Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Arts Digitals: un Espai Virtual per a la Comunicació

Codi de l'assignatura: 572477

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Luis Bravo Macias

Departament: Departament de Didàctiques Aplicades

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

21

 

-  Seminari

Presencial

 

21

Treball tutelat/dirigit

22.5

Aprenentatge autònom

19

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals

 • Formular judicis i establir criteris en el desenvolupament de les diferents propostes.
 • Integrar la teoria amb la praxi i així desenvolupar habilitats d’aprenentatge que permetin a l’estudiant seguir formant-se d’acord als seus interessos i motivacions.
 • Gestionar la informació del context social i cultural i així relacionar-la amb els coneixements adquirits per a extreure noves propostes didàctiques.
 • Treballar en equip de manera disciplinar, interdisciplinar i transdisciplinar.Competències específiques
 • Capacitat per a emprendre i completar investigacions relacionades amb les arts digitals valorant i atenent les necessitats de la societat.
 • Capacitat per a idear i aplicar propostes curriculars atenent als perfils i necessitats dels subjectes receptors.
 • Capacitat per a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació amb finalitats didàctiques i d’investigació.
 • Capacitat per a desenvolupar estratègies i recursos en l’estudi de les temàtiques i així poder extreure conclusions que puguin aplicar-se en un context professional determinat o desenvolupar-se en una línia d’investigació.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Generar un coneixement sobre llenguatges, eines i processos propis de les arts digitals.
 • Adquirir coneixements teòrics i pràctics que permetin entendre i dirigir processos de disseny en mitjans digitals.
 • Conèixer la importància dels processos d’ideació i conceptualització en tot procés creatiu.
 • Generar un pensament crític que permeti avaluar obres, com a pas inicial al desenvolupament de les mateixes.
 • Reflexionar sobre la importància dels processos de comunicació visual en tots els àmbits de la
  contemporaneïtat.
 • Triar i utilitzar eines de naturalesa digital per desenvolupar projectes en l’àmbit digital.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Capacitat per analitzar de forma crítica les relacions que es donen de forma natural entre la pròpia realitat i aquella que es produeix en els espais digitals

 

 

Blocs temàtics

 

1. Context contemporani

*  Anàlisi del context contemporani en relació a la influència que tenen els mitjans i eines digitals en la nostra quotidianeïtat

2. Cap a una definició de les arts digitals

3. Tipologies bàsiques de pràctiques artístiques relacionades amb mitjans digitals

4. Metodologia per al desenvolupament de processos creatius

5. Aplicació de continguts vinculats a les arts digitals en projectes docents a l’aula

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • Els temes del curs s’inicien amb exposicions teòriques del docent acompanyades de recursos audiovisuals (casos d’estudi) per facilitar l’aprenentatge.
 • Realització d’exercicis puntuals per assolir els conceptes presentats.
 • Visionat i anàlisi de peces i projectes en relació a l’àmbit de les arts digitals.
 • Recerca dels conceptes que es desenvolupen en el transcurs de les sessions i d’altres d’interès propi
 • Elaboració d’un projecte d’arts digitals per a un context educatiu formal o no formal.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Requisits
Assistència a un mínim del 80% de les sessions.

Presentació de tots els treballs i del projecte final de l’assignatura.
 

Activitats i criteris de qualificació

• Pràctiques desenvolupades a l’assignatura: 40%

 • Activitat de reflexió (10%)
 • Anàlisi crítica d’un text (15 %)
 • Activitat de creació (15 %)
 • Activitat opcional (la seva realització matisarà la nota global de les activitats)


• Desenvolupament d’un projecte individual que parteixi de la selecció d’una obra d’art digital per desenvolupar una proposta d’implementació en contextos educatius tant formals com no formals: 50%

• Participació constructiva en els debats a classe: 10%
 

Criteris d’avaluació de les activitats i el projecte final

• Capacitat per relacionar la part conceptual de la matèria amb els coneixements previs

adquirits.

• Recerca d’informació en relació als continguts, a les activitats, als exercicis i/o projectes proposats.

• Capacitat per desenvolupar un posicionament individual envers les arts digitals en relació a la seva potencialitat i aplicació en àmbits educatius.

