Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Intel·ligència, Tecnologia i Turisme Urbà

Codi de l'assignatura: 572506

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Mari Vállez Letrado

Departament: Departament de Geografia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

32

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

2

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

4

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competencias básicas
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

Competencias generales

CG6 – Adquirir com a referències els principis de la sostenibilitat i de la innovació.

CG7 - Adquirir les eines teòriques i conceptuals per a l’anàlisi i interpretació de fenòmens complexos de naturalesa urbana i turística.

CG8- Aplicar les tecnologies de la comunicació i la informació al turisme urbà.

Competencias específicas

CE4 - Analitzar i interpretar la ciutat com a destinació turística i el destí com a sistema turístic.

CE11 - Aplicar instruments de planificació i gestió de la destinació urbà i tècniques per avaluar l’impacte econòmic del turisme urbà.

CE12 -Gestionar bases de dades i documentals en les empreses i institucions turístiques en destinacions urbanes i els components del nou paradigma de destí urbà intel·ligent.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Valorar el coneixement com a recurs estratègic per al procés de producció / consum del turisme urbà i valoració operativa i ètica del desenvolupament de la intel·ligència turística en el sector turístic i en la gestió de destinacions urbanes.
  • Gestionar base de dades i documents en les empreses i institucions turístiques.
  • Aplicar les tecnologies de la comunicació i la informació al turisme.
  • Adquirir coneixements i principis ètics per donar resposta a les necessitats del nou paradigma de destinació intel·ligent.
  • Adquirir coneixements sobre les bases del Big Data i de l’Open data i d’habilitats per a la seva aplicació al turisme urbà

 

 

Blocs temàtics

 

1. Les tecnologies de la informació i la comunicació en els components del turisme.

2. El paradigma destí intel·ligent: els components de la plataforma tecnològica de la ciutat turística

3. Intel.ligècia i tecnologia en la gestió de les destinacions urbanes

4. La revolució de les aplicacions: App’s aplicades al turisme urbà

5. La tecnologia Big Data en el sector turístic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia per al procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diverses accions i estratègies. D’una banda es realitzaran sessions d’activitats teoricopràctiques que permetran desenvolupar els continguts rellevants del temari. D’altra banda, també es programen altres activitats presencials com estratègies per aconseguir determinades competències i objectius.

Es tracta d’activitats pràctiques, incloent la simulació i resolució de problemes; la realització d’una sortida tècnica, que implicarà al seu torn la redacció d’un breu informe en cada cas i la realització d’un seminari sobre destinacions turístiques intel·ligents. Per al seguiment de tot el procés s’establirà un programa de tutories

El treball tutelat i autònom de l’estudiant contempla accions per aconseguir les competències previstes. El treball tutelat es planteja associat als objectius de les activitats presencials i permet que l’estudiant desplegament seva activitat personalment per aconseguir l’aprenentatge.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Contempla els següents ítems i valoració percentual:

  1. Estudi de cas (25%)
  2. Assistència a Seminari i Memòria síntesi (25%)
  3. Estudi de cas: Les Apps i la navegació mòbil (25%)
  4. Estudi de cas: Anàlisi de dades amb Data Studio (25%)

 

Avaluació única

Per superar l’avaluació única s’hauran de lliurar tots els exercicis i documents del curs. La data màxima per acollir-se a l’avaluació única serà informada per l’organització del màster.

Reavaluació: La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BLANCO, Javier (2015): Libro Blanco de los destinos turísticos inteligentes. Estrategias y soluciones para fomentar la innovación en el turismo digital, LID Ed., Biblioteca ALTRAN. Madrid. Disponible en: <http://bauldelturismo.com/wp-content/uploads/2018/07/Libro-Blanco-Sobre-los_DTI.pdf>

ANTON CLAVÉ, Salvador (Ed) (2010): Conocimiento, creatividad y tecnología para un turismo sostenible y competitivo, Universitat Rovira i Virgili, Parque Científico y Tecnológico de Turismo y Ocio, Escuela Universitaria de Turismo y Ocio, Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo. Tarragona.  Enllaç

