Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comportament de les Organitzacions i Govern Corporatiu

Codi de l'assignatura: 573221

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Vesna Savic

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

S’aplicarà la perspectiva de gènere.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22.5

 

-  Teoria

Presencial

 

7.5

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

20

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals

CG2. Capacitat per plantejar un projecte empresarial basat en una idea original i que després se’n pugui valorar la viabilitat.


Competències bàsiques

CB6. Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències específiques

CE1. Capacitat per aplicar els principals conceptes i instruments de gestió per resoldre problemes i casos empresarials avançats relacionats amb la direcció estratègica, financera, comercial, i d’operacions i logística en empreses internacionals.

CE2. Capacitat per tenir una visió estratègica i integradora dels problemes empresarials i per afrontar-los a escala internacional.

CE7. Capacitat per gestionar la logística internacional d’una empresa o d’un grup d’empreses amb l’objectiu d’aconseguir la gestió òptima de la cadena de subministraments.

CE9. Capacitat per analitzar les opcions, potencialitats i oportunitats presents en diverses regions de l’economia global i identificar les especificitats de cada tipus de mercat i societat, a fi d’obtenir la millor efectivitat en l’acció, en funció de la responsabilitat professional que s’exerceixi.

CE10. Capacitat per adquirir els coneixements avançats que permetin elaborar documents científics, informes especialitzats i treballs d’investigació, en què es desenvolupin i emetin judicis de valor, en els formats adequats per a la publicació o la presentació davant de possibles stakeholders o parts interessades a escala global.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

En acabar el curs, caldria haver assolit els objectius següents:

— Comprendre els mecanismes, els processos i les relacions que implica la gestió d’una empresa internacional.

— Desenvolupar habilitats per prendre decisions condicionades per les diferents parts interessades internacionals.

— Comprendre els mecanismes corporatius relacionats amb les accions de control, les polítiques i les pràctiques de l’empresa internacional.

— Desenvolupar competències de lideratge i habilitats en la presa de decisions corporatives.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Estructures corporatives i presa de decisions en un context internacional

2. Lideratge i cultura organitzativa en empreses multinacionals

3. Les relacions entre les parts interessades en les empreses internacionals

4. Mecanismes de govern corporatiu (accions de control, polítiques i pràctiques)

5. Sostenibilitat, RSC i CVC en gestió internacional

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura combina classes magistrals, en què es presenten els conceptes teòrics, i sessions més pràctiques, en què es fan activitats en grup, exercicis de resolució de problemes i estudis de casos.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada exigeix assistir a classe amb regularitat i lliurar les activitats encomanades.

Exercicis: a l’inici del curs se’n donen instruccions més detallades. Tenen un pes del 70 % sobre la nota final.

Prova escrita: a l’inici del curs se’n donen instruccions més detallades. Té un pes del 30 % sobre la nota final.


Reavaluació

Prova escrita: a l’inici del curs se’n donen instruccions més detallades. Té un pes del 100 % sobre la nota final.

 

Avaluació única

L’avaluació única està pensada per a l’alumnat que no pugui assistir a classe amb regularitat ni lliurar les activitats encomanades.

Prova escrita: a l’inici del curs se’n donen instruccions més detallades. Té un pes del 100 % sobre la nota final.


Reavaluació

Prova escrita: a l’inici del curs se’n donen instruccions més detallades. Té un pes del 100 % sobre la nota final.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

JF Solomon (2013) Corporate Governance and Accountability, 4th. ed., John Wiley Inc.

Catàleg UB  Enllaç

Kim, K.A; Nofsinger, J.R; Mohr, D.J. (2010) Corporate governance. 3rd ed. Pearson Prentice Hall

Catàleg UB  Enllaç

M Goergen (2012) International Corporate Governance, 1st, Pearson Education Limited

Catàleg UB  Enllaç

D Larcker & B Tayan (2016) Corporate governance matters : a closer look at organizational choices and their consequences, 2nd edition, Pearson Education Inc.

Catàleg UB  Enllaç

B Tricker (2019) Corporate Governance: principles, policies, and practices, 4th edition, Oxford University Press.

Catàleg UB  Enllaç