Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Enginyeria Clínica, Sistemes de Salut i Ètica

Codi de l'assignatura: 363760

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jaume Grau Cano

Departament: Departament de Medicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

68

 

-  Teoria

Presencial

 

35

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

5

 

-  Seminari

Presencial

 

10

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

18

Treball tutelat/dirigit

37

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

És recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que molt del material utilitzat en la docència de l’assignatura és en aquest idioma.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i lideratge (sistèmica).

   -

Capacitat d'analitzar, valorar i prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, impacte social, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat d'organitzar i de gestionar (instrumental).

   -

Coneixement de la legislació, regulació i normalització dels equips i sistemes biomèdics.

   -

Coneixement dels fonaments de l'ètica mèdica.

   -

Coneixement de la planificació i administració sanitària a escala mundial, europea, espanyola i autonòmica.

   -

Coneixement dels equips i instruments que estiguin establerts per al diagnòstic, el tractament, la prevenció i la investigació de la malaltia.

   -

Coneixement dels conceptes i el llenguatge biomèdic.

   -

Capacitat de dur a terme l'especificació, implementació, documentació i posada a punt d'equips i sistemes biomèdics, considerant tant els aspectes tècnics com les normatives reguladores corresponents.

   -

Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer biomèdic i facilitat per manejar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el perquè de les polítiques de salut i els diferents sistemes de salut.
— Saber analitzar la demanda assistencial i diferenciar entre eficàcia, efectivitat i eficiència.
— Conèixer el sistema sanitari espanyol i els diferents nivells d’atenció sanitària.
— Conèixer els principis de funcionament i de gestió clínica d’un hospital.
— Epidemiologia de les malalties agudes i cròniques i conceptes bàsics sobre la seva prevenció.
— Conèixer els aspectes més essencials de la bioètica i la seva aplicació pràctica en biomedicina.
— Aprendre conceptes bàsics d’avaluació de la tecnologia sanitària i la seva aplicabilitat en els àmbits assistencials.
— Conèixer les normatives i el funcionament d’avaluació i de manteniment de tecnologies i productes associats a la infraestructura hospitalària.
— Promoure l’aplicació de l’enginyeria i dels coneixements de gestió de la tecnologia sanitària.

 

Referits a habilitats, destreses

— Tenir capacitat d’anàlisi i de síntesi.
— Desenvolupar la competència comunicativa en les dimensions escrita i oral.
— Saber identificar els grans reptes de la demanda assistencial.
— Saber identificar el funcionament de les institucions sanitàries.
— Identificar instruments per a l’avaluació i aplicabilitat de la tecnologia sanitària.
— Aplicar els coneixements sobre bioètica en el desenvolupament de la carrera professional i en la recerca.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Demostrar responsabilitat i participació o implicació activa tant en les classes teòriques com en els seminaris i en les pràctiques.
— Saber valorar els avenços biomèdics en el marc funcional del sector, així com les seves limitacions en termes ètics i econòmics.
— Tenir capacitat d’organització i de gestió del temps.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sistemes de salut i ètica. Coordinador: Dr. Jaume Grau. 3 ECTS

1.1. Polítiques de salut i sistemes sanitaris

1.2. Demanda i oferta sanitària: situació actual i tendències futures

1.3. Sistema sanitari espanyol i nivells d’atenció sanitària

1.4. Epidemiologia de les malalties transmissibles i de les malalties cròniques

1.5. Organització i gestió d’hospitals

1.6. Qualitat assistencial

1.7. Seguretat del pacient

1.8. Introducció a l’ètica mèdica: principis ètics

1.9. Ètica en la investigació biomèdica.Consentiment informat i comitès ètics

2. Enginyeria clínica. Coordinadora: Dra. Neus Vidal. 3 ECTS

2.1. Instal·lacions hospitalàries

2.2. Serveis generals: instal·lacions elèctriques, climatització, aigua

2.3. Altres serveis: gasos, esterilització, gestió de residus, il·luminació

3. Seminaris

3.1. Anàlisi i avaluació de casos pràctics: efectivitat i eficiència, prevenció de malalties, avaluació tecnologia sanitària, normatives i reglamentacions, l’enginyer clínic a l’hospital.

4. Pràctiques

4.1. Primers auxilis bàsics

4.2. Disseny d’un pla funcional i d’un pla d’equipament

4.3. Coneixement d’infraestructures hospitalàries

4.4. Sistemes domòtics

4.5. Casos pràctics sobre seguretat clínica

5. Activitat professionalitzadora: congrés

5.1. Realització article

5.2. Presentació comunicació congrés

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència presencial de l’assignatura consta de 68 h, distribuïda en 35 classes magistrals (1 h), 10 seminaris (1 h), 6 pràctiques generals (3 h) i una pràctica específica (5 h).

Les classes s’imparteixen fonamentalment en català i castellà.

