Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Arts i Tecnologies Audiovisuals

Codi de l'assignatura: 572601

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Diego Calderón Garrido

Departament: Departament de Didàctiques Aplicades

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoria

Presencial

 

12

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

24

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

38

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències específiques

-Capacitat per utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació amb finalitats didàctiques i d’investigació.

-Capacitat per saber interpretar les múltiples manifestacions culturals en les quals es representa la interacció dels tres àmbits (arts plàstiques, música i literatura).

-Capacitat per saber desenvolupar estratègies i recursos en l’estudi de les temàtiques i així poder extreure conclusions que podran aplicar-se en un context professional determinat o desenvolupar-se en una línia d’investigació.

Competències transversals

-Saber formular judicis i establir criteris en el desenvolupament de les diferents propostes.

-Saber integrar la teoria amb la praxi i així arribar a desenvolupar habilitats d’aprenentatge que permetin a l’estudiant continuar formant-se segons els seus interessos i motivacions.

-Treballar en equip des de la disciplinarietat la interdisciplinarietat i la transdisciplinarietat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Conèixer el concepte de "Competència Digital Docent"

- Valorar la necessitat d’una alfabetització en el llenguatge audiovisual.

- Proporcionar a l’alumnat mecanismes que els permetin ser crítics davant dels mitjans.

- Comprendre les diferències entre imatge i realitat.

- Conèixer els elements i les característiques bàsiques del llenguatge audiovisual

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments de l’audiovisual

2. Els formats audiovisuals

3. L’audiovisual com a eina didàctica

4. Educació i transmèdia

5. La Competència Digital Docent

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’aprenentatge s’organitzarà a partir de:

— Classes magistrals, on s’introdueixen els conceptes relacionats amb els condicionaments de l’eficàcia en la comunicació educativa i cultural.

— Seminaris entorn l’anàlisi crítica de productes i experiències.

— Posades en comú i discussions en grup guiades pel professor.

— Autoaprenentatge a partir de les lectures.

— Tutories individuals amb el professor, que es destinaran a guiar l’estudiant en els treballs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada basant-se en el seguiment i la valoració de:

- Dissenyar el so per a un vídeo (20%)

- Dissenyar un vídeo musical partint de la música o de un poema recitat (20%)

- Dissenyar un projecte educatiu transmedia (40%)

- Activitats diàries i assistència activa a les classes (30%)