com a espectacle i la seva recepció

*  L’espai

L’intèrpret

El públic

3. El teatre i les seves funcions

*  La dimensió pedagògica

L’aplicació didàctica

La formació de l’espectador

L’estímul per a la creació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Amb l’assignatura es pretén cobrir un recorregut en tres fases per exemples de diversos gèneres teatrals mitjançant propostes metodològiques de modalitats diversificades. Les tres fases esmentades són les següents :

 1. El text o el concepte de partida
 2. El pas del text o concepte a l’espectacle i la seva recepció
 3. Les aplicacions didàctiques, pedagògiques, crítiques i de creació


Es presentaran i contextualitzaran textos de diferents èpoques i conceptes que han rebut diverses formes teatrals en sessions expositives i en d’altres de seminari i de tallers.

Es posaran en comú les experiències de lectura o de recepció de textos i muntatges teatrals i parateatrals en sessions de treball en petit grup i en grup sencer.

Es realitzaran activitats per promoure la consciència i la formació dels estudiants en tant que receptors crítics del fet teatral.

S’assistirà a representacions vinculades als referents i conceptes treballats en el marc del curs.

Es proposaran activitats individuals d’aplicació dels continguts i conceptes treballats per a cada text o fet teatral.

Les sessions tèorico-pràctiques seran síncrones (presencials i no presencials). Si es possible es faran tres sessions presencials a l’aula

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Realitzar una proposta didàctica o artística a partir d’un text teatral indicat pels docents: 25%
Criteris d’avaluació:

 • La proposta pren l’obra com a punt de partida.
 • La proposta pren com a referència els conceptes treballats a l’aula i els materials teòrics disponibles al Moodle.
 • L’acostament a l’obra, les analogies presents a la proposta dels estudiants o els conceptes que l’articulen es recolzen i es contextualitzen en el treball presentat, que pot plantejar-se des de diverses disciplines artístiques, o bé en el material recomanat al Moodle o bé segons el marc conceptual proposat a l’aula.
 • El discurs amb què es justifica la proposta s’adequa a les convencions lingüístiques i comunicatives pròpies del discurs acadèmic.


Realitzar una proposta didàctica o artística sobre un concepte treballat a partir d’un espectacle parateatral indicat pels docents: 25 %

Criteris d’avaluació:
 • La tria del concepte s’ajusta als continguts o als materials als quals es fa referència durant les sessions de l’assignatura.
 • La proposta il.lustra un acostament al concepte emmarcat en els continguts de l’assignatura.
 • El discurs amb què es justifica la proposta s’adequa a les convencions lingüístiques i comunicatives pròpies del discurs acadèmic.


Realitzar les activitats proposades al final de les sessions corresponents a cada un dels textos o espectacles treballats: 50%

Criteris d’avaluació:
 • Les activitats demostren que la lectura o el visionat de les peces proposades han estat acurats i elaborats i han permès a l’estudiant presentar propostes sobre conceptes rellevants d’aquests textos o espectacles.
 • Els conceptes que articulen als treballs dels estudiants, les analogies presents o els acostament a les obres de partida es recolzen i es contextualitzen en les tasques presentades, que poden plantejar-se des de diverses disciplines artístiques, o bé en el material recomanat al Moodle o bé segons el marc conceptual proposat a l’aula.
 • El discurs amb què es presenten les activitats s’adequa a les convencions lingüístiques i comunicatives pròpies del discurs acadèmic.


NOTA: La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0. En el cas que el professorat tingui indicis de plagi en una evidència d’avaluació, aquest podrà fer una prova suplementària per descartar el dubte.

 

 

Avaluació única

Requisits:

1. Lliurar al docent, en els terminis estipulats, la sol.licitud per acollir-se a aquesta modalitat d’avaluació.

2. Concertar una entrevista amb el docent

Llegir els textos teatrals indicats pels docents i realitzar les activitats relacionades que es trobaran al moodle del curs: 50%

Criteris d’avaluació:

 • Les activitats demostren que la lectura de les peces proposades ha estat acurada i elaborada i ha permès a l’estudiant presentar propostes i reflexions sobre conceptes rellevants d’aquests textos.
 • Els textos amb què es presenten les activitats s’adeqüen a les convencions lingüístiques i comunicatives pròpies del discurs acadèmic.


Escriure la crítica dels espectacles teatrals indicats pels docents: 25%

Criteris d’avaluació:


 

Escriure la crítica dels espectacles parateatrals indicats pels docents: 25 %

Criteris d’avaluació:
 • La crítica pren l’obra com a punt de partida i en fa referències.
 • La crítica pren com a referència els conceptes i els materials teòrics disponibles al Moodle.
 • El text s’adequa a les convencions lingüístiques i comunicatives pròpies del discurs acadèmic.


NOTA: La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0. En el cas que el professorat tingui indicis de plagi en una evidència d’avaluació, aquest podrà fer una prova suplementària per descartar el dubte.