Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dansa i Arts Creatives en Educació

Codi de l'assignatura: 572476

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Eugenia Arus Leita

Departament: Departament de Didąctiques Aplicades

crčdits: 5

Programa śnic: S

 

 

Consideracions prčvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.   

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

42

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autņnom

48

 

 

Recomanacions

 


Portar roba cómoda i calçat adient

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 • Adquirir una disposició corporal apte per a la interpretació i expressió de diferents tipus de danses i balls.
 • Desenvolupar la imaginació i la creativitat per a visualitzar i plasmar qualsevol tipus de música en el moviment mitjançant coreografies adients.
 • Assolir procediments i recursos didàctics per aplicar les diferents danses i balls en l’entorn escolar.
 • Adonar-se de les facilitats que presenta l’adopció de les danses com a estrategia de socialització, d’atenció a la diversitat i d’altres usos de caire social.
 • Conèixer i desenvolupar totes les posibilitats plàstiques que representa la posada en escena de les diferents danses i balls treballats.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a Coneixements:

 • Coneixer la relació i interacció possible entre els elements estructurals del moviment, els elements escènics i els elements musicals.
 • Conèixer estratègies didàctiques per desenvolupar l’expressió corporal i ensenyar a ballar.
 • Conèixer, analitzar i comprendre propostes coreogràfiques creades a partir de la interacció amb altres arts.
 • Conèixer, transcriure i interpretar codis de transcripció de danses.
 • Aprendre a dissenyar i a posar en pràctica estratègies didàctiques per a organitzar i seqüenciar classes on la dansa és present dins d’un context artístic interdisciplinar.

 

Referits a habilitats, destreses

Referits a habilitats i destreses:

 • Percebre les relacions del moviment corporal amb l’espai parcial i l’espai total.
 • Prendre consciencia de l’esquema corporal i les seves posibilitats com a eina d’educacó artística i motriu.
 • Percebre les diferents parts del cos partint de la relaxació, la sensació de pes, la contracció i la descontració muscular.
 • Adquirir regularitat, precisió i sincronització en el moviment respecte al so i o la imatge.
 • Coordinar, comunicar i relacionar-se corporalment amb els altres membres del grup utilitzant l’espai com a element de transmissió.
 • Crear propostes coreogràfiques dissenyades des d’un concepte artístic interdisciplinar.

 

Referits a actituds, valors i normes

Referits a actituds ,valors i normes:

 • Prendre consciencia dels valors artístics del moviment expressiu, la dansa i la música des de una visió artística interdisciplinar.
 • Valorar les activitats proposades com a estrategia de treball creatiu, artístic i social en l’àmbit educatiu

 

 

Blocs temątics

 

1. Formació en moviment expressiu i dansa

*  La dansa organitzada, el moviment expressiu lliure, el ball social i els muntatges coreogràfics interdisciplinars:

 • del moviment lliure al moviment organitzat
 • moviment harmònic i coordinat amb la música, l’escena i els altres balladors.
 • caracteristiques de les danses en relació a passos, blocs de moviment, frases musicals, formacions i relació amb l’espai.
 • creació, transcripció i interpretació de danses i propostes coreogràfiques pròpies.
 • muntatges que abastin totes les possibilitats artístiques de l’espectacle visual

2. Didąctica del moviment expressiu i de la dansa en l’ąmbit educatiu artķstic i interdisciplinar

*  El procés d’ensenyament -aprenentatge del moviment expressiu i de la dansa en l’àmbit interdisciplinar:

 • el procés d’ensenyament -aprenentatge d’ activitats escèniques destinades a contextos educatius diversos o lúdics.
 • recursos i selecció de repertori destinats a les diferents etapes educatives i als contextos educatius d’àmbit formal i no formal.
 • seqüencies didàctiques entorn a la pràctica corporal vinculada a altres arts.
 • anàlisi i reflexió envers propostes artístiques interdisciplinars.
 • elaboració de propostes d’intervenció pròpies.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats formatives que es portaran a terme seran : classes magistrals dels continguts i qüestions bàsiques del temari, exercicis pràctics, lectures i treballs que fomentan la creativitat i la reflexió tant a nivell individual com grupal.

L’assignatura, es farà parcialment en llengua anglesa.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per poder opta a l’avaluació continuada serà requisit imprescindible l’assistència regular i participació a les clases.

 • S’avaluarà el nivell de participació i interpretació de les danses ballades al llarg del curs (50%). Activitat portada a terme durant tot el semestre. Criteris d’avaluació: expressivitat, ritme i fluïdesa en els canvis de dinàmiques de moviment.
 • Creació i interpretació -individual o en grup-  d’una proposta coreogràfica pròpia sobre una temàtica narrativa, plàstica o musical  (desembre 2021) (25%) Criteris d’avaluació: nivell d’interpretació i qualitat de moviment, relació argumentada entre art-moviment/dansa sobre la que s’ha creat la proposta, construcció de dinàmiques de moviment i espais variats i ben definits, sensibilitat en la relació, respiració i sincronia amb els altres.
 • Elaboració individual i presentació d’un projecte escènic dirigit a un context i edat determinats  (gener 2022) (25%) Criteris d’avaluació: comprensió i argumentació de l’ús del moviment per al desenvolupament de l’expressió i el pensament artístic, adequació de les activitats artístiques al context i al grup d’edat escollit, seqüenciació didàctica argumentada i detallada, bona redacció clara i entenedora, detall i referència de les obres artístiques i bibliogràfiques utilitzades o consultades.


 

 

Avaluació śnica

Reavaluació
Podran optar a la reavaluació aquells alumnes que havent lliurat totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge estipulades , no sel’s pugui fer la mitjana ponderada per tenir alguna d’elles suspesa amb una nota mínima de 4. La reavaluació consistirà en el lliurament i superació d’aquelles activitats que hagin estat suspeses en el seu moment.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

SAC DE DANSES (2003). El galop: danses catalanes i jocs dansats. Barcelona: Altafulla  EnllaƧ

PUJOL, M.A. ; SERRA, J. (1998). La dansa catalana en l’ensenyament primari. Barcelona: Generalitat de Catalunya; Tarragona: El Mèdol  EnllaƧ

CASTELLO, M. (2000). Los bailes de pareja. como bailar, historia, técnica y estilo del vals, tango , cha cha cha, pasodoble. Barcelona; Liberduplex  EnllaƧ

MOTOS, T. y ARANDA, L. (2006). Práctica de la Expresión Corporal. Ciudad Real: Ñaque Editora.

CERNY MINTON, S. (2011). Coreografía. Método básico de creación de movimiento. Editorial Paidotribo.

ROMERO, J. (2011). Body Music, Body percussion. Didáctica de la percusión corporal. Alicante: Javier Romero Editor

Revista

ARÚS, E. y MUÑOZ, J.R. (2016). Música en el cuerpo. Eufonía Didáctica de la música,

67, 4-47.