Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Imatges Biomèdiques

Codi de l'assignatura: 363757

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Roser Sala Llonch

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

67

 

-  Teoria

Presencial

 

32

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

14

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

21

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

33

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de treballar en equip o en grup multidisciplinari (personal).

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses (oral i escrita) a llengua nativa i estrangera (instrumental).

   -

7T-TRANSV. Capacitat de treballar en equip.

   -

Capacitat d'analitzar i de sintetitzar (instrumental).

   -

Capacitat per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes, especialment dedicats a la biologia i a la medicina. Particularment capacitat per integrar algoritmes de processament d'informació al maquinari adequat.

   -

Capacitat d'enfocar el disseny dels productes d'una manera sistèmica. Capacitat d'elegir de manera òptima quines parts de l'aplicació requereixen una solució de maquinari o programari, sabent integrar adequadament ambdues parts per al producte acabat i sent capaç de desenvolupar, en el seu cas, la interfície que permeti la integració en arquitectures més complexes.

   -

Capacitat de dissenyar dispositius i sistemes adreçats a cobrir les necessitats de diagnòstic per la imatge. Capacitat d'establir metodologies de gestió dels sistemes esmentats.

   -

Comprensió de la interacció de l'enginyeria amb altres àrees de coneixement (medicina, biologia, biotecnologia, farmàcia, veterinària, etc.) i capacitat de col·laborar eficaçment en equips multidisciplinaris, coneixent els principis de les tecnologies amb què es complementa.

   -

Coneixements bàsics sobre els fonaments físics d'interacció de les radiacions amb l'organisme humà i de les tècniques utilitzades en radioteràpia i en el diagnòstic per la imatge.

   -

Capacitat per obtenir una formació científica i tecnològica per a l'exercici professional en el disseny i desenvolupament de sistemes de mesura, control i comunicació, en totes les activitats biomèdiques que la societat i el coneixement científic demani.

   -

Coneixement dels fonaments matemàtics, físics i de l'enginyeria necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics aplicats a la biologia i la medicina.

   -

Coneixement dels conceptes i el llenguatge biomèdic.

   -

Coneixement dels equips i instruments que estiguin establerts per al diagnòstic, el tractament, la prevenció i la investigació de la malaltia.

   -

Capacitat per conèixer i aplicar els conceptes de l'enginyeria en l'estudi dels processos biològics i de les funcions de l'organisme humà. Coneixement dels fenòmens i mecanismes físics a nivell atòmic, molecular, cel·lular i orgànic que intervenen en els estats de salut i malaltia.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els fonaments físics de les diferents tècniques d’imatge d’interès en biomedicina.

— Conèixer el funcionament, les aplicacions i limitacions de la instrumentació i tecnologia disponibles per obtenir imatges biomèdiques.

— Conèixer les tècniques de processament digital d’imatges d’aplicació en biomedicina.

— Conèixer les tècniques de reconstrucció tomogràfica.

— Conèixer les característiques de les imatges de medicina nuclear i de ressonància magnètica

— Conèixer el camp d’aplicació de les diferents tècniques d’imatge en biomedicina per obtenir informació estructural i funcional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments d’obtenció i processament d’imatges en biomedicina

1.1. Sistemes d’obtenció d’imatges en biomedicina

1.2. Imatges digitals. Modificació de l’histograma

1.3. Filtratge d’imatges

1.4. Restauració

2. Microscòpia

2.1. Microscopi òptic.Resolució

2.2. Microscòpia electrònica

3. Radiologia

3.1. Tècniques d’imatge per RX

3.2. Aplicacions de la TC

4. Medicina nuclear

4.1. Gammacambra

4.2. SPECT

4.3. Radiofàrmacs

4.4. PET

4.5. Aplicacions de la tomografia d’emissió en humans

4.6. Aplicacions de la tomografia d’emissió en animals

5. Reconstrucció d’imatges biomèdiques

5.1. Mètodes de reconstrucció

5.2. Correcció d’efectes degradants

6. Ressonància magnètica (RM)

6.1. Obtenció d’imatges per RM

6.2. Postprocessament d’imatges i multimodalitat

6.3. Aplicacions de la RM en humans

6.4. Aplicacions de la RM en animals

6.6. Imatge de tensor de difusió (DTI)

7. Ultrasonografia

7.1. Principis bàsics i instrumentació associada

7.2. Aplicacions dels ultrasons en medicina

8. Pràctiques de laboratori

8.1. Processament d’imatges bidimensionals

8.2. Processament d’imatges de microscòpia òptica

8.3. Visualització i processament d’imatges 3D

8.4. Simulació Monte Carlo en tomografia d’emissió

8.5. Reconstrucció d’imatges d’SPECT

8.6. Registre d’imatges i normalització espacial

8.7. Estadística en neuroimatge

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats presencials de l’assignatura comprenen classes, seminaris i pràctiques de laboratori.

Les classes i seminaris estan dirigits a assolir fonamentalment els objectius d’aprenentatge en l’àmbit de coneixements. S’imparteixen simultàniament a tot el grup d’alumnes matriculats.

