Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi Qualitativa: Observació de Casos

Codi de l'assignatura: 573613

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Luz Ma Muñoz Marquez

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoria

Presencial

 

26

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

13

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

26

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

10

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals

  • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, d’iniciativa i de treball en equip).Competències específiques
  • Capacitat per comprendre els problemes epistemològics de la investigació qualitativa. Capacitat per discernir la rellevància de les dades qualitatives. familiaritat amb algunes de les diferents línies d’investigació qualitativa; Capacitat d’articular teoria, disseny d’investigació i mètodes en una investigació qualitativa

 

  • Mirada crítica i capacitat per incloure en un disseny metodològic aspectes relacionats amb la igualtat de gènere i la diversitat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquest curs té com a objectiu donar eines per a l’anàlisi qualitativa en ciència política. La primera part se centra a entendre com es dissenya una investigació qualitativa, especialment quines preguntes d’investigació exigeix necessàriament aquest tipus d’anàlisi. La segona part introdueix els diferents mètodes i tècniques d’anàlisi qualitativa. La tercera part revela un aspecte que potser és el que s’explica menys i sovint es qüestiona més de la investigació qualitativa: com s’interpreten i es categoritzen les dades i es generen els resultats de la investigació. Tot això es fa a partir de l’observació de casos, que bàsicament consisteix en la discussió de publicacions de referència en l’àmbit de la ciència política amb l’objectiu d’il·lustrar i reflexionar sobre les qüestions principals introduïdes a classe.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Disseny de la recerca

*  
Teoria

Pregunta d’investigació

Metodologia i tècniques en una investigació qualitativa

2. Mètodes i tècniques

*  
Entrevistes en profunditat

Grups de discussió

Observació participant

3. Competències específiques

*  
Comprensió dels problemes epistemològics de la investigació qualitativa

Capacitat de discernir la rellevància de les dades qualitatives

Familiaritat amb algunes de les diferents línies d’investigació qualitativa

Capacitat d’articular teoria, disseny d’investigació i mètodes en una investigació qualitativa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs és eminentment pràctic. A més de les classes teòriques, a classe es discuteixen una sèrie de casos o lectures, algunes de les quals poden ser en anglès depenent de la pertinència. A partir d’aquests casos, es demana a l’alumant que elabori una proposta d’investigació qualitativa. Això els permet tractar els coneixements adquirits i desenvolupar habilitats per presentar, explicar i defensar el seu enfocament d’investigació. El projecte d’investigació es discuteix a classe. A la meitat del curs se n’entrega un primer esborrany, amb les preguntes d’investigació, rellevància acadèmica i metodologia. A les dues últimes sessions del curs, els projectes d’investigació es presenten i es defensen en el context d’un seminari acadèmic.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada. L’alumnat que no sol·liciti l’avaluació única en el termini establert (un mes i mig a partir de l’inici del quadrimestre) segueix l’avaluació continuada.

Els dos sistemes d’avaluació avaluen el mateix nivell d’aprenentatge i els mateixos objectius de l’assignatura.

En el cas de l’avaluació continuada, la nota final és la resultant de:

  • 10 %: assistència i participació a classe.
  • 30 %: presentacions de lectures i assajos (1 presentació de lectura + 1 assaig o 3 assajos).
  • 20 %: presentació del projecte d’investigació.
  • 40 %: projecte d’investigació (màxim 8.000 paraules, sense annex).


Les classes i l’avaluació són presencials, llevat que les restriccions per la pandèmia actual obliguin a utilitzar mitjans telemàtics. En aquest cas, les presentacions i la participació es farien a l’aula virtual i el lliurament dels treballs es faria igualment a través del Campus Virtual. Les qualificacions de totes les activitats avaluables obligatòries s’han de fer públiques com a màxim quinze dies després d’haver-se dut a terme o lliurat.

Si l’alumnat d’avaluació continuada no presenta cap activitat avaluable ni fa la prova de síntesi rep la qualificació final de no presentat. Si ha presentat alguna activitat avaluable, però ha abandonat el procés d’avaluació continuada sense completar-lo, la qualificació és la mitjana ponderada prevista en el pla docent, entenent que ha obtingut un 0 en les activitats que no ha presentat.

La còpia o el plagi en qualsevol activitat avaluable obligatòria, prova de síntesi o avaluació única, o la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de suspens (amb un zero) en l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació, ja que desvirtua l’autoria de l’exercici.

El professorat ha d’informar la coordinadora o coordinador dels casos de còpia, plagi i procediments fraudulents. Una conducta reiterada en aquests fets comporta la sol·licitud d’obertura d’un expedient disciplinari a l’estudiant.

 

Avaluació única

En el cas de l’avaluació única, la nota final és el resultat d’una prova final (100 % de la nota) que requereix haver llegit i treballat tots els materials i lectures facilitats al llarg del curs.


Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Berg, Bruce and Lune, Howard (2004). Qualitative research methods for the social sciences (Vol. 5). Boston, MA: Pearson.

Corbetta, Piergiorgio.  2003 Social Research. Theory, Method and Techniques, Sage Publications.

Della Porta, Donatella, & Keating, Michael (Eds.). (2008). Approaches and methodologies in the social sciences: A pluralist perspective. Cambridge University Press.

Denzin, Norman, & Lincoln, Yvonna (1994). Handbook of qualitative research. Sage publications, inc.

Denzin, Norman. (2008). Collecting and interpreting qualitative materials (Vol. 3). Sage.

Flick, Uwe. 2009. An Introduction to Qualitative Research, Fourth Edition, Sage Publications.

McNabb, David. (2015). Research methods for political science: Quantitative and qualitative methods. Routledge.

Ormston, Rachel;  Spencer, Liz; Barnard, Matt; Snape, Dwan (2003). ‘The foundations of qualitative research’, in Qualitative Research Practice, Sage, London, pp. 1-23.

Medina, Iván; Álamos, Priscila; Castillo, Pablo; Rihoux, Benoît  (2017) Análisis Cualitativo Comparado (QCA). Madrid, CIS

Caïs, Jordi; Folguera, Laia; Formoso, Climent (2014). Investigación cualitativa longitudinal. Madrid, CIS