CASTELLS, Manuel (2001): La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad, Plaza & Janés, Barcelona

Exemplar al CCUC  Enllaç

FAYOS-SOLÀ, Eduardo & COOPER, Chris (Eds.). (2019). The Future of Tourism: Innovation and Sustainability. Springer International Publishing. https://link-springer-com.sire.ub.edu/book/10.1007%2F978-3-319-89941-1

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2379028*  Enllaç

Capítol

LÓPEZ PALOMEQUE, Francisco  (2016): “Turismo y TIC. Notas sobre los procesos recientes de tecnificación de los destinos turísticos”. En J.F. Vera-Rebollo; J. Olcina Cantos y Mª Hernández Hernández (Coords.),  Paisaje, cultura territorial y vivencia de la geografía: libro homenaje al profesor Alfredo Morales Gi,. Publicaciones de la Universidad de Alicante. Alicante ISBN: 978-84-16724-03-1 Depósito legal: A 144-2016. Págs. 563-584.  Enllaç

Article

CHAMORRO, Rafael (2008): “Una revolución en el turismo gracias a las TIC”. BIT nº170 Ago- Sep:30-33. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2713567 [Consulta: 15-05-2019]

JIMENEZ GARCIA, Mercedes (2011): “Las TIC en el Sector Turístico: Branding, Oferta y Demanda”. Estudios Turísticos, nº 187, pp.151-165. Disponible en: <https://dialnet-unirioja-es.sire.ub.edu/servlet/articulo?codigo=3713277>  Enllaç

MACAU, Rafael (2004). “TIC: ¿para qué? (Funciones de las tecnologías de la información y la comunicación en las organizaciones)” [artículo en línea]. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 1, nº 1. Disponible en:  http://rusc.uoc.edu/rusc/es/index.php/rusc/article/view/v1n1-macau.html [Consulta: 15-05-2019]

AGUADO, Juan-Miguel;  MARTÍNEZ, Immaculada J.; CAÑETE-SANZ, Laura ”Tendencias evolutivas del contenido digital en aplicaciones móviles”. El profesional de la información, 2015, vol. 24, n. 6, pp. 787-795 Disponible en: https://doi.org/10.3145/epi.2015.nov.10 [consulta: 08-02-2020]

LAMELAS, Juan Vicente Calle (2017). Revolución Big Data en el turismo: Análisis de las nuevas fuentes de datos para la creación de conocimiento en los Destinos Patrimonio de la Humanidad de España. International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST), 2017, vol. 2, no 2, p. 23-39. Disponible en: <http://www.uajournals.com/ojs/index.php/ijist/article/view/248>

Text electrònic

ROCA-SALVATELLA & TELEFÒNICA (2014). Big Data y Turismo: Nuevos indicadores para la gestión turística. Disponible en: <http://telefonicacatalunya.com/wp-content/uploads/2014/05/BIG-DATA-Y-TURISMO-cast-interactivo.pdf> (Consulta: 15/05/2021).

Agència Valenciana del Turisme. Invat.tur (2015): Destinos turísticos inteligentes. Manual Operativo para la Configuración de Destinos Turísticos Inteligentes. Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVAT-TUR) e Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas (IUTT). Valencia.  Disponible en: http://www.thinktur.org/media/Manual-de-destinos-tur%C3%ADsticos-inteligentes.pdf    [Consulta: 15-05-2021]

http://www.thinktur.org/media/Manual-de-destinos-tur%C3%ADsticos-inteligentes.pdf   Enllaç

Ciudades y ciudadanos en 2033. La transformación urbana de España. [Madrid]: Pricewaterhouse Coopers;[ Escuela de Organización Industrial].116 p. Disponible en:http://www.pwc.es/es/publicaciones/espana-2033/assets/ciudades-y-ciudadanos-en-2033.pdf [Consulta: 15-05-2021]