Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ecologia Política Global

Codi de l'assignatura: 575013

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Federico Demaria

Departament: Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial

crèdits: 5

Programa únic: No definit

 

 

Consideracions prèvies

 

Com abordar la sostenibilitat ecològica, la igualtat social i el desenvolupament sostenible en simultaneïtat? Aquesta assignatura interdisciplinària introdueix l’alumnat a l’economia política global del medi ambient i el desenvolupament. En concret, explora la sostenibilitat ecològica i discuteix la relació que manté amb la igualtat social i el desenvolupament econòmic. Es debaten les propostes per a una transició cap a la sostenibilitat tant des d’una perspectiva micro- com macroeconòmica. Aquesta assignatura abasta les accions vers un món més sostenible fetes a escala múltiple, tant localment com globalment, i aquelles que provenen de diferents agents: els estats nació, les organitzacions internacionals, la societat civil i les empreses.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autònom

56

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix en anglès. Es requereix un bon domini de la llengua.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre què és la sostenibilitat ecològica.
— Comprendre la relació entre la sostenibilitat ecològica, la igualtat social i el desenvolupament econòmic.
— Conèixer la intersecció i la relació entre els fenòmens polítics i els ecològics.
— Entendre com les forces polítiques, socials i culturals afecten les tendències ecològiques i a l’inrevés.
— Conèixer els principals problemes i desafiaments de l’ecologia política global.
— Distingir l’arquitectura i els principals agents de l’ecologia política global.
— Entendre les forces que desencadenen els problemes de la sostenibilitat.
— Entendre el debat sobre la relació entre el creixement econòmic i la sostenibilitat ecològica.
— Entendre les crítiques sobre el desenvolupament que venen dels àmbits cultural, ecològic, social i econòmic i trobar-ne alternatives.
— Entendre les propostes per a una transició social i ecològica a escala múltiple i feta per diferents agents.
— Entendre, analitzar i debatre estudis de cas en el camp de l’ecologia política global des d’una perspectiva interdisciplinària.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Economia ecològica: la ciència de la sostenibilitat

*  Economia mediambiental contra economia ecològica

Sostenibilitat feble contra sostenibilitat forta

Metabolisme social: fluxos materials i d’energia en l’economia

Indicadors: petjada ecològica, anàlisi dels fluxos materials i d’energia i l’economia del dònut

Debats sobre creixement econòmic i medi ambient

2. Ecologia política: igualtat, sostenibilitat i desenvolupament

*  Justícia ambiental

Conflictes de distribució ecològica

L’Atles de Justícia Ambiental (ejatlas.org)

Els moviments de justícia ambiental com a forces per la sostenibilitat

3. Avaluació crítica de les propostes per a una transició social i ecològica

*  Desenvolupament sostenible, creixement verd, economia circular i Pacte Verd Europeu

Alternatives al desenvolupament sostenible: decreixement i el plurivers

Macroeconomia ecològica: integrar el medi ambient en la comprensió de l’economia real

4. Organitzacions ambientals i econòmiques internacionals

*  Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (GICC)

Plataforma Intergovernamental en Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes (PIBSE)

Les Nacions Unides: els Objectius de Desenvolupament Sostenible

El Banc Mundial: desenvolupament i sostenibilitat

Organització Mundial del Comerç: comerç i medi ambient

Fons Monetari Internacional: finançament verd

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura combina sessions teòriques i pràctiques amb debats sobre estudis de cas. Cal fer la lectura dels temes corresponents abans de cada sessió. Es convida l’estudiant a participar activament en les discussions a classe.

L’alumnat ha de fer un treball en grup sobre un estudi de cas acordat amb el professorat. Aquest treball s’ha de presentar a classe per debatre amb la resta d’alumnes i el professor. L’objectiu és promoure la participació de l’alumnat i fomentar l’interès per l’ecologia política global des d’una perspectiva multidisciplinària.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en les activitats següents:

— Participació a classe segons l’establert per cada sessió (10 %).

— Treball en grup sobre un estudi de cas que s’hagi presentat a classe. L’alumnat ha de debatre el cas i presentar-lo tant per escrit com oralment (40 %).

— Examen final: 50 %.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova que inclou tot el programa de l’assignatura (100 %).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

The teacher will provide scientific articles, reports and multimedia materials in the virtual campus for each class. The books listed here below can be of interest to those who want to do further reading

  El professor penjarà articles científics, informes i materials multimèdia en el Campus Virtual pensats per a cada sessió. Els llibres enumerats seguidament poden ser d’interès per qui vulgui aprofundir en la matèria.

Robbins, Paul (2019) Political ecology. Wiley-Blackwell

  En procés d’adquisició.

Catàleg UB  Enllaç

Peet, Richard; Robbins, Paul; Watts, Michael (2011) Global Political Ecology. Routledge.

Catàleg UB  Enllaç

Martinez-Alier, Joan (2002) The Environmentalism of the Poor. Edward Elgar

Catàleg UB  Enllaç

Kothari, Ashish; Salleh, Ariel; Escobar, Arturo; Demaria, Federico; and Acosta, Alberto (eds) (2019) Pluriverse: A Post-Development Dictionary. Authors Up Front / Tulika / Columbia University Press.

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB. Versió en castellà (2019)  Enllaç

Kallis, Giorgos; Paulson, Susan; D’Alisa, Giacomo; Demaria, Federico (2020) The case for degrowth. Polity Press.

  En procés d’adquisició.

Catàleg UB  Enllaç

D’Alisa, Giacomo; Demaria, Federico; Kallis, Giorgos (eds) (2014) Degrowth: a vocabulary for a new era. Routledge.

  En procés d’adquisició.

Catàleg UB  Enllaç