Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Enginyeria de Teixits i Medicina Regenerativa

Codi de l'assignatura: 363753

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Josep Maria Canals Coll

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

65

 

-  Teoria

Presencial

 

24

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

3

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

6

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

11

 

(Són 7 practiques, per 4 grups, subdividits en 2 o 3 professors per practica.)

 

-  Seminari

Presencial

 

19

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

14

Aprenentatge autònom

71

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses (oral i escrita) a llengua nativa i estrangera (instrumental).

   -

Comprensió de la interacció de l'enginyeria amb altres àrees de coneixement (medicina, biologia, biotecnologia, farmàcia, veterinària, etc.) i capacitat de col·laborar eficaçment en equips multidisciplinaris, coneixent els principis de les tecnologies amb què es complementa.

   -

Capacitat d'usar amb autonomia els sistemes de recerca i recuperació de la informació biomèdica i els procediments de documentació clínica, sabent entendre i interpretar críticament textos científics i les seves fonts.

   -

Coneixement dels conceptes i el llenguatge biomèdic.

   -

Capacitat per concebre, dissenyar i produir implants i sistemes per a enginyeria d'equips teixits.

   -

Capacitat per conèixer i aplicar els conceptes de l'enginyeria en l'estudi dels processos biològics i de les funcions de l'organisme humà. Coneixement dels fenòmens i mecanismes físics a nivell atòmic, molecular, cel·lular i orgànic que intervenen en els estats de salut i malaltia.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i entendre el concepte i les possibilitats de la teràpia cel·lular i la medicina regenerativa.
— Diferenciar les fonts de cèl·lules per a estratègies terapèutiques.
— Conèixer els protocols per als cultius cel·lulars, i adquirir la capacitat de fer cultius cel·lulars.
— Conèixer els diferents tipus de cèl·lules mare i les seves característiques.
— Conèixer els diferents tipus de cèl·lules mare adultes segons l’origen i potencialitat.
— Entendre els mecanismes d’autorenovació i expansió.
— Conèixer les cèl·lules mare pluripotents.
— Descobrir els diferents mecanismes per obtenir cèl·lules mare pluripotents.
— Conèixer les diferents fonts de cèl·lules mare adultes i les seves possibles aplicacions.
— Entendre el concepte de nínxol cel·lular.
— Entendre els diferents mecanismes de la diferenciació cel·lular i les seves aplicacions en cèl·lules mare.
— Conèixer el paper de l’entorn físic en enginyeria de teixits i medicina regenerativa
— Comprendre els efectes dels estímuls físics en la resposta cel·lular.
— Conèixer els principals tipus d’esquelets (scaffolds) emprats en regeneració tissular.
— Conèixer els principals tipus i mètodes d’obtenció d’esquelets (scaffolds) naturals per a la regeneració d’òrgans i teixits.
— Conèixer els principis generals dels bioreactors per a l’enginyeria de teixits.
— Conèixer les especificitats dels bioreactors per als diferents teixits/òrgans.
— Conèixer les teràpies cel·lulars consolidades i la seva exclusió de la llei del medicament.
— Conèixer els avanços de la substitució i reparació cel·lular en diferents malalties.
— Entendre les teràpies protectores basades en factors tròfics.
— Conèixer la legislació sobre teràpia gènica i cel·lular.
— Descobrir els protocols i procediments per fer recerca translacional amb teràpia gènica i cel·lular.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció cel·lular i gènica

1.1. Introducció a l’assignatura

1.2. La cèl·lula, breu recordatori a l’estructura cel·lular i la formació de teixits.

1.3. Expressió gènica: estructura dels gens. Introducció a l’anàlisi genòmic

2. Cèl·lules mare i teràpia cel·lular

2.1. Teràpies avançades: conceptes i generalitats

2.2. Teràpia cel·lular: concepte i generalitats

2.3. Teràpies consolidades

2.4. Cèl·lules mare pluripotents

2.5. Cèl·lules mare adultes

2.6. Diferenciació i selecció de cèl·lules mare

2.7. Teràpia gènica ex vivo

2.8. Teràpia cel·lular immunomoduladora i inflamatòria

2.9. Paper de l’entorn físic en enginyeria de teixits i medicina regenerativa

2.10. Efectes dels estímuls físics en la resposta cel·lular

3. Producció en bioreactors

3.1. Principis generals dels bioreactors per a enginyeria de teixits

4. Esquelets (scaffolds)

4.1. Principals tipus d’esquelets (scaffolds) artificials emprats en regeneració tissular

4.2. Tipus i mètodes d’esquelets (scaffolds) naturals per a la regeneració d’òrgans i teixits

4.3. Bioimpresió 3D

5. Medicina regenerativa

5.1. Trasplantament i seguiment in vivo.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Teoria

El programa docent està pensat per ser impartit en classes presencials magistrals (duració màxima de 50 min), seminaris (duració màxima de 50 minuts), i pràctiques (duració de 1,5 hores cada una). Algunes parts d’aquest programa hauran de ser treballades pels alumnes de forma no presencial (autoaprenentatge) a partir de la cerca d’informació, presentacions orals i escrites, informes autoavaluatius, etc.


