Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Direcció d'Organitzacions Turístiques

Codi de l'assignatura: 572501

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Crespi Vallbona

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

37

Aprenentatge autònom

40

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

Coneixement de llengua espanyola

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comuns de la UB

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació de idees, sovint en un context de investigació

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

CB8 - Que els estudiantes siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüetats

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

CG2 - Generar, processar i analitzar dades i informació relatius a l’àmbit d’estudi.

CG3 - Dissenyar projectes o plans d’acció dirigits a la identificació i/o resolució de problemàtiques concretes.

CG5 - Que els estudiants siguin capaços d’afrontar amb solvència i autonomia la presa de decisions, la resolució de problemes i la negociació entre parts.

 

Específiques de la titulació

CE6 – Reconèixer la dinàmica dels mercats turístics i els seus diferents components

CE7 – Argumentar processos de direcció i gestió d’empreses i de diferents tipus d’organitzacions turístiques
CE8 - Conèixer les tècniques de direcció i gestió empresarial aplicades al sector turístic i disposar d’una visió estratègica dels problemes empresarials i institucionals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Analitzar la gestió i lideratge de les organitzacions empresarials turístiques públiques i privades, centrant-nos en les DMO (Destination Management Organizations) i les fórmules de partenariat, en el context de l’evolució dels organismes de gestió i promoció a distintes escales, local, nacional i internacional. 

Treballar els ODS (Obejctius de Desenvolupament Sostenibles), a fi de concretar plans estratègics d’accions relacionades en la consecució dels ODS

 

 

Blocs temàtics

 

1. PART I

*  

1. Qué es una organización

2. Factores de contingecia en la gestión

3. Gestión empresarial: la gestión de los recursos humanos. Caso práctico: gestión de las personas en una empresa.

 - El puesto de trabajo y la selección de personal

 - Formación

 -Evaluación y compensación

4. Habilidades directivas

 - Comunicación

 - Equipo, liderazgo, delegación

 

2. PART II

*  5. Las DMO (Destination Management Organizations)

  • Contextualización histórica
  • Modelos de gestión y gobernanza
  • La planificación sostenible
  • La ONU y los 17 ODS


6. Sistemas de información turísticos
  • Los recursos nucleares, atractores y de apoyo


7. Introducción a la calidad como cultura organizacional
  • Sistemas de calidad turísticas  
  • Gestión de impactos  

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Classes magistrals i expositives amb material en suport digital.
Anàlisis de casos pràctics.
Sessió de desenvolupament de habilitades directives.
Visita de Turisme de Barcelona o ens públic similar.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada:

  • Anàlisi escrit i presentació oral relativa a l’anàlisi dels impactes en un recurs o destí turístic. 30%
  • Presentació i defensa d’un cas individual iniciat a classe. 20%
  • Examen final: 50%

 

Avaluació única

Avaluació única:

Prova d’avaluació final de coneixements teòrics i aplicats i que correspon al 100% de la nota.

 

Reavaluació:

Hi tenen dret tots els alumnes suspesos i no presentats; en cap cas pot servir per millorar la nota d’assignatures ja superades i serà una prova d’avaluació final de coneixements teòrics i aplicats i que correspon al 100% de la nota.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Pérez Gorostegui, Eduardo (2014), Fundamentos de Economía de la Empresa. Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid.

Exemplars al CCUC  Enllaç

García Sánchez, Antonio (coord.) (2014), 20 años de la actividad turística en España. Síntesis, Madrid. 


Exemplars al CCUC  Enllaç

Planells Costa, Margarita; Crespi Vallbona, Montserrat (2014), Sistemas y Servicios de Información Turística. Síntesis, Madrid.


Exemplar al CCUC  Enllaç

VVAA, (1999): 50 años de turismo espanyol. Un anàlisis histórico y estructural. Escuela Oficial de Turismo. Secretaría de Comercio. Turismo y Pyme. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid  Enllaç

Pàgina web

http://www2.unwto.org/es

http://www.wttc.org/

http://www.unesco.org/new/es