Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Museus i Exposicions: Espai d'Intercanvi i Aprenentatge

Codi de l'assignatura: 572478

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Antonio Zuńiga Castellano

Departament: Departament de Didąctiques Aplicades

crčdits: 2,5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

24

 

-  Teoria

Presencial

 

12

 

-  Seminari

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

21.5

Aprenentatge autņnom

17

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències generals
— Capacitat per a saber formular judicis i establir criteris en el desenvolupament de les diferents propostes.

— Capacitat per a saber integrar la teoria amb la praxi i així desenvolupar habilitats d’aprenentatge que permeti a l’estudiant seguir formant-se d’acord als seus interessos i motivacions.

— Capacitat per a saber gestionar la informació del context social i cultural i així relacionar-la amb els coneixements adquirits per a extreure noves propostes didàctiques.

— Capacitat per a treballar en equip de manera disciplinar, interdisciplinar i transdisciplinar.

 

Competències específiques

— Capacitat per a emprendre i completar investigacions relacionades amb les arts plàstiques, la música i la literatura, valorant i atenent les necessitats de la societat.

— Capacitat per a idear i saber aplicar propostes curriculars atenent als perfils i necessitats dels subjectes receptors.

— Capacitat per a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació amb finalitats didàctiques i d’investigació.

— Capacitat per a saber interpretar les múltiples manifestacions culturals on es representa la interacció dels tres àmbits (arts plàstiques, música i literatura).

— Capacitat per a saber desenvolupar estratègies i recursos en l’estudi de les temàtiques i així poder extreure conclusions que puguin aplicar-se en un context professional determinat o desenvolupar-se en una línia d’investigació.

— Capacitat per a adequar les diferents propostes acadèmiques a l’edat dels receptors per tal d’extreure un rendiment òptim.  

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Investigar diferents contextos educatius formals, no formals i informals relacionats amb l’educació artística.

— Desenvolupar estratègies i recursos per a la comprensió crítica dels processos artístics i la seva transferència en el camp educatiu.

— Dissenyar, planificar i avaluar situacions d’ensenyament-aprenentatge per tal de considerar l’educació artística com a via de coneixement de processos socials, culturals i personals.

— Estudiar el paper de l’educació artística en la societat de la informació.

 

 

Blocs temątics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Sessions expositives per a situar els temes.

— Recerca dels conceptes que es desenvolupen en el transcurs de les sessions i d’altres d’interès propi.

— Elaboració de textos a través de la recerca i l’anàlisi crítica dels diversos temes exposats.

— Realització d’un blog personal per a treballar les competències, objectius i continguts de l’assignatura.

— Creació d’un projecte educatiu a través de l’anàlisi, el desenvolupament i la síntesi d’una temàtica d’interès personal.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació serà continuada basant-se en el seguiment i valoració de:

— la participació constructiva en les diverses sessions i en els debats.

— la construcció dels propis blogs i la intervenció en els dels companys.

— la progressió en la creació d’un projecte educatiu.