Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Nutrició i Salut: Recerca, Desenvolupament i Innovació Aplicada a la Cura de la Salut

Codi de l'assignatura: 573622

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Cristina Andres Lacueva

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

17.5

 

(Dependiendo de la situación y recomendaciones sanitarias)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

2.5

 

(Dependiendo de la situación y recomendaciones sanitarias)

Treball tutelat/dirigit

22.5

Aprenentatge autònom

20

 

 

Recomanacions

 

Què significa aprendre en una societat tan interdependent i canviant com la nostra? Com hem d’afrontar els reptes complexos que planteja l’alimentació responsable? Tenir èxit no vol dir només fer les coses bé, sinó ser capaç de teixir una sòlida xarxa de col·laboracions i aliances per emprendre i innovar.

Per trobar una resposta adient, en primer lloc, és imprescindible comptar amb el coneixement i l’experiència de tots els actors i en segon lloc cal desenvolupar una major capacitat de col·laboració entre empreses, entitats socials i administracions publiques.

En aquesta assignatura optativa presentarem casos d’èxit o gairebé o no, que ens permetin aprendre a partir d’experiències previes.

Desenvolupament de nous productes basats en ciència responsable i de qualitat. Exemples de col.laboració universitats, centres de recerca, empreses.

Presentarem aliances reeixides entre empreses i entitats socials per incentivar la innovació en alimentació i salut.

  


Altres recomanacions

- Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari

- Coneixements de la llengua anglesa (a nivell oral i de caràcter científic) ja que hi ha conferències que s’imparteixen en anglès.

- Coneixement de recerca bibliogràfica

 

 

Competències que es desenvolupen

 

- Conèixer les evidències científiques actuals que avalen l’efecte saludable dels nutrients, compostos bioactius per al desenvolupament d’aliments.

- Capacitat per valorar l’impacte social i mediambiental de les actuacions en el seu àmbit.

- Habilitat en la cerca d’informació relacionada amb nutrició i salut per al desenvolupament d’aliments innovadors.

- Capacitat d’aplicar els coneixements científics de la nutrició i l’alimentació en el desenvolupament de propostes d’aliments innovadors per promoure la salut.

- Capacitat de comunicar els aliments innovadors d’acord amb les necessitats socials, els coneixements científics i la legislació vigent.

- Valorar la informació publicitària que es pot interpretar en el context d’alimentació i Salut

- Capacitat creativa i emprenedora i d’integrar nous coneixements i actituds.

- En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspective de gènere en el temari de l’assignatura.

- Valorar la integració de l’anàlisi de gènere en els diversos aspectes considerats en l’àmbit de la Recerca, el Desenvolupament, la innovació i l’Empreneduria.

- Desenvolupar la capacitat d’avaluar les desigualtats produïdes per gènere o sexe, per tal de dissenyar solucions aplicades

- Estimular la conciència i aplicabilitat de l’estratègia d’objectius de desenvolupament sostenible

- Capacitar als alumnes d’esperit crític per tal de considerar la perspectiva de gènere en el marc de la I+D+i en el sector agro-alimentari

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els objectius d’aquesta assignatura estan en sintonia amb els objectius generals del Màster.

1. Comprendre el concepte de com els aliments influeixen en la prevenció de malalties i la cura de la salut.

2. Avaluar críticament l’evidència científica actual que examina el paper de l’alimentació i nutrició a la modificació de l’estat de salut.

3. Analitzar críticament l’evidència científica associada als aliments funcionals.

4. Conèixer el paper de la recerca aplicada i de la tecnologia en el disseny de nous aliments saludables destinats a la cura de la salut.

5. Conèixer les normatives relacionades amb la producció, comercialització i comunicació d’aliments funcionals a través del màrqueting.

6. Adquirir coneixements sobre nous aliments desenvolupats en centres de recerca i / o universitats amb caràcter innovador.

7. Identificar resultats del R+D+i en l’àmbit dels aliments i el seu impacte en la salut de la població.

8. Identificar els passos del plantejament del desenvolupament d’aliments funcionals des de la recerca bàsica a l’aplicació industrial i la seva sortida al mercat.

 

Referits a habilitats, destreses

1. Promoure l’anàlisi crítica per interpretar la publicitat relacionada amb aliments i aliments funcionals i els seus efectes beneficiosos sobre la salut.

2. Utilitzar les diferents eines per buscar fonts d’informació (bases de dades, revistes electròniques catàlegs de biblioteques, etc.)

3. Demostrar que se és conscient de que el coneixement i l’experiència és limitada i saber on buscar consell i orientació.