• Desenvolupament de projectes que relacionen teoria i praxi i desenvolupen capacitats

crítiques i innovadores.

• Solvència en l’escriptura (ortografia i sintaxi), i adequació de les cites i referències bibliogràfiques a la normativa APA.
 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0
 

Reavaluació

Requisits:

• Haver assistit al 80% de les classes.

• Haver presentat totes les activitats i projectes de l’assignatura.

• Haver suspès l’assignatura obtenint una qualificació mínima superior a 4,0.

Procediments:

Es valorarà individualment la situació d’aprenentatge de cada alumne, per tal de proposar les tasques a realitzar per a la reavaluació. L’estudiant en situació de complir els requisits per a la reavaluació, s’ha de posar en contacte via mail amb el professor per tal de pactar les activitats a realitzar per acollir-se a la reavaluació.

 

Avaluació única

Activitats de qualificació:
- Desenvolupament d’un projecte individual que parteixi de la selecció d’una obra d’art digital per desenvolupar una proposta d’implementació en contextos educatius tant formals com no formals: 50 %.

- Realització de les activitats plantejades a classe, que també consten al Campus Virtual de l’assignatura: 50 %.
 

Criteris de qualificació

- Coherència entre els exercicis a resoldre i les solucions proposades atenent-ne l’eficàcia comunicativa i l’originalitat.
 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0

Reavaluació

Requisits:

• Haver assistit al 80% de les classes.

• Haver presentat totes les activitats i projectes de l’assignatura.

• Haver suspès l’assignatura obtenint una qualificació mínima superior a 4,0.

Procediments:

Es valorarà individualment la situació d’aprenentatge de cada alumne, per tal de proposar les tasques a realitzar per a la reavaluació.

L’estudiant en situació de complir els requisits per a la reavaluació, s’ha de posar en contacte via mail amb el professor per tal de pactar les activitats a realitzar per acollir-se a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bourriaud, N. (2004). Postproducción. Adriana Hidalgo Editora.

https://cataleg.ub.edu/record=b1744535~S1*cat  Enllaç

Bourriaud, N. (2006). Estética relacional. Adriana Hidalgo Editora.

https://cataleg.ub.edu/record=b1813744~S1*cat  Enllaç

Brea, J. L. (2010). Las tres eras de la imagen. Imagen, Materia, Film, E-image. Akal / Estudios Visuales.

https://cataleg.ub.edu/record=b2142863~S1*cat  Enllaç

Brouwer, J., & Mulder, A. (2003). Information Is Alive. V2_Publishing/NAi Publishers.

Giannetti, C. (2002). Estética digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. L’angelot.

https://cataleg.ub.edu/record=b1559437~S1*cat  Enllaç

Joke Browner, & Mulder, A. (2004). Feelings Are Always Local. V2_Publishing/NAi Publishers

Mulder, A. (2010). From Image to Interaction. V2_ Publishing/NAi Publishers.

https://cataleg.ub.edu/record=b2235349~S1*cat  Enllaç

Paul, C. (Ed.). (2008). New Media in the White Cube and Beyond Curatorial Models for Digital Art. University of California Press.

https://cataleg.ub.edu/record=b2233921~S1*cat  Enllaç

Virilio, P. (1988). Estética de la desaparición. Editorial Anagrama.

https://cataleg.ub.edu/record=b1163673~S1*cat  Enllaç

Zielinski, S. (1999). Audiovisions, Cinema and television as entr’actes in history. Amsterdam University Press

Zielinski, S. (2006). Deep Time of the Media: Toward an Archaeology of Hearing and Seeing by Technical Means. The MIT Press.

https://cataleg.ub.edu/record=b2241326~S1*cat  Enllaç

https://rhizome.org/

Pàgina web

https://ars.electronica.art/news/de/

https://www.khm.de/home/

http://www.medienkunstnetz.de/mediaartnet/

http://www.zkm.de/

http://www.v2.nl/

https://www.mozillafestival.org/es/artists-open-web/art-data-2018/

http://www.v2.nl/

http://www.zkm.de/