Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sintaxi

Codi de l'assignatura: 361742

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

52

 

-  Teoricopràctica

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

— Per poder seguir bé l’assignatura en la modalitat d’avaluació continuada és imprescindible assistir a classe.
— L’assignatura s’imparteix en català.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Habilitats de gestió de la informació (habilitat per cercar i analitzar informació provinent de fonts diverses).

   -

Plantejament i resolució de problemes metodològics i conceptuals de manera autònoma i en equip.

   -

Habilitat en la utilització de recursos informàtics, tècnics i audiovisuals.

   -

Coneixement de l'estructura de les llengües, del canvi lingüístic, de la variació i de les tècniques i els mètodes d'anàlisi corresponents.

   -

Coneixement de la gramàtica de les llengües instrumentals del grau i capacitat per analitzar-les, sintetitzar-les i explicar-les.

   -

Habilitats en la formalització lingüística.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Familiaritzar-se amb les propietats i els fenòmens bàsics de la sintaxi de les llengües naturals.

— Conèixer els principals tipus de llengua pel que fa a la realització formal dels arguments.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de seguir i avaluar críticament les reflexions, sovint enfrontades, sobre la naturalesa de la sintaxi.

— Ser capaç de copsar i representar l’estructura bàsica oracional en format d’arbre i claudàtors etiquetats.

— Entendre conceptes abstractes i saber relacionar-los.

— Familiaritzar-se amb l’ús de formalismes molt bàsics.

— Saber distingir entre fets i teoria.

— Assolir una capacitat d’abstracció suficient.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Saber reflexionar críticament.

— Saber sospesar els pros i contres dels diversos punts de vista sobre un mateix fenomen.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Preliminars. Terminologia i conceptes bàsics: proferència, proposició, oració i frase

2. Sobre la naturalesa de la sintaxi i el seu lloc en l’arquitectura del llenguatge. Posicions

3. Tipologia sintàctica

3.1. La visió tipològica

3.2. Organització formal dels arguments: llengües nominativo-acusatives, ergativo-absolutives, de triple marca i d’S escindit.

4. Una introducció a la sintaxi des de la perspectiva formalista

4.1. Propietats bàsiques de la sintaxi. Recursió, relacions a distància, composicionalitat i categorització

4.2. L’estructura jeràrquica de la frase. Endocentricitat generalitzada. L’oració com a SC

4.3. Relacions a distància. El desplaçament

4.4. Lligam argumental i no argumental

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es combinen presentacions teòriques amb comentaris i correccions d’exercicis setmanals fets a casa, amb la intenció de garantir la participació i el treball sistemàtic.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada i es basa en els elements següents:
— Dues o tres sèries d’exercicis setmanals, fixades en començar el curs (30 % de la nota final).
— Assistència a classe, intervencions (a classe i al Campus Virtual) i una activitat final extra que s’ha de determinar al llarg del curs (10 %).
— Un examen, en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (60 %).

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BAKER, M.C. (2001) The Atoms of Language. The Mind’s Hidden rules of Grammar. Oxford University Press.  Enllaç

BOECKX, C. (2008) Bare Syntax. Oxford University Press, Oxford.  Enllaç

BOECKX, C. (2006) Linguistic Minimalism. Origins, Concepts, Methods, and Aims. Oxford University Press, Oxford.  Enllaç

BOSQUE, I. & J. GUTIÉRREZ-REXACH (2009) Fundamentos de sintaxis formal. Akal, Madrid.  Enllaç

BOSQUE, I. (1994) Repaso de sintaxis tradicional: Ejercicios de autocomprobación, Arco Libros, Madrid.  Enllaç

BRUCART, J.M. & A. GALLEGO(2012) El movimiento de constituyentes. Visor, Madrid  Enllaç

CARNIE, A.; SATO, Y. & D. SIDDIQI (2014) The Routledge Handbook of Syntax. Routledge, New York.  Enllaç

COWART, W. (1997) Experimental Syntax. Applying Objective Methods to Sentence Judgments. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.  Enllaç

Den DIKKEN, M. (ed.) (2013) The Cambridge handbook of generative syntax. Cambridge University Press.  Enllaç

HAEGEMAN, L. (2005) Thinking syntactically. A Guide to Argumentation and Analysis. Basil Blackwell, Oxford.  Enllaç

HORNSTEIN, N. (2009) A Theory of Syntax. Minimal Operations and Universal Grammar. Cambridge University Press, Cambridge.  Enllaç

Hornstein, N.; Numes, J.; Grohmann, K. (2005). Understanding Minimalism.Cambridge University Press, Cambridge.

Kroeger, P.R. (2005) Analyzing grammar. An introduction. Cambridge University Press, Cambridge

MORAVSICK, E.A. (2006) An Introduction to Syntax. Continuumbooks, Londres.    Enllaç

PAYNE, T.E. (1997) Describing Morphosyntax. A Guide for Field Linguistics. Cambridge University Press, Cambridge.     Enllaç

ROSSELLÓ, JOANA (2002) ‘Introducció a la sintaxi’, vg. document al Campus Virtual

VAN VALIN, R.D. & R. J. LAPOLLA (1997) Syntax. Structure, Meaning and Function. Cambridge University Press, Cambridge.  Enllaç

Whaley, L. J. (1997) Introduction to typology. The unity and diversity of language. Sage Thousand Oaks, California.