Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Grau

Codi de l'assignatura: 363765

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Manuel Puig Vidal

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Treball tutelat/dirigit

8

Aprenentatge autònom

292

 

 

Recomanacions

 

Per poder matricular-se al Treball Final de Grau, cal haver aprovat 210 crèdits ECTS i haver-se matriculat de tots els crèdits que faltin per acabar el grau (240 crèdits ECTS).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i lideratge (sistèmica).

   -

Capacitat de treballar en equip o en grup multidisciplinari (personal).

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses (oral i escrita) a llengua nativa i estrangera (instrumental).

   -

Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les tecnologies mèdiques i la bioenginyeria (personal).

   -

Capacitat per accedir a estudis posteriors, desenvolupar una actitud positiva per mantenir actualitzats els coneixements en un procés de formació continuada i proporcionar l'amplitud i profunditat suficient per accedir a la formació de postgrau en l'àmbit de l'ensenyament avançat de l'enginyeria biomèdica.

   -

Comprensió de la interacció de l'enginyeria amb altres àrees de coneixement (medicina, biologia, biotecnologia, farmàcia, veterinària, etc.) i capacitat de col·laborar eficaçment en equips multidisciplinaris, coneixent els principis de les tecnologies amb què es complementa.

   -

Capacitat d'usar amb autonomia els sistemes de recerca i recuperació de la informació biomèdica i els procediments de documentació clínica, sabent entendre i interpretar críticament textos científics i les seves fonts.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

El Treball Final de Grau és un treball individual pensat perquè l’alumnat mostri que ha assolit perfectament els coneixements i les habilitats que s’han ensenyat durant el curs.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— La metodologia de l’assignatura es basa en un aprenentatge actiu a partir de projectes. L’estudiant adquireix habilitats duent a terme un treball amb les fases següents: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació.

— L’estudiant s’ha de reunir periòdicament amb el tutor per explicar-li els progressos que ha anat fent i per rebre consells i suggeriments.

— El treball hauria d’incloure recerca teoricoexperimental i un avenç concret en enginyeria biomèdica.

— El treball s’ha de redactar en anglès i ha d’incloure les seccions recomanades desenvolupades en els projectes de l’assignatura durant el primer semestre del curs acadèmic.

— La coberta del treball s’ha de fer seguint la plantilla oficial.

— El treball s’ha de lliurar al Campus Virtual en format PDF i d’acord amb els procediments i els terminis indicats.

— En l’avaluació, l’estudiant fa una presentació oral pública del treball (durant uns 10 minuts). Seguidament, hi ha un debat (d’uns 10 minuts, també).

— Tant les sessions com l’informe final del treball es fan en anglès.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es basa en:
— La qualitat cientificotècnica del treball.
— La claredat de la presentació oral i del debat posterior.
— L’avaluació del tutor del treball.

A més a més, per a l’avaluació del treball, el jurat fa servir un seguit de criteris específics predefinits.

 

Avaluació única

Atesa la naturalesa del Treball Final de Grau, no hi ha possibilitat d’avaluació única.