Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Direcció de les Organitzacions

Codi de l'assignatura: 363672

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Merce Mach Piera

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

Es recomana que abans de cursar l’assignatura s’hagi aprovat Direcció Estratègica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat de lideratge.

   -

Comprensió del comportament de les persones en l'àmbit de les organitzacions per gestionar individus i grups de treball des d'una perspectiva de recursos humans.

   -

Capacitat de prendre decisions econòmiques i empresarials tenint en compte la situació econòmica actual.

   -

Capacitat d'analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Es dona per fet que l’estudiant ha cursat prèviament l’assignatura Direcció Estratègica. Per tant, a Direcció de les Organitzacions es tracta la implantació de les estratègies definides per l’equip directiu en els diferents àmbits (extern i intern):

— Àmbit extern. L’estudiant ha de saber avaluar les conseqüències de l’estratègia sobre les parts interessades o stakeholders. La conseqüència en l’entorn de propietat de l’empresa. La relació de l’estratègia amb els possibles futurs de l’entorn i de l’organització.

— Àmbit intern. L’estudiant ha de conèixer les capacitats i habilitats directives de la persona que ha de portar a terme la implantació de l’estratègia. Ha de comprendre que, amb les habilitats directives, ha de gestionar diferents grups o col·lectius de persones que representen grups de pressió. I també ha de comprendre la importància de la cultura empresarial i les conseqüències que comporta. Finalment, ha de saber gestionar el canvi organitzatiu i cultural necessaris per executar la nova estratègia.

 

 

Blocs temàtics

 

Bloc 1. Direcció i entorn

*  Estudiar com els factors contingents de l’entorn influencien la presa de decisions de la direcció.

1. Tendències (automatització, intel·ligència artificial, digitalització, etc.)

2. Parts interessades o stakeholders

3. Empresa i família

Bloc 2. Direcció i organització

*  Estudiar les decisions que ha de prendre la direcció en el seu entorn més immediat, com és l’estructura organitzativa, la qual està fortament influenciada per la cultura empresarial, regional o nacional, etc.

4. Estructures i disseny organitzatiu

5. La cultura corporativa

6. Gestió del canvi organitzatiu

Bloc 3. Direcció i persones

*  Estudiar les decisions de la direcció respecte als grups d’individus que formen l’estructura organitzativa i la seva interrelació, ja que d’ells depèn l’eficiència i la competitivitat de l’organització.

7. La direcció corporativa

8. El lideratge directiu

9. Gestió dels grups i el treball en equip a les organitzacions

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El mètode docent de l’assignatura alterna les classes magistrals presencials i la realització de diferents activitats pràctiques (exercicis, estudi de casos pràctics, etc.). La resolució és individual o en grup, segons el tipus de pràctica. Així doncs, les hores docents es distribueixen de la manera següent:

1. Les classes magistrals, en què s’exposen i expliquen els continguts teòrics de la matèria amb la participació activa de l’estudiant. Són d’una hora per sessió.

2. Sessions pràctiques, una hora per sessió.
Treballs en grup.
— Treballs, exercicis i discussions a classe.
Els diferents grups han d’exposar els resultats dels treballs.
— Plantejament i resolució de casos o problemes de caràcter empresarial per comprendre la utilitat i ajust dels coneixements teòrics adquirits a la realitat empresarial. Aquests casos es duen a terme tant dins com fora de l’aula; després s’han d’exposar, comentar i discutir a classe.

3. Les tutories setmanals per poder orientar o aclarir qualsevol tipus de dubte, ja sigui de caràcter teòric o en relació amb la resolució dels casos plantejats.

4. El Campus Virtual, com a via de comunicació. S’hi poden trobar els materials necessaris per al seguiment correcte de l’assignatura, ja siguin les projeccions de classe o els casos que s’hagin proposat com a pràctiques, així com qualsevol informació d’utilitat per al funcionament del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació de l’assignatura consta d’una part teòrica i una part pràctica.

1. La part teòrica, amb un valor del 50 % de la qualificació final, està formada per proves de tipus test que s’han de superar amb un 5 de mitjana.

