Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonologia

Codi de l'assignatura: 361740

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Cal haver cursat l’assignatura de Fonètica del grau de Lingüística.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Habilitat en la utilització de recursos informàtics, tècnics i audiovisuals.

   -

Habilitats de gestió de la informació (habilitat per cercar i analitzar informació provinent de fonts diverses).

   -

Plantejament i resolució de problemes metodològics i conceptuals de manera autònoma i en equip.

   -

Coneixement de la gramàtica de les llengües instrumentals del grau i capacitat per analitzar-les, sintetitzar-les i explicar-les.

   -

Habilitats en la formalització lingüística.

   -

Capacitat i aptitud per a la investigació en un àmbit o més de la lingüística i les disciplines afins (ciència cognitiva, antropologia, informàtica, etc.).

   -

Coneixement de l'estructura de les llengües, del canvi lingüístic, de la variació i de les tècniques i els mètodes d'anàlisi corresponents.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar les diverses facetes que formen el domini de la fonologia.

 

— Familiaritzar-se amb conceptes bàsics de la teoria fonològica i dels models lineals i no lineals, així com amb tots els aspectes rellevants per avançar en la comprensió de l’estructura sonora de les llengües.

 

— Conèixer les propostes vigents sobre diferents models fonològics.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de contribuir a la creació de perspectives conceptuals i teòriques innovadores.

— Saber dissenyar i dur a terme recerques quantitatives i qualitatives amb rigor i creativitat.

— Desenvolupar destresa en la confecció d’assajos i monografies de recerca acadèmics.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Ser conscient que un professional de la lingüística ha d’estar mínimament informat de les descobertes empíriques que es produeixen en aquest domini i estar capacitat per saber-les interpretar i integrar en una visió coherent.

 

— Dur a terme aquesta cerca d’informació i integració coherent mitjançant la redacció d’un petit treball de recerca.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes bàsics

1.1. Nivell sonor i unitats fonològiques

1.2. Cap a l’anàlisi fonològica: el principi fonèmic

1.3. Alternances i distribució complementària

1.4. Processos fonològics

1.5. Trets distintius

1.6. Síl·laba

2. Els models en fonologia: lineals i no lineals

2.1. Representacions fonològiques: formes bàsiques i formes derivades

2.2. Regles fonològiques

2.3. Fonologia autosegmental

2.4. Fonologia lèxica

2.5. Accent i entonació

2.6. Teoria de l’optimitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es combinen classes teòriques, classes pràctiques de presentació i resolució de problemes i exercicis.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada i es basa en els elements següents:
— Assistència regular a les classes (hi ha controls d’assistència) i participació en les activitats proposades (20 % de la nota final).
— Exercicis i treballs proposats, un mínim de dos, d’acord amb el desenvolupament del programa (40 %).
— Dos exàmens parcials: un a finals de març o principis d’abril i un altre en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (40 %).

Per poder aprovar l’assignatura és indispensable haver-se presentat als dos exàmens parcials i haver lliurat els exercicis i els treballs.

Els treballs, els exercicis i els exàmens presentats han de ser originals: el plagi o la còpia en aquestes activitats implica suspendre l’assignatura.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final), que cal aprovar amb una nota mínima de 6/10 punts.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

MANUALS

CARR, Ph. (1993) Phonology. London. The Macmillan Press Ltd. (Con ejercicios)  Enllaç

CARR, Ph; Montreuil J. P. (2013) Phonology. Second Edition Editorial: Palgrave Macmillan,  Enllaç

DURAND, J. (1990). Fundamentos de fonología generativa y no lineal. Barcelona. Teide.  Enllaç

de LACY, Paul (ed.). (2007) The Handbook of Phonology. Cambridge, UK: Cambridge University Press.  Enllaç

HAYES Bruce (2008) Introductory Phonology Oxford. Wiley-Blackwell  Enllaç

HYMAN, L. M. (1981). Fonología: teoría y análisis. Madrid. Paraninfo.  Enllaç

JENSEN, J.T. (2004) Principles of Generative Phonology. An Introduction. Amsterdam. John Benjamins Pub. (Con ejercicios)  Enllaç

Kennedy, Robert (2016) Phonology: A Coursebook. Cambridge, CUP  Enllaç

McCarthy, John J.(2008), Doing optimality theory: applying theory to data. Oxford. Blackwell Pub.  Enllaç

ODDEN, D. (2005) Introducing Phonology. Cambridge. Cambridge University Press. Con ejercicios  Enllaç

ODDEN,  David (2013) Introducing Phonology 2nd Edition Cambridge University Press. Cambridge  Enllaç

PENG,  Long (2013) Analyzing Sound Patterns An Introduction to Phonology Cambridge University Press. Cambridge  Enllaç

ROCA, I. y JOHNSON, W. (1999) A Course in Phonology. Oxford. Blackwell Pub. (Capítulos 2, 4, 6, 9, 19) (Con ejercicios)  Enllaç

SPENCER, A. (1996) Phonology. Oxford. Blackwell Publishers (Con ejercicios)  Enllaç

ZSIGA,  Elizabeth C.  (2013) The Sounds of Language: An Introduction to Phonetics and Phonology Wiley-Blackwell  Enllaç

LLIBRES D’EXERCICIS

HALLE, M. y CLEMENTS, G.N. (1983) Problem Book in Phonology. Massachusetts. Mit Press. (Trad: Problemas de Fonología. Madrid. Minerva Ediciones)  Enllaç

ROCA, I. y JOHNSON, W. (1999) A Workbook in Phonology. Oxford. Blackwell Pub.   Enllaç

ALTRES TEXTOS I MANUALS

ANDERSON, S.R. (1985) La fonología en el siglo XX. Madrid. Visor.  Enllaç

DURAND, Jacques;  Ulrike GUT, and Gjert KRISTPFFERSEN (2014)  Eds. The Oxford Handbook of Corpus Phonology. Oxford, Oxford University Press.  Enllaç

GOLDSMITH, J., RIGGLE, J. AND YU, A. C. L. (eds) (2011) The Handbook of Phonological Theory, Second Edition, Wiley-Blackwell, Oxford, UK  Enllaç

KRÄMER Martin, 2012 Underlying Representations Cambridge, University Press. Cambridge  Enllaç

LASS, R. (1984). Phonology. Cambridge. Cambridge University Press.  Enllaç

VIHMAN, M., T. KEREN-PORTNOY (2013) The Emergence of Phonology Whole-word Approaches and Cross-linguistic Evidence, Cambridge University Press  Enllaç

MARTÍNEZ CELDRÁN, E. (1989). Fonología general y española. Barcelona. Teide.  Enllaç

NÚÑEZ CEDEÑO, R.A., COLINA, S. y BRADLEY, T.G. (2014) Fonología generativa contemporánea de la lengua española. Georgetown. Georgetown University Press.  Enllaç

TEXTOS CLÀSSICS

CHOMSKY, N. HALLE, M. (1968). The Sound Pattern of English. New York. Harper and Row.  Enllaç

JAKOBSON R., M.HALLE (1956). Fonaments del llenguatge. Barcelona.Empúries.  Enllaç

TRUBETZKOY, N. (1939). Principios de Fonología. Madrid. Ed. Cincel.  Enllaç

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada

S’han modificat els percentatges assignats a les distintes activitats de l’avaluació continuada, de la següent manera:

Des de l’inici de curs fins a la suspensió de les classes (50 % curs): assistència i participació 20 %; tasques i exercicis: 40 %; primer parcial 40 %.

Des de l’inici de la docència virtual fins al final de curs (50 % curs): tasques i exercicis 50 %; segon parcial 50 %.