Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biomassa i Biocombustibles

Codi de l'assignatura: 573795

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Narciso Homs Marti

Departament: Departament de Química Inorgānica i Orgānica

crčdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

26

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

11.5

Aprenentatge autōnom

25

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

— Coneixement dels conceptes fonamentals associats als biocombustibles i combustibles sintètics derivats de la biomassa.
— Capacitat d’interpretar tots els aspectes relacionats amb la producció dels biocombustibles i combustibles sintètics derivats de la biomassa.
— Capacitat de buscar alternatives adients.
— Mostra de coneixements de les diverses implicacions de l’ús dels biocombustibles i combustibles sintètics derivats de la biomassa.
— Capacitat d’interpretar i treballar esquemes pràctics reals relacionats amb la seva producció i gestió.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu del curs és que els estudiants tinguin una visió general dels conceptes fonamentals associats a l’aprofitament energètic de la biomassa i les bases per entendre els conceptes de les transformacions termoquímiques, bioquímiques i d’altres. Es tracta de revisar la producció de combustibles sintètics derivats de la biomassa, de la producció de biocombustibles com ara el bioetanol, el biodièsel i el biogàs. S’hi tractaran els diferents aspectes socioeconòmics que hi estan associats.

 

 

Blocs temātics

 

1. Introducciķ. Aprofitament energčtic de la biomassa

*  1.1. Descripció de processos de conversió de la biomassa. Termoquímics, bioquímics i d’altres
1.2. Combustibles sintètics derivats i biooli. Processos i tecnologies: Fischer-Tropsch i processos de craqueig

2. Biocombustibles: bioetanol i biodičsel

*  2.1. Bioetanol. Producció a partir de diferents tipus de biomassa. El bioetanol com a combustible. Derivats del bioetanol com a additius en combustibles convencionals
2.2. Biodièsel. Processos d’obtenció: matèries primeres, subproductes, característiques i usos

3. Biogās

*  3.1. Procés de digestió anaeròbica de la biomassa. Codigestió. Reaprofitament de la biomassa residual. Digestors anaeròbics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions magistrals introductòries referents a l’aprofitament energètic de la biomassa. Descripció de processos de conversió de la biomassa. Termoquímics, bioquímics i d’altres. Al llarg de les sessions se’n presentaran tots els aspectes necessaris incloent-hi exemples. S’han de lliurar documents dels treballs fets. Els seminaris seran espais per treballar temes d’actualitat que vagin sortint durant el desenvolupament del curs.

 En el cas de que alguna de les activitats anteriors no es pugui dur a terme de forma presencial es realitzarà online  de forma síncrona

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Per poder superar l’avaluació continuada cal haver assistit com a mínim al 85 % de les classes. Al llarg del curs es faran entregues de resums crítics d’articles científics/tècnics o d’alguna part i de treballs relacionats. Aquests aspectes suposen un 40 % de la qualificació final. La prova de síntesi escrita al final del semestre representa el 60 % de la qualificació final.


Reavaluació

Prova de síntesi escrita, 100 % de la qualificació.

 

Avaluaciķ única

Prova de síntesi escrita al final del semestre que representa el 100 % de la qualificació final. Per exercir el dret a l’avaluació única cal sol·licitar-ho pels mitjans disponibles al moment i comunicar-ho al professor durant les dues primeres setmanes de l’assignatura.


Reavaluació

Prova de síntesi escrita, 100 % de la qualificació.