Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Vectors Energètics: Electricitat i Hidrogen

Codi de l'assignatura: 573794

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Narciso Homs Marti

Departament: Departament de Química Inorgànica i Orgànica

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

26

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

11.5

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Coneixement dels conceptes fonamentals associats als vectors energètics, electricitat i hidrogen.
— Capacitat d’interpretar tots els aspectes relacionats amb la seva producció.
— Capacitat de buscar alternatives adients.
— Coneixement de les possibilitats d’aplicació i combinació.
— Capacitat d’interpretar i treballar esquemes pràctics reals de producció i gestió dels vectors elèctric i hidrogen.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu del curs és donar una visió general dels conceptes fonamentals associats als vectors energètics, elèctric i hidrogen. Es donen les bases per entendre diferents conceptes, des d’energia primària fins a energia final. Es tracta de revisar la producció d’aquests vectors energètics, la problemàtica del transport i emmagatzematge i tots els aspectes relacionats amb la seva distribució.

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. Sistema elèctric
* Demanda. Producció. Centrals elèctriques. Generació i transformació. Integració de les
energies renovables

*  1. Sistema elèctric. Subsistemes. Demanda. Producció. Centrals elèctriques. Generació i transformació. Integració de les energies renovables
2. Generació en règim ordinari. Centrals hidroelèctriques, tèrmiques i nuclears. Generació en règim especial: renovables i cogeneració
3. Subestacions elèctriques. Estructura i topologia en xarxa
4. Centres de transformació. Estructura i topologia en xarxa
5. Línies elèctriques d’alta tensió i mitjana tensió
6. Cables per a mitjana i alta tensió. Normativa i reglaments
7. Línies elèctriques. Red Eléctrica Española. Línies d’altern i de continu
8. Sistemes de transport d’alta tensió en continu
9. Les interconnexions internacionals. Reserva rodant
10. Qualitat del servei elèctric
11. Incidència ambiental del sector elèctric. Impactes i sostenibilitat
12. ‘Smart grids’. Xarxes intel·ligents

2. 2. L’hidrogen com a vector energètic
* Producció d’hidrogen. Emmagatzematge, transport i distribució del vector hidrogen

*  7. L’hidrogen com a vector energètic
8. Producció d’hidrogen a partir de recursos fòssils
9. Producció d’hidrogen a partir de recursos renovables (biomassa)
10. Processos de producció d’hidrogen fora del cicle del carboni: electròlisi. Altres mètodes d’obtenció d’hidrogen
11. Emmagatzematge, transport i distribució del vector hidrogen. Integració en altres sistemes: elèctric i gasista

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions magistrals introductòries: energia primària i energia final. Vectors energètics. Cadena energètica. Diversificació. Sostenibilitat. Aspectes econòmics.

Desenvolupament en sessions de classes magistrals del temari al voltant de l’electricitat i l’hidrogen com a vector energètic. Al llarg de les sessions se’n presentaran tots els aspectes necessaris incloent-hi exemples. S’hauran de lliurar documents dels treballs fets. Els seminaris seran espais per treballar temes d’actualitat que vagin sortint durant el desenvolupament del curs.

 En el cas de que alguna de les activitats anteriors no es pugui dur a terme de forma presencial es realitzarà online  de forma síncrona

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per poder superar l’avaluació continuada, l’alumne ha d’haver assistit com a mínim al 85 % de les classes. Al llarg del curs es faran exposicions i entregues de resums crítics d’articles científics/tècnics o d’exercicis d’alguna part, que suposen un 40 % de la qualificació final. La prova de síntesi escrita al final del semestre comprèn els dos blocs i representa el 60 % de la qualificació final.


Reavaluació

Prova de síntesi escrita, 100 % de la qualificació.

 

Avaluació única

Prova de síntesi escrita al final del semestre que compta el 100 % de la qualificació final. Per exercir el dret a avaluació única cal sol·licitar-ho pels mitjans disponibles al moment i comunicar-ho al professor durant les dues primeres setmanes de l’assignatura.


Reavaluació

Prova de síntesi escrita, 100 % de la qualificació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Hydrogen and Fuel Cells, Fundamentals, technologies and Applications, Stolten Ed., Wiley-VCH, 2010

Hydrogen as a Future Energy Carrier, Züttel et al., Eds., Wiley-VCH, 2008  Enllaç