Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Museus i Accessibilitat

Codi de l'assignatura: 574193

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: ANDREA Granell Querol

Departament: Facultat de Geografia i Hist˛ria

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

36

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

2

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

35

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àmbit d’estudis.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i per enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

Competències genèriques

CG1. Capacitat per comunicar-se i treballar en equips interdisciplinaris, a escala local i internacional.

CG2. Capacitat per analitzar, sintetitzar i gestionar la informació relativa als àmbits d’estudi de la titulació.

CG4. Capacitat per liderar i afrontar amb solvència crítica i autonomia la presa de decisions, i per assumir les responsabilitats de desenvolupament personal i professional i d’especialització formativa.

CG5. Capacitat per fer aportacions originals en el context de la recerca avançada o de l’aplicació professional.

Competències específiques

CE1. Capacitat per conèixer l’evolució de les tendències museològiques i de gestió del patrimoni a escala internacional, nacional i local per posar-les en pràctica de manera professional en museus i entitats patrimonials.

CE3. Capacitat per dinamitzar i moderar la participació ciutadana en programes de gestió patrimonial.

CE5. Capacitat per crear discursos expositius interrelacionant els continguts amb la museografia.

CE8. Capacitat per reconèixer, analitzar i valorar les lògiques econòmiques, jurídiques, polítiques, socials i culturals que intervenen en la planificació i la gestió del patrimoni, amb l’objectiu de proposar i executar intervencions específiques.

CE11. Capacitat per observar i analitzar el comportament de les persones en els contextos socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió del patrimoni, amb la finalitat d’avaluar o pronosticar de manera argumentada com afecten el producte i consum cultural.

CE13. Capacitat per elaborar, justificar i desenvolupar projectes museològics i patrimonials d’acord amb les necessitats de públic, de desenvolupament economicosocial i amb els condicionants institutcionals i socioeconòmics, ponderant adequadament la viabilitat social o econòmica de cada iniciativa.

CE16. Capacitat per dissenyar projectes patrimonials tenint en compte la diversitat sociocultural i la gestió estratègica per actuar competentment en la gestió d’entorns diversos, globals i competitius.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements

 • Analitzar el concepte d’accessibilitat universal aplicat a l’àmbit dels equipaments patrimonials.
 • Aprofundir en les mesures i els recursos específics d’accessibilitat.
 • Analitzar l’accessibilitat universal per arribar a l’eliminació de les barreres físiques, de contingut i de comunicació que facilitin l’accés inclusiu als equipaments patrimonials.


Referits a habilitats, destreses
 • Analitzar projectes d’accessibilitat existents.
 • Planificar i desenvolupar exposicions accessibles per a museus.
 • Planificar i desenvolupar activitats/tallers per a tots els públics.


Referits a actituds, valors i normes
 • Participar activament de les sessions de debat i les visites.
 • Tenir en compte la perspectiva de gènere en els anàlisis de les institucions patrimonials.
 • Motivació per aprendre a transferir coneixement. 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Marc conceptual

1.1. Què és l’accessibilitat universal?

1.2. Accessibilitat 360, equipaments per a tothom

1.3. Patrimoni i inclusió social

2. Marc legal

2.1. Normativa i legislació

2.2. Reglaments i codis 

2.3. Recomanacions i bones pràctiques

3. El Pla d’Accessibilitat d’un museu

3.1. Caractarístiques d’un Pla d’Accessibilitat

3.2. Disseny del Pla d’Accessibilitat

3.3. Exemples de museus que disposen de Pla d’Accessibilitat en el territori català

4. El Museu accessible i inclusiu

4.1. Edificació accessible

4.2. Disseny accessible

4.3. Comunicació accessible

4.4. Mesures i recursos d’accessibilitat en els centres patrimonials

5. L’Exposiciˇ accessible i inclusiva

5.1. L’experiència museística sensorial: el tacte, l’oïda, l’olfacte i el gust

5.2. Materials accessibles

5.3. Eines audiovisuals accessibles

5.4. Sistemes d’avaluació i impacte social

6. Activitats i tallers accessibles en els museus

6.1. Educació i accessibilitat 

6.2. Bones pràctiques locals

6.3. Bones pràctiques internacionals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es faran dues visites a museus i un seminari amb professionals expertes de l’àmbit per poder reflexionar el contingut de l’assignatura i comprovar com es transfereix l’accessibilitat universal en la realitat d’un centre patrimonial del territori català.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

S’avalua la participació, la implicació i la qualitat de l’aprenentatge a partir del següent:

 • Assistència i participació activa en les sessions presencials (10%)
 • Treball grupal: anàlisi de l’accessibilitat d’un museu (edificació, comunicació, sociocultural) (45%)
 • Treball individual: transformar una exposició a través de recursos accessibles (45%)

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’alumnat que no pugui complir els requisits de l’avaluació continuada tindrà dret a una avaluació única. Per acollir-se a l’avaluació única cal sol·licitar-ho per escrit al professor/a corresponent. L’alumnat que s’acull a la modalitat de l’avaluació única ha de preveure i concertar entrevistes amb el seu professor/a per tal que ambdós es mantinguin informats sobre el seu procés d’aprenentatge. 

 • Treball grupal: anàlisi de l’accessibilitat d’un museu (edificació, comunicació, sociocultural) (50%)
 • Treball individual: transformar una exposició a través de recursos accessibles (50%)


Reavaluació

La normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. Aquesta reevaluació es farà per a les assignatures del segon semestre durant el mes de juliol. En cas de reavaluació, les evidències a lliurar seran les mateixes que en el cas de l’avaluació única 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AAVV. (2015). Museum Education and Accessibility. Bridging the gaps in the 46th Annual ICOM-CECA Conference.Washington D.C: ICOM.

Ajuntament de Barcelona. (2018). Exposicions accessibles. Criteris per eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l’accés als continguts. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 

Espinosa, A. y Bonmatí, C. (2013). Manual de accesibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural. Gijón: Trea.

HER&MUS. (2015). Museos y accesibilidad. Gijón: Trea.

National Endowment for the Arts. (2000). Design for Accessibility: A Cultural Administrator´s Handbook.Washington D.C: NEA.