Les pràctiques de laboratori estan dirigides fonamentalment a assolir els objectius d’aprenentatge en els àmbits d’habilitats i procediments, i d’actituds. L’assistència a les activitats pràctiques és obligatòria.

La docència s’imparteix en català o castellà (60 %) i en anglès (40 %).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació final consta de la combinació de dos procediments: avaluació al llarg del procés d’aprenentatge (40 % de la qualificació final) i prova de síntesi (60 % de la qualificació final).

Avaluació al llarg del procés d’aprenentatge: els elements d’avaluació continuada s’obtenen a partir d’una avaluació dels coneixements a meitat del curs (20 %) i dels informes de les pràctiques fetes al llarg del curs. L’assistència a les pràctiques és obligatòria. Es fa un informe de pràctiques i/o una prova per escrit per avaluar els coneixements i destresa adquirits (20 % de la nota final).

Prova de síntesi: consisteix en l’avaluació de les competències del conjunt de l’assignatura. Són objecte d’avaluació conjunta els continguts corresponents a la docència teòrica, els seminaris i les pràctiques de laboratori (60 % de la nota final). 

Contingut de la prova

— Preguntes d’elecció múltiple
— Preguntes obertes d’extensió limitada

Criteris d’avaluació

— Comprensió de conceptes generals
— Capacitat de relacionar i integrar els coneixements teòrics
— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes pràctics

Criteris de qualificació

Per superar l’assignatura cal obtenir un 50 % de la puntuació total.

Reavaluació

Es pot fer una prova de reavaluació quan l’alumne no aprovi l’assignatura. Per optar a aquesta reavaluació cal complir la normativa del Consell d’Estudis del grau. La reavaluació es farà sobre la prova de síntesi i en cas que l’alumne s’hagi presentat a la convocatòria d’avaluació ordinària. En cap cas es podran reavaluar les pràctiques. 

Revisió d’exàmens

El sistema de revisió d’exàmens s’ajusta a la normativa de la UB sobre l’avaluació i qualificació dels aprenentatges.

 

Avaluació única

 L’estudiant pot sol·licitar una avaluació única, i renunciar a l’avaluació continuada, dins el temps reglamentari.

— L’assistència a les pràctiques és obligatòria. Es fa un informe de pràctiques i/o una prova per escrit per avaluar els coneixements i destresa adquirits (20 % de la nota final).
— Prova final per escrit que avalua els coneixements de teoria i pràctiques (80 % de la nota final).

Contingut de la prova

— Preguntes d’elecció múltiple
— Preguntes obertes d’extensió limitada

Criteris d’avaluació

— Comprensió de conceptes generals
— Capacitat de relacionar i integrar els coneixements teòrics
— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes pràctics

Criteris de qualificació de la prova final

Per superar l’assignatura cal obtenir un 50 % de la puntuació total.

Reavaluació

Es pot fer una prova de reavaluació quan l’alumne no aprovi l’assignatura. Per optar a aquesta reavaluació cal complir la normativa del Consell d’Estudis del grau. La reavaluació es farà sobre la prova de síntesi i en cas que l’alumne s’hagi presentat a la convocatòria d’avaluació ordinària. En cap cas es podran reavaluar les pràctiques. 

Revisió d’exàmens

El sistema de revisió d’exàmens s’ajusta a la normativa de la UB sobre l’avaluació i qualificació dels aprenentatges.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LES ACTIVITATS ACADÈMIQUES. 
S’han fet els següents canvis en el pla docent, que han sigut degudament notificats als alumnes i publicats al campus virtual. 

1. Blocs temàtics i/o continguts: 

 • No s’han modificat blocs temàtics. 
 • Respecte els continguts, s’han eliminat dos seminaris d’aplicacions clíniques, el temari dels quals s’ha inclós a les sessions teòriques de l’assignatura. 


2. Canvis en la metodologia docent i activitats formatives. S’han afegit les següents activitats: 
 • Publicacions de PowerPoint amb explicacions de cada imatge 
 • Publicacions de PowerPoint amb veu 
 • S’han publicat enllaços a material docent extern 
 • Xats oberts en el campus virtual 
 • Qüestionaris d’autoavaluació per blocs
 • Pràctiques en línia utilitzant MATLAB i connexions amb els servidors del laboratori de la facultat. 


3. Canvis en el sistema d’avaluació: 

Respecte l’avaluació continuada: 
 • S’han introduït qüestionaris al CV com a part de l’avaluació continuada 
 • S’han introduït treballs que s’han de presentar com a tasques a través del CV 


Respecte la prova de síntesi: 
 • Es farà la prova de síntesi amb les mateix tipus d’examen previst, però a través d’un Qüestionari del CV. Aquest exàmen inclourà preguntes test i preguntes obertes de resposta curta, 
 • Durant la realizació de l’examen, es resoldran dubtes en línia mitjançant el BB Collaborate del CV.


Respecte l’avaluació única i la reavaluació: 
 • Es seguiran les directrius generals del grau.