Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Conflictes Laborals: Mediació, Arbitratge i Procediments Judicials

Codi de l'assignatura: 573763

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Garcia Viña

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

90

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

14

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

14

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

20

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

 

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

 

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últims que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

 

— Capacitat per analitzar els conflictes i els mecanismes de solució d’aquests conflictes amb perspectiva de gènere.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Analitzar els diferents conflictes que es produeixen en les relacions laborals.

 

— Conèixer els diferents mecanismes de resolució de conflictes.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar els mecanismes per solucionar conflictes des de diferents vessants.

 

— Integrar totes les tècniques de resolució de conflictes.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Descobrir el valor de l’acord i de l’evitació del conflicte.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conflictes laborals: concepte i tipus

*  Es produeixen diversos conflictes laborals, i és fonamental conèixer quins són i de quin tipus

2. Mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes

*  Hi ha diversos mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes. Cal saber quins són, i tenir clar quan i com s’han d’utilitzar

3. Sistemes judicials

*  La via de resolució de conflictes més habitual és la judicial, i són diverses les jurisdiccions que hi són presents

4. La jurisdicció social

*  El mecanisme més habitual i més efectiu per resoldre conflictes laborals és la jurisdicció social

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els estudiants que vulguin seguir el sistema d’avaluació continuada han d’assistir a un mínim del 80 % de les sessions i han de seguir la metodologia descrita a continuació, tal com consta en el document «Indicacions per a l’elaboració dels plans docents per al curs 2020-2021»:

— Sessions teòriques de classe presencial. Es fan diverses sessions en les quals es presenten els continguts bàsics dels diferents temes del programa.

— Treball personal dirigit. L’aprenentatge de l’alumne es basa, fonamentalment, en el treball personal que faci a partir de les indicacions del docent responsable de l’assignatura i dels materials indicats. Es preveu la possibilitat de fer exercicis de tipus individual o col·lectiu.

— Sessions presencials per al seguiment de les activitats dirigides. Sessions en les quals la iniciativa correspon als alumnes, prèviament designats per a cada sessió, que han de fer una exposició del treball dut a terme. La resta d’alumnaes, que ha treballat igualment els materials, fa les aportacions que consideri pertinents i pot formular les preguntes i els dubtes que se li hagin plantejat.

— Tutories presencials. Es fan sessions de treball dirigit o per a l’estudi personal de la matèria. El docent de cada grup és present a l’aula per atendre els dubtes que se li plantegin, amb caràcter individual o col·lectiu.

— Supòsits pràctics dels diferents blocs temàtics. Al llarg del curs es poden fer diversos supòsits pràctics d’avaluació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada consta de dues parts:

1. Un treball continuat, que es fa al llarg del curs. Per determinar la nota del treball continuat es té en compte tant el seguiment de les activitats dirigides com la resolució dels supòsits pràctics. El valor d’aquest treball continuat és d’un màxim del 60 % de la nota total, en funció de les qualificacions obtingudes.

2. Una prova de síntesi final, que té un valor del 40 % de la nota total, en funció de les qualificacions obtingudes.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única tenen dret a fer una prova de revaluació, que és una prova escrita.

 

Avaluació única

Els alumnes que ho vulguin es poden acollir a l’avaluació única.

En la data que fixi la comissió del màster, l’alumnat que hagi sol·licitat l’avaluació única en els terminis establerts, i d’acord amb el procediment establert, lliuri o dugui a terme les mateixes activitats programades que són objecte de qualificació directa segons l’apartat anterior.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única tenen dret a fer una prova de revaluació, que és una prova escrita.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

GARCÍA FERNÁNDEZ, M. Manual de derecho del trabajo. Barcelona : Ariel, 1990.

GARCÍA NINET, J.I. (dir.). Derecho del trabajo. Cizur Menor : Thomson Reuters Aranzadi, 2019.

MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO, F.; GARCÍA MURCIA, J. Derecho del trabajo. Madrid :
Tecnos, 2019.

MONTOYA MELGAR, A. Derecho del trabajo. Madrid : Tecnos, 2019.

PALOMEQUE LÓPEZ, M.C.; ÁLVAREZ DE LA ROSA, M. Derecho del trabajo. Madrid : Ramón Areces,
2019.