2. La part pràctica (amb un 50 % del valor total) consta de:
— Treballs i exercicis realitzats en grup o de manera individual durant el curs (20 %).
— Projecte organitzatiu, en grup (30 %).

Nota: l’estudiant que hagi d’anar a la prova final perquè no ha obtingut un 5 en els exàmens parcials, pot decidir si vol mantenir la nota de la part pràctica de l’avaluació continuada, o fer el cas de l’examen final.

 

Avaluació única

L’avaluació única implica anar directament a examen final: la nota obtinguda a l’examen té un pes del 100 % (el test té un valor del 60 % i l’exercici o estudi de cas, un 40 %).

Reavaluació

Consisteix en un examen amb el mateix format i ponderació que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BENAVIDES VELASCO, C.A. Gestión del conocimiento y calidad total. Madrid: Diaz de Santos, 2003  Enllaç

Versió en línia  Enllaç

DAVIS, K. Comportamiento humano en el trabajo. México: McGraw-Hill Intern., 2003  Enllaç

BUENO CAMPOS, E.  Organización de empresas : estructura, procesos y modelos.  2a. ed. Madrid : Pirámide, 2012  Enllaç

RONCO, E.  Aprender a gestionar el cambio.  Barcelona : Paidós, 2000  Enllaç

BAS, E.  Prospectiva: herramientas para la gestión estratégica del cambio.  Barcelona: Ariel, 1999  Enllaç

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, E.  Dirección estratégica de la empresa: fundamentos y puesta en práctica.  Madrid: Delta, 2005  Enllaç

GARCIA SANCHEZ, S.  La Dirección por valores DpV : el cambio más allá de la dirección por objetivos.  Madrid : McGraw-Hill, 2003  Enllaç

HAMEL, G.   Liderando la revolución.  Barcelona: Gestión 2000, 2008  Enllaç

GERRY, J.  Dirección estratégica. Madrid: Pearson Prentice Hall, 2006  Enllaç

DESS, G.  Administración estratégica: textos y casos.  México, D.F: McGraw-Hill Inter., 2011  Enllaç

MINTZBERG, H. L.  La estructuración de las organizaciones.  Barcelona : Ariel, 2012  Enllaç

PRIETO, I.  Gestión del conocimiento para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje en las organizaciones. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2005  Enllaç

CHAMPY, J   Ambición. Los secretos de los grandes líderes.  Barcelona: Ed. Gestión 2000, 2008  Enllaç

GIBSON, J.L.  Organizaciones: comportamiento, estructura, processos.  México: McGraw-Hill, 2006  Enllaç

FUENTES RAMÍREZ, J.  De padres a hijos. El proceso de sucesión en la empresa familiar.  Madrid: Ed. Pirámide, 2007  Enllaç

SCHWASS, J.  Crecimiento inteligente, la experiencia de las mejores empresas familiares del mundo.  Barcelona: Deusto, 2008  Enllaç

KOTTER, J.P.  El liderazgo de Matsushita : lecciones del empresario más destacado del siglo XX.  Buenos Aires: Ed. Granica, 1998  Enllaç

KOTTER, J.P.  Las claves del cambio: Casos reales de personas que han cambiado sus organizaciones.  Barcelona: Ed. Deusto, 2008  Enllaç

GALÁN ZAZO, J.I.   Diseño organizativo.  Madrid: Thomson, 2006  Enllaç

FERNÁNDEZ GÜELL, J.M.  El diseño de escenarios en el ámbito empresarial.  Madrid: Pirámide, 2004  Enllaç

KREITNER, R. Comportamiento de las organizaciones.  Madrid: McGraw-Hill, 1997  Enllaç

GÓMEZ-MEJÍA, L.R.  Administración.  Madrid : McGraw-Hill Inter., 2003  Enllaç

GODET, M.  De la anticipación a la acción: manual de prospectiva y estrategia.  Barcelona: Marcombo, 1993  Enllaç