Teoria

1. Sistemes de Salut i Ètica. Coordinador: Dr. Jaume Grau

— Polítiques de salut i sistemes sanitaris
— Demanda i oferta sanitària: situació actual i tendències futures
— Sistema sanitari espanyol i nivells d’atenció sanitària
— Epidemiologia de les malalties transmissibles i cròniques
— Organització i gestió d’hospitals.
— Qualitat i seguretat del pacient
— Introducció a l’ètica mèdica: principis ètics
— Gestió de la investigació biomèdica

2. Enginyeria Clínica. Coordinadora: Dra. Neus Vidal

— Instal·lacions hospitalàries
— Serveis generals: instal·lacions elèctriques, climatització, aigua
— Altres serveis: gasos, esterilització, gestió de residus, il·luminació


Seminaris

Dirigits a l’ampliació de coneixements mitjançant l’anàlisi i avaluació de situacions específiques:

— Demanda sanitària
— Avaluació tecnologia sanitària
— Prevenció malalties
— Desenvolupament d’un producte mèdic
— Auditories i certificacions
— L’enginyer clínic a l’hospital
— Com fer un article i una presentació oral en el marc d’un congrés científic

Pràctiques

Anàlisi i desenvolupament de casos pràctics:

— Primers auxilis bàsics
— Disseny d’un pla funcional i d’equipament
— Coneixement d’infraestructures hospitalàries
— Sistemes domòtics
— Casos pràctics sobre seguretat clínica

Activitat professionalitzadora

— Realització d’un article científic i d’una presentació del mateix

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació final consta de la combinació de dos procediments al llarg del procés d’aprenentatge (45 % de la qualificació final) i la prova de síntesi (55 % de la qualificació final).  

L’avaluació de l’assignatura, pel que fa als dos mòduls que la formen, és conjunta i paritària. 

Avaluació continuada al llarg del procés d’aprenentatge: 

L’avaluació és continuada al llarg del curs. 

Consta de dos tipus d’activitats: 

1. A partir de la participació i resultats obtinguts en la simulació d’un congrés científic que es porta a terme durant les pràctiques de l’assignatura. Les activitats clau del congrés són la redacció d’un article i la seva presentació (30% de la valoració global).
2. Avaluació continuada que es fa al llarg dels diferents mòduls de què consta l’assignatura (15% de la valoració global). 

b) Prova de síntesi 

Consisteix en l’avaluació de les competències del conjunt de l’assignatura. Són objecte d’avaluació conjunta els continguts corresponents a la docència teòrica, seminaris i pràctica. La prova de síntesi consta de preguntes d’elecció múltiple. 

c) Criteris de qualificació de la prova final: 

Per superar l’assignatura és imprescindible obtenir un 50% de la prova de síntesi.
Per superar l’assignatura és imprescindible obtenir un 40% de l’avaluació continuada.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Piédrola G. Medicina Preventiva y Salud Pública. 12ª ed. Barcelona : Elsevier Masson; 2015.  Enllaç

Asenjo MA. Gestión diaria del hospital. 3ª ed. Barcelona : Masson; 2006.  Enllaç

Gracia D. Fundamentos de Bioética. 2ª ed. Madrid: Triacastela; 2007.  Enllaç

Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. Nueva York: Oxford University Press; 1979. Traducción española: Principios de Ética Biomédica. Barcelona: Masson; 1999

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/X+Beauchamp+TL%2C+Childress+JF.+Principles+of+Biomedical+Ethics.+Nueva+York&searchscope=1&SORT=D/X+Beauchamp+TL%2C+Childress+JF.+Principles+of+Biomedical+Ethics.+Nueva+York&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=+Beauchamp+TL%2C+Childress+JF.+Principles+of+Biomedical+Ethics.+Nueva+York/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=X+Beauchamp+TL%2C+Childress+JF.+Principles+of+Biomedical+Ethics.+Nueva+York&searchscope=1&SORT=D&4%2C4%2C  Enllaç
http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XBeauchamp+TL%2C+Childress+JF.+Principles+of+Biomedical+Ethics.+Nueva+York%3A&searchscope=1&SORT=D/XBeauchamp+TL%2C+Childress+JF.+Principles+of+Biomedical+Ethics.+Nueva+York%3A&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=Beauchamp+TL%2C+Childress+JF.+Principles+of+Biomedical+Ethics.+Nueva+York%3A/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XBeauchamp+TL%2C+Childress+JF.+Principles+of+Biomedical+Ethics.+Nueva+York%3A&searchscope=1&SORT=D&9%2C9%2C  Enllaç

Pàgina web

Ministerio de Seguridad y Consumo: www.seguridaddelpaciente.es  Enllaç

Sociedad Española de electromedicina e Ingeniería Clínica: www.seeic.org  Enllaç

Text electrònic

Diro JF. Clinical engineering handbook,  [Recurs electrònic]. Amsterdam ; Boston : Elsevier Academic Press, 2004.  Enllaç

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

1. Bloc temàtics i/o continguts modificats:
- No s’han modificat blocs temàtics
- No s’han modificat continguts

2. Canvis en la metodologia docent i activitats formatives. (activitats alternatives que no constaven al pla docent)
- Vídeos docents teòrics
- Xats oberts en el campus virtual
- Presentacions de vídeos per part de l’alumnat
- Discussions / presentacions a través de la plataforma BB Collaborate, Zoom o similars

3. Canvis en el sistema d’avaluació que no estaven contemplats al PD:

Respecte a l’avaluació continuada
- Altres (especifiqueu breument):

a) L’avaluación continuada basada en l’entrega dels informes de les activitats pràctiques i exercicis en el campus virtual o externs (Kahoot, Socrative) s’ha continuat desenvolupant amb normalitat. S’han realitzat d’altres tasques mitjançant el CV

b) El congrés de l’assignatura s’ha realitzat normalment però la presentació s’ha fet mitjançant una presentació virtual de set minuts que substitueix la presentació presencial mitjançant poster o Power-Point

Respecte a la prova de síntesi:
- Es faran del proves de síntesi en format de preguntes curtes a través del CV