Pràctiques

Per tal d’aprofitar adientment les sessions presencials de pràctiques i problemes, cal que l’alumne vingui amb els conceptes bàsics compresos explicats en les sessions magistrals. A més a més, és molt convenient haver treballat no presencialment (de forma individual o en grup) sobre conceptes i tècniques anteriorment explicades i que es trobaran prèviament penjades a la intranet de l’assignatura.

La duració de cada sessió pràctica de 1,5 o 2 hores.


Seminaris

Els seminaris es basaran en aprofundir en noves estratègies terapèutiques i aspectes relacionats. Es facilitarà material bibliogràfic en forma d’article científic o revisió actualitzada, o bé es penjaran presentacions al Campus que l’alumne haurà d’haver llegit abans del seminari. Els seminaris requereixen la participació activa de l’estudiant, ja que la majoria estaran basats en “aprenentatge per problemes”. Al final de cada bloc temàtic dels seminaris es farà una pregunta breu o un test.

Treballs tutelats

Pels treballs dirigits, els estudiants faran, en grups de 3-4, exposicions sobre processos bàsics sobre bioreactors que hauran preparat i presentat per escrit uns dies abans. Aquests projectes es presentaran oralment a la resta de la classe i hi haurà un temps de discussió. Aquesta activitat serà en anglès.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació dels continguts, habilitats i competències adquirides es realitzarà d’acord als següents apartats:

1.- Les sessions pràctiques s’avaluaran tenint en compte l’assistència i la realització d’un breu qüestionari al final de les mateixes. Per tant, és imprescindible l’assistència de l’alumne a les sessions de pràctiques o de problemes per a ser avaluat. Aquesta part representa un 10% de l’avaluació global de l’assignatura.

2.- Els seminaris s’avaluaran tenint en compte la participació dels estudiants i la formulació d’una pregunta relacionada al final de cada bloc temàtic. Per tant, és imprescindible l’assistència de l’alumne a les sessions de seminaris i la seva participació activa per ser avaluat. Aquesta part representa un 15% de l’avaluació global de l’assignatura.

3.- Preparació i exposició del treball dirigit de les pràctiques de bioreactors. En els primers seminaris del curs es platejaran uns problemes sobre bioreactors que els alumnes hauran de treballar al llarg de tot el curs. A mitjan curs es farà una sessió pràctica sobre el treball de processos bàsics sobre bioreactors i a final de curs es farà la presentació final davant els companys i professors (10 minuts de presentació i 10 de discussió i defensa). Representa el 35% de l’avaluació global.

4.- Prova de síntesi formada per 5 preguntes curtes i/o exercicis numèrics. S’inclourà tot el temari, incloent les classes magistrals, seminaris i practiques. Aquesta part representarà el 40% de l’avaluació global. Serà necessari superar un 30% de l’examen per superar l’assignatura.

Es considera que l’alumne ha d’aprofitar al màxim els recursos i les eines amb què es farà l’assignatura, per adquirir les competències i els objectius proposats. Per això, a més dels sistemes d’avaluació, es valorarà positivament la participació activa de l’estudiant en les sessions teòriques, als seminaris i classes pràctiques.

Revisió d’exàmens.

Es convocarà una sessió per a la consulta dels resultats obtinguts a la prova de síntesi d’acord amb els terminis i la normativa que estigui vigent.

Reavaluació

Aquells alumnes que s’hagin presentat a totes les probes de l’assignatura i que no assoleixin els coneixements suficients per aprovar podran optar a la reavaluació, la qual constarà d’un examen de 5 preguntes curtes de tot el contingut del curs. Serà necessari superar un 30% de l’examen per superar l’assignatura i que la nota mitjana superi el 5. La nota màxima de la reavaluació serà d’aprovat.

 

Avaluació única

Una prova única de quinze preguntes curtes que inclou els coneixements tant teòrics com pràctics.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

1. Bloc temàtics i/o continguts modificats:
S’han modificat els continguts de les parts pràctiques que al no poder ser presencials s’han buscats videos representatius de cada practica. Tot i això, s’ha acordat amb els estudiants que la part de pràctiques no serà avaluada (1 punt sobre 10) i per tant es puntuará l’assignatura sobre un total de 9

2. Canvis en la metodologia docent i activitats formatives.

Publicacions al Campus Virtual (CV) de PowerPoint sense explicacions

Publicacions de PowerPoint amb explicacions de cada imatge

Publicacions de PowerPoint amb veu

Vídeos docents de pràctiques

Xats oberts en el campus virtual

Presentacions de vídeos per part de l’alumnat

La part de seminaris s’ha basat en artícles científics com es fa habitualment, tot i això, com la discusió presencial no es possible, els alumnes han de contestar a un petit questionari i en acabar en termini per entregar aquest, el professor penja el questionari resolt i un petit resum dels items més destacats dels artícles.
Algunes parts de l’assignatura com la presentació del treball es fa mitjançant grabacions per part de l’alumnat.

3.Canvis en el sistema d’avaluació que no estaven contemplats al PD

Respecte a l’avaluació continuada

S’han introduït qüestionaris al CV com a part de l’avaluació continuada

S’han proposat treballs per enviar a traves del correu electrònic

La part pràctica no s’avaluarà, tal i com s’ha acordat amb els estudiants.

Respecte a la prova de síntesi:

Es faran del proves de síntesi en format de preguntes curtes a través del CV

Respecte a l’avaluació única:

S’han acceptat totes les sol·licituds rebudes.