GODET, M.  Creating futures : scenario planning as a strategic management tool.  London: Ed. Economica, 2001  Enllaç

CARLOCK, R.S.  La planificación estratégica de la familia empresaria : cómo planificar para unir a la familia y asegurar la continuidad de la empresa familiar.  Bilbao: Deusto, 2003  Enllaç

SCHEIN, E.H.  La cultura empresarial y el liderazgo : una visión dinámica.  Esplugues de Llobregat : Plaza & Janés, 1988  Enllaç

SENGE, P.M.  La quinta disciplina: cómo impulsar el aprendizaje en la organización inteligente.  2ª ed.  Barcelona : Granica, 2002  Enllaç

ROBBINS, S.P.  Comportamiento organizacional : decimotercera edición.  México: Pearson Educación, 2009  Enllaç

STRATEGOR (Grup) Estrategia, estructura, decisión, identidad : política general de la empresa. Jean-Pierre Détrie (dir). Barcelona:  Masson, 1995  Enllaç

THOMPSON, A.J.  Administración estratégica: Textos y casos.   3a. ed.  México: McGraw-Hill, 2004  Enllaç

PETERS. T.J.  Nuevas organizaciones en tiempos de caos.  Bilbao: Deusto, 2005  Enllaç

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADDENDA AL PLA DOCENT  2n semestre curs 2019-2020
 

ASSIGNATURA*:     Direcció de les Organitzacions                                                                                            

Ensenyament:      ADE - Adminisstració y Direcció d’empreses                                                                   

Coordinador o coordinadora:      Merce Mach                                                                                                    

*Aquest document només afecta el desplegament de l’assignatura en el segon semestre del curs 2019-2020. 

Davant el cessament de la docència presencial de les assignatures del segon semestre del curs 2019-2020 per la COVID-19, i davant de la necessitat d’adaptació de la metodologia i els sistemes d’avaluació al nou escenari, la present addenda modifica els apartats següents del pla docent inicial.

Metodologia i activitats formatives alternatives:


Especifiqueu el tipus d’activitats proposades, així com les eines i/o plataformes a través de les quals es durà a terme l’aprenentatge no presencial per part dels estudiants.

 El següent és un document publicat al Campus a principis d’abril (vegeu a continuació)

A: Alumnes classe Direccio de les Organitzacions                DE: Merce Mach (professora)


TEMA: Actualització Del Pla Docent (Degut Al Confinament) Actualitzat el 7 d’Abril

S’ha acordat que continuarem amb el calendari programat (veure Pla Docent publicat al campus)

Les úniques coses que s’havien ajornat o cancel·lat són el parcial_1 i les classes presencials.

La qüestió clau és com reorganitzem la nostra feina donat que el més probable és que haguem de finalitzar la docència de manera no presencial. D’entrada continuarem amb el pla establert (Abril i maig).

Classes

-          Les CLASSES D’ABRIL i MAIG les programaren on-line

-          Les presentacions de grups s’exposaran virtualment (l’eina del BB Collaborate ens ajudarà en aquest esforç)

-    A les classes en línia, el CONTINGUT serà fonamental

i) obtenir un marc global del tema i conèixer les noves tendències

ii) discutir casos en grups reduïts

iii) revisar les presentacions dels companys de grup (que publicarem també al campus)

Examens parcials

-            Tot i que es va haver de cancel·lar l’exàmen 1, aquest es realitzarà el dijous 16 d’Abril (després de Setmana Santa) i consistirà en preguntes d’elecció múltiple dels temes treballats a clase.

-          L’ examen-2 es realitzarà la 1ª setmana de maig 

 Projectes de grup (5 membres):

 1) Ja s’ha realitzat la carta d’Equip i alguns grups han exposat la PRESENTACIÓ del TEMA a CLASSE (ppt.) (encara hem d’acordar amb alguns grups els temes)

-          S’ha publicat una Llista dels temes possibles i també es facilitarà material d’enquadrament

-          El proper dimarts 7 d’abril ens exposaran el tema sobre la Gestió del canvi 

 2) Projecte D’EMPRESA “Vostè és el consultor” (Veure document específic publicat al campus)

-          S’ha acordat fer reunions virtuals amb el professor per tal d’ajudar en la definicó del problema o repte (és a dir, en termes de resultats de l’empresa, o com millorar la qualitat, el servei al client o el rendiment, reduir costos, obtenir o implementar estratègies d’innovació, iniciar la transformació digital, etc.).

