Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi de Dades

Codi de l'assignatura: 573754

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pilar Sorribas Navarro

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial

 

20

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 • Capacitat per reforçar els valors democràtics (pluralisme, igualtat de gènere, sostenibilitat).
 • Capacitat per raonar críticament davant els problemes polítics i socials de l’acció pública.
 • Capacitat per distingir el nivell normatiu i el nivell empíric en la reflexió politològica, i saber-los utilitzar d’una manera adequada al problema plantejat.
 • Habilitat per reflexionar amb perspectiva estratègica o anticipatòria.
 • Capacitat per comprendre i avaluar les polítiques públiques en termes de rendiment i eficiència.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Saber organitzar, representar, resumir i analitzar la informació continguda en una base de dades.
 • Saber plantejar una hipòtesi i contrastar-la amb una anàlisi empírica.
 • Saber analitzar la relació entre dues variables.
 • Saber interpretar els resultats d’una regressió lineal simple.
 • Saber fer una regressió multivariant.
 • Saber interpretar els resultats d’una regressió multivariant.
 • Saber contrastar hipòtesis respecte dels valors dels coeficients estimats.
 • Saber contrastar efectes heterogenis. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bases de dades

2. Regressió lineal simple

3. Regressió lineal múltiple

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • Classes magistrals en què s’expliquen oralment els continguts de l’assignatura.
 • Classes pràctiques en què s’ensenya com dur a la pràctica els coneixements teòrics en R per poder crear una base de dades, fer una regressió lineal simple i una regressió lineal múltiple.
 • Classes pràctiques en què s’ensenya com interpretar els resultats que ens dona R.
 • Pràctiques que s’han de fer a casa per practicar els coneixements explicats a classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

En l’avaluació continuada s’han de fer dues proves avaluables durant el curs.

La primera prova consisteix en el plantejament d’una hipòtesi que s’ha de contrastar amb una regressió lineal simple. S’ha de motivar aquesta relació des del punt de vista teòric, crear la base de dades, analitzar la base de dades, fer una regressió lineal simple i analitzar els resultats obtinguts. La prova es presenta de forma oral, utilitzant com a suport unes transparències que resumeixin el treball dut a terme. Aquesta prova té un pes del 30 % de la nota final. 

La segona prova consisteix a estendre l’anàlisi prèvia i a plantejar una hipòtesi que s’ha de contrastar amb una regressió lineal múltiple. Aquesta regressió ha d’incorporar una anàlisi d’efectes heterogenis. S’ha de motivar aquesta relació des del punt de vista teòric, crear la base de dades, analitzar la base de dades, fer una regressió lineal múltiple i analitzar els resultats obtinguts. La prova s’ha de presentar per escrit i oralment. Aquesta prova té un pes del 60 % de la nota final. 

Les dues proves s’han de presentar per escrit i oralment.

 

Avaluació única

En l’avaluació única s’han de fer:

 • Fer un examen de preguntes teòriques i pràctiques. Aquest examen té un pes del 50 % de la nota final.
 • Un treball, que consisteix en el plantejament d’una hipòtesi que s’ha de contrastar amb una regressió lineal múltiple que incorpori una anàlisi d’efectes heterogenis. S’ha de motivar aquesta relació des del punt de vista teòric, crear la base de dades, analitzar la base de dades, fer una regressió lineal múltiple i analitzar els resultats obtinguts. Aquest treball té un valor del 50 % de la nota final.
   


Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita. Aquesta prova consta de preguntes teòriques i de preguntes pràctiques. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

Clàusula de qualitat lingüística

L’exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereix la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

GREEN, W.H. Análisis econométrico. Madrid [etc.] : Prentice Hall, cop. 1999.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/Xt:(An{u00E1}lisis+Econom{u00E9}trico)&searchscope=1&SORT=D/Xt:(An{u00E1}lisis+Econom{u00E9}trico)&searchscope=1&SORT=D&SUBKEY=t%3A(An%C3%A1lisis+Econom%C3%A9trico)/1%2C8%2C8%2CB/frameset&FF=Xt:(An{u00E1}lisis+Econom{u00E9}trico)&searchscope=1&SORT=D&3%2C3%2C  Enllaç

NOVALES CINCA, A. Econometría Madrid [etc.] : McGraw-Hill, DL 1993

GUJARATI, D. Econometría México, D.F. [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2004