Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biodiversitat i Funció en Ecosistemes Lacustres: Aplicacions i Gestió

Codi de l'assignatura: 573774

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marisol Felip Benach

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

32

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

2

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

23

 

 

Recomanacions

 

Tenir disponibilitat per a realitzar una estada al CRAM (Centre de Recrca d’Alta Muntanya) que es troba a Vielha, del 14 al 17 juny

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències de caire general:

Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat en base a un pensament crític, lògic i creatiu.

Capacitat de comunicar coneixements de forma clara i concreta; extreure conclusions i exposar les raons que les justifiquen al públic més o menys especialitzat.

Capacitat d’interpretar qualitativa i quantitativament els resultats.

Demostrar una formació avançada i de caràcter integrador dels continguts i dels mètodes de recerca fonamentals de l’àrea d’estudi de l’assignatura.

Competències específiques:

Capacitat de comprensió de la natura no descriptiva ni taxonòmica.

Reconèixer les fronteres del coneixement en el camp de l’ecologia d’ecosistemes. Capacitat d’assolir els objectius que es plantegen mitjançant tècniques d’aprenentatge basades en la descripció de la natura.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’assignatura s’estructura en dos blocs que corresponen a plantejaments d’aprenentatge diferents i que permeten assolir objectius diferenciats:

1.- Conceptual – teòric: Analitzar com es plantegen avui dia les relacions entre la biodiversitat i els processos (producció, taxes ...), propietats (estructura, estabilitat ...) i usos (bens i serveis) dels ecosistemes lacustres.

Comprendre els problemes de la biodiversitat des d’un punt de vista no dels organismes, sinó funcional i estructural, de les relacions i els processos més que de les espècies.

Introducció a l’ecosistema particular que constitueix el cas d’estudi de l’assignatura (Estany de Montcortès).

2.- Cas d’estudi: Estudi pràctic del paper funcional de la biodiversitat en un sistema lacustre de gran valor ecològic. Sortida de camp, mostreig del diferents compartiments i hàbitats del sistema (obtenció de dades i mostres), treball de laboratori i d’ordenador per a caracteritzar la relació entre la diversitat i la funció en l’ecosistema estudiats.

Capacitat d’analitzar situacions concretes i aprendre a identificar possibles implicacions de caire empíric.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

CONCEPTES I TEORIES 

*  

  • El sistemes ecològics com a sistemes complexos

Funció i funcionament en ecologia. Diversitat d’espècies versus diversitat funcional. La diversitat funcional intraespecífica.

Relació entre la riquesa d’espècies i la productivitat: l’evolució des dels plantejaments inicials a la confrontació més actual.

  • Metodologies integradores entre xarxes tròfiques i processos ecosistèmics;

Lligant estructura i funció en el món microbià.

Estructura i dinàmica de les xarxes tròfiques.

Interaccions ecològiques com a gènesi de biodiversitat

  • Biodiversitat i estabilitat del funcionament dels ecosistemes: canvis de règim,

estat estable.

2

ESTUDI PRÀCTIC

*  

  • Estada al Centre de Recerca d’Alta Muntanya (CRAM): 4 dies de treball intensiu que inclou sortida a l’Estany de Montcortès i treball de recerca al CRAM.
  • Metodologies per a la caracterització de la biodiversitat i el funcionament dels ecosistemes lacustres.
  • Obtenció de dades i interpretació resultats: treball de camp, laboratori, microscòpia, i d’anàlisi de les dades.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs s’impartirà de manera intensiva en el CRAM (Centre de Recerca d’Alta Muntanya) que la UB té a Vielha. Són 4 dies de treball exclusiu per aquesta assignatura. L’activitat  dels diferents dies combinarà el desenvolupament dels blocs. Prèviament a la sortida es realitzarà una sessió preparatòria (2h).

Cada un dels blocs plantejats en els objectius s’abordarà amb una metodologia diferent que complementarà la capacitat d’aprenentatge de l’alumne

CLASSES MAGISTRALS (2 h): debat sobre els conceptes i teories plantejats a l’entorn de la temàtica funció i diversitat dels ecosistemes

PRACTIQUES ESPECIALS (30 h) que inclou:

  • SORTIDA DE CAMP (8 h): obtenció de mostres i dades per a la caracterització de la biodiversitat i la funció de l’Estany de Montcortès.
  • CLASSES PRÀCTIQUES - LABORATORI (8 h): treball al laboratori per a analitzar les mostres obtingudes en la sortida de camp.
  • CLASSES PRÀCTIQUES - ORDINADOR (8 h): treball a l’ordinador per adquirir les eines numèriques necessàries per analitzar i interpretar els resultats de les mesures realitzades
  • SEMINARIS (6 h): plantejament i discussió de qüestions ecològiques relacionades amb la diversitat i funció de l’estany estudiat. Exposició per grups de treball. Discussió final conjunta.


 

La part conceptual de l’assignatura, tot i ser en una sola classe magistral, es planteja com a thought provoquing, on el treball i la participació de l’alumne esdevé fonamental pel desenvolupament i aprofundiment de la temàtica.

La part pràctica s’orienta a la conceptualització de processos i a l’aprenentatge de la seva quantificació en casos concrets.

Els seminaris pretenen aprofundir en els coneixements adquirits mitjançant l’anàlisi i discussió d’un cas que posa de manifest les relacions entre la biodiversitat i el funcionament dels ecosistemes lacustres.

Els treballs no presencials que es preveuen son: lectura d’articles científics, vídeos de xerrades científiques, elaboració de presentacions pel debat crític en grups dels seminaris.

"*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.” 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Assistència obligatòria a l’estada al CRAM.

Es valorarà l’interès i la participació en les tasques de camp, de laboratori i en el treball de les dades i resultats.

La capacitat de comprensió de la problemàtica s’avaluarà continuadament a través de la participació de l’alumnat en la discussió.

En la presentació dels seminaris per part dels alumnes, s’avaluarà la capacitat d’exposar les idees, respondre preguntes i fomentar el debat; així com l’originalitat i el grau de desenvolupament assolit en el treball.

 

Avaluació única

Atesa l’estructura intensiva de l’assignatura, i l’obligatorietat d’assistir a la sortida, no es preveu una diferenciació entre avaluació continuada i única. Problemàtiques i situacions particulars s’analitzaran de manera individual amb l’alumnat implicat.

*"L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.”