Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biolingüística

Codi de l'assignatura: 361761

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

52

 

-  Teoricopràctica

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix en català, però és necessari un coneixement de l’anglès suficient per poder entendre les lectures obligatòries.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Habilitats de gestió de la informació (habilitat per cercar i analitzar informació provinent de fonts diverses).

   -

Plantejament i resolució de problemes metodològics i conceptuals de manera autònoma i en equip.

   -

Capacitat per comunicar-se amb experts en altres àrees.

   -

Capacitat i aptitud per a la investigació en un àmbit o més de la lingüística i les disciplines afins (ciència cognitiva, antropologia, informàtica, etc.).

   -

Coneixement del fenomen lingüístic en totes les dimensions. Connexions interdisciplinàries.

   -

Assessorament i intervenció en la dimensió individual i psicològica del comportament lingüístic.

   -

Assessorament i intervenció en les patologies del llenguatge i en la investigació bàsica dels fonaments biològics del llenguatge.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la dimensió biològica del llenguatge i els aspectes principals que la configuren, així com els àmbits disciplinaris corresponents.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir la preparació mínima necessària (en continguts i en actitud metodològica) per ser capaç de desenvolupar una opinió fonamentada sobre les novetats que es produeixen constantment en aquest domini i, si és el cas, de participar en els debats que sovint susciten.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El llenguatge com a objecte natural: la biolingüística

2. Orígens i evolució del llenguatge. Comunicació i cognició animals

3. El problema de Broca i el de Plató

4. Teoria de l’evolució: els conceptes bàsics i els diferents darwinismes

5. Orígens i evolució del llenguatge. Hauser, Chomsky i Fitch (2002): la proposta i el debat consegüent

6. Orígens i evolució del llenguatge. Quan i com s’arriba a la facultat del llenguatge

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes consisteixen en presentacions a càrrec del professorat, obertes al debat i a la participació, el quals s’espera que s’estenguin al fòrum de l’assignatura que hi ha al Campus Virtual. En aquest mateix sentit, l’alumnat ha de fer una breu presentació a classe sobre un tema estretament relacionat amb el contingut de l’assignatura. També hi ha exercicis, la correcció pública dels quals serveix perquè tot el grup prengui part activa en la construcció del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada i es basa en els elements següents:

— Un treball (30 % de la nota final). Pot tenir una extensió màxima de cinc pàgines i ha de versar sobre un dels punts del temari, amb el vistiplau del professorat. Amb l’aprovació corresponent, el treball pot fer-se en grup (màxims: tres persones i quinze pàgines). Cal entregar-lo abans de Sant Joan.

— Una presentació oral del treball en curs (15 %).

— Una prova sobre el model dels exercicis periòdics que es corregeixen a classe (45 %).

— Assistència i participació a classe (10 %).

A principi de curs, el professorat facilita el programa de l’assignatura, en què s’expliquen amb més detalls els requisits, les característiques, les activitats que configuren el sistema d’avaluació i la ponderació o valoració de cadascuna, així com el seu caràcter individual o grupal.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un treball final com el de l’avaluació continuada (30 % de la nota final) i un examen (70 %). El format d’aquestes activitats es concreta en el programa de l’assignatura.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única, el qual s’especifica en el programa de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Balari, S.& A. Gavarró (2007) Bases biològiques del llenguatge. Edicions de la UAB.  Enllaç

Benítez Burraco, Antonio & Lluís Barceló-Coblijn (2015) El origen del lenguaje. Síntesis.  Enllaç

Boeckx, C. (2009) Language in Cognition. Uncovering Mental Structures and the Rules Behind Them, Wiley-Blackwell, West Sussex.  Enllaç

Boeckx, C. & K. Grohmann (eds.) The Cambridge Handbook of Biolinguistics. Cambridge University Press, Cambridge.  Enllaç

Fitch, W. Tecumseh (2010) The evolution of language. Cambridge University Press.  Enllaç

Fitch, T.W. & G.W. (eds.) (2012) Language Evolution, Routledge.  Enllaç

Hickok, Gregory & Steven L. Small (2016) Neurobiology of Language. Academic Press.   Enllaç

Kemmerer, David. (2015) Cognitive neuroscience of Language. Psychology press 2015.  Enllaç

Lorenzo, Guillermo (2013) Biolingüística. La nueva síntesis.  Enllaç

Lorenzo, G. (2006) El vacío sexual, la tautología natural y la promesa minimalista. Ensayos de biolingüística. Madrid, A. Machado Libros.  Enllaç

Lorenzo, G.& V.M. Longa (2003) Homo loquens. Biología y evolución del lenguaje. Lugo: TrisTram (Colección Linguas e Lingüística 4).  Enllaç

Mendívil Giró;, J.L. (2003) Gramática natural. La Gramática Generativa y la Tercera Cultura. Visor, Madrid.  Enllaç

Tallerman, M. & K.R. Gibson (eds.) (2011) The Oxford Handbook of Language. Evolution, Oxford University Press, Oxford.  Enllaç

Revista

The Linguistic Review 22, vol. 2-4 (Special theme issue ‘The Role of Linguistics in Cognitive Science’), 2005.  Enllaç

The Linguistic Review 24, vol. 4 ‘The role of linguistics in cognitive science : the discussion continues’.  Enllaç

Lingua 117 sobre l’evolució del llenguatge, 2007.  Enllaç

La revista online Biolinguistics  Enllaç