Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonologia de Laboratori

Codi de l'assignatura: 363174

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i LingŘÝstica General

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

Recomanacions

 

— És recomanable haver cursat les assignatures de Fonètica i Fonologia.
— Aquesta assignatura s’imparteix en català, però convé poder llegir articles en anglès.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalÓ, castellÓ i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciˇ).

   -

Habilitat en la utilitzaciˇ de recursos informÓtics, tŔcnics i audiovisuals.

   -

Habilitats de gestiˇ de la informaciˇ (habilitat per cercar i analitzar informaciˇ provinent de fonts diverses).

   -

Plantejament i resoluciˇ de problemes metodol˛gics i conceptuals de manera aut˛noma i en equip.

   -

Habilitats en la formalitzaciˇ lingŘÝstica.

   -

Capacitat i aptitud per a la investigaciˇ en un Ómbit o mÚs de la lingŘÝstica i les disciplines afins (ciŔncia cognitiva, antropologia, informÓtica, etc.).

   -

Coneixement de l'estructura de les llengŘes, del canvi lingŘÝstic, de la variaciˇ i de les tŔcniques i els mŔtodes d'anÓlisi corresponents.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Resoldre problemes i exercicis en què s’apliquin els conceptes avançats necessaris per caracteritzar el nivell sonor de les llengües.

 

Referits a habilitats, destreses


— Poder plantejar una recerca empírica en l’àmbit foneticofonològic.

— Utilitzar l’experimentació per contrastar teories fonològiques.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Adquirir respecte per la diversitat d’opinions.

— Desenvolupar la capacitat analítica i la integració coherent i crítica dels coneixements adquirits.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Les bases fonŔtiques de la fonologia. Teoria fonol˛gica i contrastaciˇ experimental

2. Metodologies de la fonologia de laboratori. Mostres de l’utillatge i el mŔtode experimentals en un laboratori foneticofonol˛gic

2.1. Branca articulatòria

2.2. Branca acústica

2.3. Branca perceptiva. Categorització de la variabilitat fonètica

2.4. Aspectes metodològics de recerca foneticofonològica

3. Fen˛mens segmentals des de l’˛ptica de la fonologia de laboratori. La fonologia articulat˛ria

4. Fen˛mens suprasegmentals des de l’˛ptica de la fonologia de laboratori. La teoria AM

5. Adquisiciˇ del component foneticofonol˛gic de primeres i segones llengŘes

6. Treball de recerca en el marc de la fonologia de laboratori

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la combinació de classes teòriques, pràctiques d’utilització del laboratori i un treball de recerca experimental.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada i es basa en els elements següents:
— Pràctiques d’utilització dels instruments del laboratori, durant el primer mes del curs (15 % de la nota final).
— Participació activa a classe, i als fòrums i a les activitats del Campus Virtual (15 %).
— Un treball de recerca dirigit pel professor, que s’ha de presentar al gener (70 %).

A principi de curs es facilita el programa de l’assignatura, en què s’expliquen amb més detalls els requisits, les característiques, les activitats que configuren el sistema d’avaluació i la ponderació o valoració de cadascuna, així com el seu caràcter individual o grupal.

 

Avaluaciˇ ˙nica

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

El format de l’avaluació única es concreta en el programa de l’assignatura.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BONET, E.  i M. R. LLORET (1998): Fonologia catalana, Barcelona, Ariel.  Enlla├ž

BONET, E. (1984): Aproximació a l’entonació del català, Bellaterra, UAB, tesi de llicenciatura.  Enlla├ž

COLANTONI, L., AND J. STEELE (eds.) (2008): Selected Proceedings of the 3rd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonology, Somerville, Cascadilla Proceedings Project.  Enlla├ž

FACE, T. L. (ed.) (2004): Laboratory Approaches to Spanish Phonology Berlin. Mouton de Gruyter.  Enlla├ž

Fernández Planas, Ana Maria (2005): Así se habla. Nociones fundamentales de fonética general y española, Barcelona, Horsori.

Frota, S., i Prieto, P. (eds.). (2015): Intonation in Romance. OUP Oxford.

GESLEEN, K. L. (2018). The Cambridge Handbook of Spanish Linguistics, Cambridge, Cambridge University Press.