4. Capacitar a l’estudiant per interpretar i aplicar una metodologia bàsica científica relacionada amb l’assignatura

 

Referits a actituds, valors i normes

1. Actitud positiva i constructiva de tolerància i respecte a les idees alienes

2. Capacitat per discutir, convèncer, preguntar, moderar i arribar a un consens.

3. Aplicar la capacitat de lideratge per crear un bon entorn de treball.

4. Estímul del desenvolupament d’habilitats i d’actituds front als problemes i decisions del futur professional.

5. Fomentar una actitud ètica des del punt de vista social i científic. 

6. En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Presentación de la asignatura y Actividad Complementaria: Impacto de los medios de comunicación en Nutrición y Salud.

*  Análisis y valoración de noticias relacionadas con los efectos de alimentos en la salud (periódicos, RRSS, etc.) contrastada con evidencia científica de calidad. Profesores Cristina Andres-Lacueva y Nicole Hidalgo.

2. Elementos clave en el desarrollo de productos innovadores desde la investigación básica al mercado

*  Raquel de la Iglesia Arnaez. Scientific Marketing. Marketing Científico.Adultos. LABORATORIOS ORDESA

3. Desarrollo de nuevos ingredientes alimentarios funcionales. Caso de estudio, BIOPOLIS y Bioactives Unit en Archer Daniels Midland Company

*  Vicepresidente de I+D en Nutrición y Salud en Archer Daniels Midland Co. Director Científico y Consejero Delegado de la empresa biotecnológica Biópolis SL. Catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Valencia y Profesor de Investigación en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) del CSIC.

4. Modelo de I+D+i en Mahou San Miguel y experiencias en productos orientados a la salud

*  Director Cyt Metodos Analisis, Sist Control Y Laboratorio. Mahou, San Miguel. Industria cervecera

5. Ciencias nutricionales para la innovación y desarrollo de alimentos saludables, respaldo científico y cumplimiento del marco regulatorio. Caso estudio PEPSICO

*  Regulatory Affairs Manager Iberia, PepsiCo Iberia.

Trabajo de un caso práctico de la empresa

6. Presentación de casos de éxito en industria alimentaria. Presente y Futuro. Grupo Carinsa

*  Director de Proyectos de alimentación, Grupo Carinsa. Exdirector de Instituto Tomás Pascual Sanz. Exdirector del departamento de comunicación científica - Calidad Pascual - Grupo Leche Pascual SA.

7. El rol de la investigación en la innovación de alimentos: Desde los resultados al desarrollo de alimentos. Casos de éxito.

*  Profesor de investigador CSIC, Investigación

8. Desarrollar alimentos con éxito y marco legal

*  Profesor de Nutrición Humana en la Universidad de Padova, Italia. Investigador asociado en IMDEA alimentación (España). Miembro del comité GMO de EFSA.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

ACTIVITATS
a) Conferències interactives: Conferències portades a terme per experts líders directament involucrats en recerca i innovació en aliments innovadors ja sigui a l’empresa alimentària, Centre Tecnològic, Centre de R+D+i o Hospital entre d’altres.

b) Activitat complementària: Valoració de la comunicació en els mitjans de comunicació del impacte de l’evidència científica en missatges "Dieta/Salut".

 L’activitat complementària intentarà cobrir diferents tipus de coneixement aplicat i diferents habilitats que ha de practicar l’alumne.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es planteja una avaluació continuada, basada en informes que l’alumne haurà d’entregar: L’avaluació de l’estudiant es basarà en:

- El 50% de la nota final correspondrà a un qüestionari on-line sobre el contingut  de les conferències i/o seminaris 

- El 30% correspondrà a l’avaluació de l’Activitat Complementària sobre l’impacte dels mitjans de comunicació en la valoració dels missatges "Alimentació/Salut"

- Un 20 % restant reflectirà l’assistència i intervenció de cada estudiant al llarg de les diferents conferències.

La revaluació es farà en les dates que fixi la Comissió de Coordinació del Màster

 

Avaluació única

Examen escrit, que constarà de 2 parts:

- Qüestionari relacionades amb el contingut de cada una de les conferències realitzades pels diferents experts (50% de la nota final)

- 50% un cas pràctic al aula d’informàtica (Els alumnes que es vulguin acollir a aquest sistema d’avaluació ho hauran de comunicar al professor com a molt tard una setmana després de l’inici de les classes de l’assignatura i signar un document de compromís).

La revaluació es farà en les dates que fixi la Comissió de Coordinació del Màster.