Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Egipte i el Món Bíblic

Codi de l'assignatura: 573164

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergio Ramon Grau Guijarro

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CE1 Conèixer profundament els conceptes fonamentals de les cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat, apreciant tant els elements comuns a totes elles com els específics de cadascuna.

 

CE3 Valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i materials per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat.

 

CE4 Interrelacionar els aspectes ideològics, socials, polítics, religiosos i culturals de les civilitzacions de la Mediterrània i el Pròxim Orient a l’antiguitat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Profunditzar en la història de l’Antic Egipte i els seus contactes amb el Pròxim Orient, especialment amb el Llevant siriopalestí.

 

El temari combinarà l’anàlisi de relats de l’Antic Testament que fan referència a Egipte amb la presentació de fonts històriques egípcies amb relació a la història d’Israel.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Introducció a la història de l’Antic Egipte

2

Evidències de contacte entre Egipte i el Llevant asiàtic del període predinàstic al Regne Antic

3

El Regne Mig: increment de les relacions amb la zona siro-palestina. El context de la "Història de Sinuhé". Els patriarques a Egipte: d’Abraham a Josep.

4

El Segon Període Intermedi: els hicses. Anàlisi de la cultura hicsa en relació amb el context cultural del Bronze Mig Palestí

5

L’Imperi Nou. La creació de l’imperi egipci a Síria -Canaan (de Tutmosis III a Ramsés II). Les residències egípcies a Gaza, Kumidi, Sumur i Bet-Shean. La diplomàcia internacional al Bronze Final i els vassalls egipcis segons l’arxiu d’Amarna

6

L’Èxode. Teories i dates alternatives. L’Estela d’Israel. Esclavitud i deportacions a Egipte i al Pròxim Orient durant el segon mil·lenni a.C. L’Estela d’Israel

7

Egipte i la crisi internacional del segle XII a.C. El Tercer Període Intermedi i la pèrdua de l’imperi. La princesa egípcia de Salomó i les campanyes del faraó Sheshonq.

8

L’Època Baixa. Egipte, província assíria. El faraó "So" i la fi del regne d’Israel. El ressorgiment d'Egipte en època saïta. Nabucodonosor de Babilonia i la fi del regne de Judà

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes alternen l’exposició teòrica amb el comentari de textos escollits.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació contemplarà l’assistència a classe i l’aprofitament de les tutories (10%), un comentari de text (20%) i l’elaboració d’un treball sobre un aspecte del temari (70%).

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

Avaluació única

En cas que l’alumnat no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consistirà en un treball amb el valor del 100% de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ben-Tor, Daphna et al. Pharaoh in Canaan: The Untold Story, The Israel Museum, 2016.

Bryce, Trevor. Letters of the Great Kings of the Ancient Near East. The Royal Correspondence of the Late Bronze Age, 2003.

Cohen Raymond - Westbrook, Raymond. Amarna Diplomacy: The Beginnings of International Relations, 2000.

Frerich, Ernest S. - Lesko, Leonard H. (eds.), Exodus: The Egyptian Evidence, 1997.

Görg, Manfred. Die Beziehungen zwischen dem  Alten Israel und Ägypten, Damstadt 1997.

Killebrew, Ann E. Biblical Peoples and Ethnicity. Society of Biblical Literature, 2015.

Kitchen, Kenneth A. The Third Intermediate Period in Egypt, 1100-650 B.C., Aris & Phillips, 20094.

Liverani, Mario. Más allá de la Biblia. Historia Antigua de Israel. Crítica, 2004.

Martínez Babón, Javier. Los hicsos y su conquista de Egipto, Dstoria Edicions, 2015.

Moran, William L. The Amarna Letters, 1992.

Redford, Donald. Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times, 1992.

Teeter, Emily (ed.), Before the Pyramids. The origins of Egyptian civilization. Oriental Institute Museum Publications 33, 2011 (https://oi-idb-static.uchicago.edu/multimedia/88/oimp33.pdf).

Mourad, Anna-Latifa. Rise of the Hyksos. Egypt and Levant from the Middle Kingdom to the Early Second Intermediate Period, Archaeopress Egyptology, 2015.