Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gen˛mica Nutricional: Noves Eines en el Desenvolupament d'Aliments

Codi de l'assignatura: 573623

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Maria Izquierdo Pulido

Departament: Departament de Nutriciˇ, CiŔncies de l'Alimentaciˇ i Gastronomia

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

18

 

-  PrÓctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

18

Aprenentatge aut˛nom

24.5

 

 

Recomanacions

 

Atesa la metodolgia docent utilitzada i les dinàmiques que s’estableixen en les classes presencials, aquesta assignatura optativa està especialment indicada per l’alumnat que pugui assistir a les classes.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

En acabar l’assignatura, l’alumnat serà competent en la comprensió dels diversos àmbits de coneixement que integren la genòmica nutricional i del seu potencial com a eina futura en el camp en el disseny de nous aliments i de dietes personalitzades
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer l’efecte dels nutrients i compostos bioactius sobre l’expressió gènica i la seva repercussió en la salut.
 • Conèixer i interpretar la interacció entre gens i dieta en funció dels polimorfismes genètics i el seu impacte sobre la salut.
 • Adquirir coneixements per dissenyar estudis experimentals pel desenvolupament de nous productes alimentosos.
 • Adquirir els coneixements que recolzen el concepte de nutrició òptima i dietes personalitzades.
 • Adquirir coneixements per dissenyar correctament estudis experimentals en el camp de la genòmica nutricional.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Saber incorporar els avenços científics al propi camp professional.
 • Saber analitzar dades i extreure conclusions dels resultats d’investigació.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Assolir capacitat crítica per interpretar la informació i les dades que es publiquen sobre la disciplina.
 • Treballar amb criteri científic
 • Treballar interdisciplinariament

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Gen˛mica nutricional. Conceptes bÓsics.

1.1. Noves eines en el camp de la nutrició i la salut i en el desenvolupament de nous aliments

1.2. Nutrigenòmica, nutrigenètica, nutriepigenética i microbiòmica. Fonaments i tècniques.

2. Aliments i modulaciˇ expressiˇ gŔnica.

2.1. Nutrients i compostos bioactius: agents nutrigenòmics i nutriepigenètics en la prevenció de malalties cròniques. Evidències científiques dels estudis en humans. Aplicacions en el desenvolupament de nous aliments.

2.2. Metabolòmica i proteòmica. Present i futur dels biomarcadors nutricionals

3. Intereraccions gens, alimentaciˇ i estil de vida

3.1. Malalties cròniques prevalents i nutrigenètica

3.2. Cronobiologia, nutrigenètica i sindrome metabòlic

3.3. Tests nutricionals en el mercat per personalitzar l’alimentació. Evidències actual. Evidències futures.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • Classes teòriques en les quals s’impartiran els coneixements en forma de lliçons magistrals combinades amb exercicis pràctics.
 • Sessions de pràctiques-seminaris.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

La nota final de l’avaluació continuada serà el resultat de:

 1. Assistència a les classes presencials (no reavaluable): 10%
 2. Activitat realitzada a la sessió pràctica-seminari: 10% (obligatòria, no reavaluable)
 3. Examen final dels coneixements impartits: 80% (obligatòria, reavaluable)


La qualificació final s’obtindrà a partir de la suma dels punts obtinguts en les tres activitats d’avaluació, sempre que a l’examen final s’assoleixi una qualificació superior a 4,5 sobre 10.

La prova de re-avaluació consistirà en un examen de coneixements tipus test.  La nota de la prova de reavaluació representa el 80 % de la qualificació final de l’assignatura, a la qual cal afegir la nota obtinguda en l’avaluació de les activitats 1 i 2 (no reavaluables). Les condicions seran les mateixes que a l’avaluació continuada.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Si l’estudiant manifesta que no pot complir els requisits del sistema d’avaluació continuada, té dret a l’avaluació única que consisteix en:

 1. Un examen final de coneixements tipus test que inclourà preguntes sobre el temari desenvolupat a les classes magistrals (obligatori i re-avaluable) (80%)
 2. Ressolució d’un cas pràctic (obligatori i no reavaluable) (20%) L’enunciat del cas així com les indicacions d’edició i format es proporcionaran a través del Campus Virtual.


Tot aquell alumne que es vulgui acollir al sistema d’avaluació única, ho haurà de comunicar al professor responsable de l’assignatura abans de la data assenyalada.

La qualificació final s’obtindrà a partir de la suma dels punts obtinguts en les dos activitats d’avaluació, sempre que a l’examen final s’assoleixi una qualificació superior a 4,5 sobre 10.

Les condicions i característiques de la prova de reavaluació per a estudiants d’avaluació única són les mateixes que per als estudiants que han seguit l’avaluació continuada. Per tant, únicament és reavaluable l’examen de coneixements.