Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: De l'Organogènesi a l'Envelliment

Codi de l'assignatura: 574264

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sofia Jorge De Moura Miguez Araujo

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

16

 

-  Teoria

Presencial

 

8

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

26.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

 • Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències generals
 • Capacitat per estructurar un discurs articulat de manera lògica i racional per discutir qualsevol aspecte científic davant d’una audiència heterogènia.
 • Capacitat de pensament crític, lògic i creatiu, i capacitat d’anàlisi i síntesi.
 • Capacitat d’interacció i transferència a l’entorn.
 • Capacitat de treball en grup i de col·laboració amb altres investigadors.
 • Capacitat per llegir i interpretar de manera crítica publicacions científiques relacionades amb el tema, i capacitat per dissenyar, escriure i defensar un projecte de recerca.


Competències específiques
 • Capacitat per identificar gens, mecanismes moleculars i cel·lulars durant la formació dels òrgans en un embrió.  Capacitat per integrar aquests coneixements obtinguts de l’estudi comparatiu de diversos organismes model.
 • Capacitat per identificar gens, mecanismes moleculars i cel·lulars durant l’envelliment dels organismes.  Capacitat per integrar aquests coneixements obtinguts de l’estudi comparatiu de diversos organismes model.
 • Capacitat per relacionar i integrar els coneixements sobre els mecanismes moleculars responsables de l’organogènesi i de l’envelliment dins de tot el procés de desenvolupament de qualsevol organisme.
 • Capacitat per planejar dissenys experimentals adequats per a l’estudi genètic de l’organogènesi i l’envelliment en qualsevol model de laboratori.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu bàsic de l’assignatura és assolir els conceptes i les eines necessaris per analitzar i demostrar el paper clau dels gens i dels programes gènics, que actuen sobre el comportament cel·lular (proliferació, diferenciació, mort, etc.) per donar lloc a òrgans i teixits tan diversos com el sistema nerviós, extremitats i apèndixs, i òrgans interns. Una vegada vistos alguns exemples concrets de formació d’òrgans durant l’embriogènesi d’animals model, estudiarem els mecanismes moleculars que fins ara es coneixen implicats en el deteriorament d’aquests òrgans durant la vida adulta, que comporten la mort de l’individu.  Els coneixements sobre l’envelliment en els casos ben estudiats com Drosophila o Caenorhabditis elegans ens portaran a explicar la seva possible translació a l’entesa de l’envelliment en humans. S’expliquen també malalties humanes que ajuden a entendre la base genètica de l’envelliment.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Organogènesi

1.1. Introducció a l’organogènesi. Creixement i patró: un procés complex i interrelacionat

1.2. Exemple 1. Creixement, patró, morfogènesi i organogenesi a Drosophila

1.3. Exemple 2. Creixement, patró i morfogènesi a les extremitats dels vertebrats

2. Envelliment

2.1. Introducció a l’envelliment: models d’invertebrats que ens ajuden a entendre les bases genètiques

2.2. Variants humanes que afecten l’envelliment

2.3. Senescència i envelliment de cèl·lules mare: relació amb el càncer

2.4. Temes oberts i discussió final 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Ensenyament presencial

L’ensenyament presencial consta de classes teòriques impartides per professorat del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, i de seminaris impartits per experts sobre cada tema procedents d’universitats o de centres de recerca.

A més, hi ha una sessió de treball en grup per discutir sobre el que s’ha après a l’assignatura i el seu impacte actual.

 

Ensenyament no presencial

Per assimilar adequadament els conceptes impartits a les classes presencials, cal un treball no presencial que consisteix a llegir treballs d’investigació que es proposen per treure el màxim profit de cada tema, així com repassar els conceptes apresos per poder superar l’avaluació final.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 • 30 %, preguntes a les classes de teoria i seminaris.
 • 30 %, treball en grup a classe.
 • 40 %, test escrit.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

GILBERT, S.F. Developmental Biology. 11th ed. Sunderland, Mass. : Sinauer, cop. 2016

Principles of Development. Sixth Edition. Lewis Wolpert, Cheryll Tickle, and Alfonso Martinez Arias. Oxford University Press.

PER QUÈ ENVELLIM? MARFANY / SOLEY- UNIVERSITAT DE BARCELONA  Ref. 9788447535446

Biology of Aging: Observations and Principles (Inglés) 3rd Edición de Robert Arking