Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Projectes d'Enginyeria

Codi de l'assignatura: 363761

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jordi Colomer Farrarons

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i lideratge (sistèmica).

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Capacitat d'analitzar, valorar i prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, impacte social, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat d'organitzar i de gestionar (instrumental).

   -

Capacitat per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes, especialment dedicats a la biologia i a la medicina. Particularment capacitat per integrar algoritmes de processament d'informació al maquinari adequat.

   -

Capacitat d'enfocar el disseny dels productes d'una manera sistèmica. Capacitat d'elegir de manera òptima quines parts de l'aplicació requereixen una solució de maquinari o programari, sabent integrar adequadament ambdues parts per al producte acabat i sent capaç de desenvolupar, en el seu cas, la interfície que permeti la integració en arquitectures més complexes.

   -

Capacitat per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes, especialment dedicats a la biologia i a la medicina. Particularment, capacitat per desenvolupar el maquinari necessari que permeti captar, adaptar, digitalitzar i processar senyals de diferents característiques.

   -

Coneixement de la legislació, regulació i normalització dels equips i sistemes biomèdics.

   -

Comprensió de la interacció de l'enginyeria amb altres àrees de coneixement (medicina, biologia, biotecnologia, farmàcia, veterinària, etc.) i capacitat de col·laborar eficaçment en equips multidisciplinaris, coneixent els principis de les tecnologies amb què es complementa.

   -

Capacitat per accedir a estudis posteriors, desenvolupar una actitud positiva per mantenir actualitzats els coneixements en un procés de formació continuada i proporcionar l'amplitud i profunditat suficient per accedir a la formació de postgrau en l'àmbit de l'ensenyament avançat de l'enginyeria biomèdica.

   -

Capacitat de dissenyar dispositius i sistemes adreçats a cobrir les necessitats en tecnologia de la informació en un entorn clínic. Capacitat d'establir metodologies de gestió dels sistemes esmentats.

   -

Capacitat d'usar amb autonomia els sistemes de recerca i recuperació de la informació biomèdica i els procediments de documentació clínica, sabent entendre i interpretar críticament textos científics i les seves fonts.

   -

Capacitat de dur a terme l'especificació, implementació, documentació i posada a punt d'equips i sistemes biomèdics, considerant tant els aspectes tècnics com les normatives reguladores corresponents.

   -

Capacitat de conèixer i aplicar elements bàsics d'economia, necessitats de l'empresa i dels sistemes de salut, principis d'activitat empresarial i de recursos humans i de gestió dels sistemes sanitaris.

   -

Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer biomèdic i facilitat per manejar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els fonaments teòrics bàsics i necessaris per entendre l’estructura i l’organització d’un projecte d’enginyeria biomèdica.

— Comprendre els conceptes fonamentals com ara la definició de les fases d’un projecte, tipus de projectes, aspectes legals i metodologies de gestió dels propis projectes.

— Practicar temes com la gestió de riscos, l’elaboració de pressupostos i temes més centrats en manteniment.

— Obtenir una visió integral de gestió i disseny d’un projecte.

— Analitzar alguns casos pràctics de desenvolupament i gestió de projectes d’enginyeria centrats en l’àmbit mèdic/biomèdic.

— Estudiar aspectes de sistemes integrats de gestió, qualitat, medi ambient i riscos laborals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Teoria general de projectes

*   En aquest bloc es presenten els elements que defineixen un projecte, les fases, viabilitats, actuacions, el marc legislatiu, etc.

2. Gestió de projectes

*   Aquest apartat tracta de temes relacionats amb el cicle de vida d’un projecte, la qualitat, la gestió de riscos, els pressupostos, els recursos humans, les auditories, la viabilitat econòmica, etc.

3. Equips, instrumentació i manteniment

*  Aquest bloc introdueix conceptes com ara especificacions dels requisits, disseny final de producte i proves de qualificació; fiabilitat, manteniment, qualitat en el disseny i disponibilitat. Confiança de sistemes, equips i instrumentació. Criteris. Viabilitat tècnica i tecnològica. Anàlisi DAFO.

4. Vigilància industrial i projectes d’R+D+I

*   En aquest bloc es tracta principalment d’aspectes relacionats amb la propietat industrial i intel·lectual, patents i transferència de tecnologia entre organitzacions.

5. Legislació

*  Aquest bloc introdueix conceptes bàsics de l’entorn legislatiu europeu que afecten el desenvolupament de projectes en l’àmbit mèdic.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per desenvolupar les competències descrites en els objectius, es presenta una assignatura basada en la introducció dels coneixements mitjançant classes presencials.

S’hi promou un aprenentatge actiu incentivat per discussions i debats sobre diferents temes dins les classes presencials. Durant el curs, es combinen les classes presencials amb el desenvolupament d’un treball anomenat avantprojecte utilitzat com a avaluació continuada. S’hi ha de desenvolupar un projecte seguint els passos, procediments, mètodes, etc. que s’introdueixen durant el curs. Aquest projecte pot estar relacionat amb el treball final de grau (TFG) o es pot escollir de mutu acord entre alumne i professor. 

A més a més, durant el curs es van realitzant diverses tasques que permetin entendre els diferents conceptes que s’introdueixen durant el curs.

L’assignatura s’imparteix en anglès.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura es fa de la manera següent:
— Part 1. Avaluació del projecte final (avant-TFG) (50 % de la nota final)
— Part 2. Entrega de tasques durant el curs (30 % de la nota final)
— Part 3. Presentació oral d’un treball assignat (20 % de la nota final)

En cas necessari es fa una prova escrita a final de curs per acreditar els coneixements adquirits durant l’any acadèmic. Aquesta prova representa el 50 % de la nota final; l’altre 50 % és la resultant de l’obtinguda amb les parts 1, 2 i 3.

De cada part s’ha d’obtenir una nota mínima de 5 punts sobre 10 per fer mitjana per a la nota final. Se supera l’assignatura amb una mitjana de 5.

Exemple: no és possible una mitjana amb un 3 i un 7; sí amb un 5 i un 6.

És obligatòria l’assistència a un 80 % de les classes. En cas de no acomplir-se, l’assignatura queda suspesa sense opció a reavaluació. Els controls d’assistència es fan aleatòriament durant les sessions al llarg de tot el semestre.   

Reavaluació

Entregar el projecte final (avant-TFG)

Es fa una prova de síntesi. Per poder fer mitjana amb la nota de l’avantprojecte és necessari un mínim de 5/10 punts en la prova.

 

Avaluació única

L’avaluació única presenta els mateixos punts que els mencionats en l’avaluació continuada.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

1. Design of Biomedical Devices and Systems. Second Edition. P.H. King and R.C. Fries. CRC Press

2. Gestión de Proyectos. T. Klastorin. Profit, ISBN: 978-8-4969-9812-4

3. Apunts de Gestió de Projectes de l’assignatura

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

S’ha introduït vídeos docents teòrics i tasques pròpies dins l’avaluació continuada.

L’avaluació continuada no ha patit modificació quant a les tasques ni a la seva ponderació. L’avaluació es manté tal com està descrita al PD. La presentació del treball per part de l’alumnat es realitzarà mitjançant vídeos.

Com s’indica al PD de l’assignatura la prova de síntesi és opcional i, aquest any, no es realitzarà.