GOLDSTEIN L.; D.H. WHALEN I C. T. BEST, (eds). (2006): Laboratory Phonology 8. Berlin: Mouton de Gruyter  Enlla├ž

HAYES, B.; KIRCHNER, R. I D. STERIADE (eds) (2004): Phonetically Based Phonology, Cambridge, Cambridge University Press.  Enlla├ž

KEATING, P. A. (ed) (1994): Phonological structure and phonetic form, Papers in laboratory phonology 3. Cambridge: Cambridge University Press.  Enlla├ž

LADEFOGED, P. I I. MADDIESON (1996): The Sounds of the Word’s Languages, Oxford, Blackwell.  Enlla├ž

Ladefoged, P. i K. Johnson (2014): A course in Phonetics. Cengage Learning.

LLISTERRI, J. (1991): Introducción a la fonética: el método experimental,  Barcelona, Anthropos  Enlla├ž

MAIRANO, P. (2011). Rhythm typology: Acoustic and perceptive studies. Phd Thesis, Università degli studi di Torino.

MARTÍNEZ CELDRÁN, E. (1991): Fonética experimental: teoría y práctica, Madrid, Síntesis.  Enlla├ž

Martínez Celdrán, Eugenio. (1998). Análisis espectrográfico de los sonidos del habla. Barcelona: Ariel, 1998.

Martínez Celdrán, Eugenio. Análisis espectrográfico de los sonidos del habla. Barcelona: Ariel, 1998.

MARTÍNEZ CELDRÁN, E. i A. M. FERNÁNDEZ PLANAS (2007): Manual de fonética española. Articulaciones y sonidos del español, Barcelona, Ariel.  Enlla├ž

NAVARRO TOMÁS, T. (1944): Manual de entonación española. Madrid: Guadarrama, 1974, 4th ed.  Enlla├ž

ODDEN, D. (2005): Introducing Phonology.  Cambridge. Cambridge University Press.  Enlla├ž

OHALA, J. i JAEGER, J. (eds) (1986): Experimental Phonology, Orlando, Academic Press.  Enlla├ž

PRIETO, P. (2002): Entonació. Models, teoria, mètodes, Barcelona, Ariel.  Enlla├ž

PRIETO, P. (2003): Teorías de la entonación, Barcelona, Ariel.  Enlla├ž

Prieto, P. i Roseano, P. (eds.) 2010: Transcription of intonation of the Spanish language, Lincom Europa, Munich.

SOSA, J. M. (1999): La entonación del español. Madrid: Cátedra.  Enlla├ž

CapÝtol

DONEGAN, P. (1993): “On the phonetic basis of phonological change”, in Ch. Jones (ed): Historial Linguistics: Problems and Perspectives, Londres: Longman, pp. 98-130.  Enlla├ž

MARTÍNEZ CELDRÁN, E. i A. M. FERNÁNDEZ PLANAS (2003): «Taxonomía de las estructuras entonativas en las modalidades declarativa e interrogativa del español peninsular estándar según en modelo AM en habla de laboratorio», dins E. Herrera i  P., Butragueño (eds): La tonía: dimensiones fonéticas y fonológicas, Mèxic, El Colegio de México, pp, 267-294.  Enlla├ž

PIERREHUMBERT, J.; M.E.BECKMAN I D.R. LADD (2000): “Conceptual foundations of phonology as a laboratory Science”, dins Burton-Roberts, N. Carr Ph. y Docherty, G. (eds.) Phonological Knowledge. Conceptual and Empirical Issues. Oxford: Oxford University Press.  Enlla├ž

Article

ESTEBAS, E. I P. PRIETO (2008): «La notación prosódica del español: una revisión del Sp_ToBI», Est. de Fon. Exper., XVII, pp. 263-283.  Enlla├ž

BROWMAN, C.P. I GOLDSTEIN, L. (1986): “Towards an Articulatory Phonology”, Phonology Yearbook, 3, pp. 219-252.  Enlla├ž

PRIETO, P. et al. (2009): «L’etiquetatge prosòdic Cat-ToBI», Estudios de Fonética Experimental, XVIII, pp.  287-309.  Enlla├ž