 -          Aquest projecte consitesix en l’elaboració de l’Informe executiu i de la Fira de Consultors (la fira, probablement  es farà virtual (encara no acabat de decidir el procediment on-line)

3) La darrera tasca d’equip (Finals de maig) serà donar FEEDBACK als companys de l’equip (l’eina ITPmetrics) (responent a un qüestionari i reflexionant sobre l’experiència d’aprenentatge en grup virtual). 

 

 Avaluació acreditativa dels aprenentatges:

AVALUACIÓ CONTINUADA 

Quant als terminis de renúncia a l’avaluació continuada, recordeu que els vicerectorats de Docència i d’Ordenació Acadèmica i Qualitat van acordar que l’estudiant tingui l’opció de sol·licitar l’avaluació única fins que finalitzi el període de docència. Cal que ho feu constar.

A – Part Teòrica (amb un valor del 50 % de la qualificació final)

— 2 proves tipus test (preguntes d’elecció múltiple que s’han de superar amb un 5 de mitjana)

— 1 presentació en ppt. davant del grup (ara virtualment) d’un dels temes del contingut del curs

 

B- Part Pràctica (amb un 50 % del valor total)

— Treballs i exercicis realitzats en petit grup (per ex. Carta de l’equip, “Vostè és el guionista) (20 %).

— Projecte organitzatiu, en petit grup (projecte “Vostè és el consultor” i La fira de Consultors (30 %).

 

AVALUACIÓ ÚNICA

En el cas que la no presencialitat s’estengui més enllà dels períodes de finalització de l’avaluació continuada, d’avaluació única i reavaluació establerts segons el calendari acadèmic aprovat per la Facultat d’Economia i Empresa (juny i juliol de 2020), les proves d’avaluació única s’han d’adaptar també a la modalitat en línia. 

 Els estudiants que optin per l’avaluació única només realitzaran l’examen final al juny.

La nota obtinguda a l’examen té un pes del 100 % . Aquest inclourà preguntes d’opció múltiple (70 %) i un estudi de cas

(30%). En el cas que continuessin les condicions pandèmiques de confinament, l‘avaluació única presencial es  reconvertiria en un examen en línia (amb el mateix format).

 

REAVALUACIÓ

En el cas que la no presencialitat s’estengui més enllà dels períodes de finalització de l’avaluació continuada, d’avaluació única i reavaluació establerts segons el calendari acadèmic aprovat per la Facultat d’Economia i Empresa (juny i juliol de 2020), les proves de reavaluació s’han d’adaptar també a la modalitat en línia. 

                 Consisteix en un examen amb el mateix format i ponderació que l’avaluació única, fet on-line 

Fonts d’informació bàsica:

Per cada tema (i setmana) s’ha creat una pestanya d’Auto-estudi en la qual s’inclouran  alguns documents de diferents fonts de renom, així com algunes presentacions en Power-point (presentades pels estudiants a través del mitjà on-line BB-collaborate) i també per informar noves tendències actuals en el management.  Per al projecte “Vostè es el consultor” també es facilita un llistata de webs 


 

Observacions:

Aquesta addenda concorda amb la programació del Pla docent publicat.

Els únics canvis són alguns dels terminis i la reconversió de les classes presencials en docència on-line.

La Fira de Consultors es transformarà també en una Fira virtual de consultors on-line, on els equips compartiran les seves solucions del cas estudiat per a què els companys puguin revisar-los i aprendre dels projectes.
Tots els estudiants també hauran de valorar (amb una graella) 4 d’aquests projectes enregistrats i publicats en línia (4 del conjunt de 13 projectes d’empresa).


 


 

 Barcelona, 20 d’abril de 2020