Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Robòtica i Control de Sistemes Biomèdics

Codi de l'assignatura: 363758

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Manuel Puig Vidal

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

59

Aprenentatge autònom

16

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de treballar en equip o en grup multidisciplinari (personal).

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

9T-TRANSV. Capacitat de dissenyar i dur a terme testos i experiments, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats.

   -

Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses (oral i escrita) a llengua nativa i estrangera (instrumental).

   -

6T-TRANSV. Capacitat abstractiva: crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals.

   -

7T-TRANSV. Capacitat de treballar en equip.

   -

8G-GENERAL. Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capacitin per a l'aprenentatge i desenvolupament de tecnologies i mètodes nous, com també de les que proporcionin una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves.

   -

Capacitat d'analitzar, valorar i prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, impacte social, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat d'analitzar i de sintetitzar (instrumental).

   -

Capacitat d'enfocar el disseny dels productes d'una manera sistèmica. Capacitat d'elegir de manera òptima quines parts de l'aplicació requereixen una solució de maquinari o programari, sabent integrar adequadament ambdues parts per al producte acabat i sent capaç de desenvolupar, en el seu cas, la interfície que permeti la integració en arquitectures més complexes.

   -

Capacitat per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes, especialment dedicats a la biologia i a la medicina. Particularment, capacitat per desenvolupar el maquinari necessari que permeti captar, adaptar, digitalitzar i processar senyals de diferents característiques.

   -

Capacitat per obtenir una formació científica i tecnològica per a l'exercici professional en el disseny i desenvolupament de sistemes de mesura, control i comunicació, en totes les activitats biomèdiques que la societat i el coneixement científic demani.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre els àmbits d’aplicació de la robòtica.

— Estudiar els darrers avenços en robòtica per a aplicacions mèdiques.

— Comprendre i resoldre la posició i orientació d’un sistema robòtic.

— Comprendre la cinemàtica de robots amb braços.

— Saber resoldre la trajectòria d’un robot amb braços i la dels seus terminals.

— Comprendre la cinemàtica de robots de tipus vehicle.

— Conèixer diferents mètodes de control de sistemes biomèdics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció: robòtica mèdica

2. Conceptes de robòtica

2.1. Representació de posició i orientació

2.2. Temps i moviment

3. Robots amb braços

3.1. Cinemàtica del braç robòtic

3.2. Generació de trajectòries

4. Robots mòbils

4.1. Robots mòbils del tipus vehicle

4.2. Moviment en una posició i orientació. Seguiment d’una trajectòria

5. Sistemes de control biomèdic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura inclou:

— Classes teòriques combinades amb exercicis.

— Treball de recerca i resolució a casa d’exercicis pràctics individuals tutoritzats.

— Pràctiques de laboratori addicionals.

L’assignatura s’imparteix íntegrament en anglès.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en les activitats següents:

— Treball de recerca i exercicis pràctics per resoldre a casa (20 % de la nota final).

— Pràctiques de laboratori (20 %).

— Primer examen (30 %).

— Segon examen (30 %).


Reavaluació

Qui hagi suspès l’assignatura i hagi completat les pràctiques de laboratori pot presentar-se a la reavaluació, que consisteix en un altre examen final.

 

Avaluació única

Per poder seguir l’avaluació única cal sol·licitar-ho formalment per escrit i haver completat les pràctiques de laboratori. Consisteix en un examen final.


Reavaluació

Qui hagi suspès l’assignatura i hagi completat les pràctiques de laboratori pot presentar-se a la reavaluació, que consisteix en un altre examen final.