Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques en Empreses

Codi de l'assignatura: 363766

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Atila Herms Berenguer

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

150

(Tal com diu la normativa s’aplica un factor multiplicador en el nombre d’hores; en aquest cas el factor és 1,6. Per tant les hores d’estada en empresa són 240)

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

150

 

(En realitat són 240 hores. Estada en empresa o institució.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i lideratge (sistèmica).

   -

Capacitat de treballar en equip o en grup multidisciplinari (personal).

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses (oral i escrita) a llengua nativa i estrangera (instrumental).

   -

Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat d'organitzar i de gestionar (instrumental).

   -

Comprensió de la interacció de l'enginyeria amb altres àrees de coneixement (medicina, biologia, biotecnologia, farmàcia, veterinària, etc.) i capacitat de col·laborar eficaçment en equips multidisciplinaris, coneixent els principis de les tecnologies amb què es complementa.

   -

Capacitat de conèixer i aplicar elements bàsics d'economia, necessitats de l'empresa i dels sistemes de salut, principis d'activitat empresarial i de recursos humans i de gestió dels sistemes sanitaris.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aprendre i experimentar l’aplicació de coneixements adquirits, en un entorn professional, en una empresa o un centre de recerca.
— Adquirir competències sobre treball en equip, capacitat de lideratge, esperit crític, responsabilitat professional, i ètica professional.

Els objectius concrets d’aprenentatge es concreten en el conveni amb l’empresa o centre de recerca.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’activitat que s’ha de fer durant l’estada a l’empresa, i com es duu a terme, està tutoritzada per un tutor de la mateixa empresa.

El nombre total d’hores de conveni és de 240.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El tutor de l’empresa o institució valora al llarg de l’estada l’assoliment de les competències i plasma aquesta avaluació en l’informe de valoració del tutor

 

Avaluació única

S’han de presentar dos informes:

— Una memòria/informe de les activitats dutes a terme durant l’estada a l’empresa (mínim de cinc pàgines).
— Un informe de valoració del tutor de l’empresa sobre el treball que s’ha fet.

La reavaluació consisteix en una nova presentació de l’informe, en cas que no s’hagi presentat dins del termini o tingui mancances que es puguin corregir.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Afectació prevista en els continguts de l’assignatura
Depenent de la fase en que ens trobem, no està permesa l’activitat presencial, només s’admet pràctiques en teletreball.

Esperem que a prop de l’estiu es permetin les activitats presencials


 

Metodologia i activitats formatives alternatives adoptades


Els alumnes que hagin començat l’estada i, per la naturalesa experimental de la feina, NO l’hagin pogut continuar i acabar amb teletreball, han d’enviar un correu indicant les hores que han fet, amb l’informe del tutor sobre la seva feina que han fet fins aleshores. Per completar les hores que no hagin pogut fer, faran  un treball (bibliogràfic o informatiu sobre l’empresa i sobre la tasca que havien de realitzar) depenent de les hores que els faltin.

Alteracions en l’avaluació


El termini d’entrega dels informes és el 30 de juny de 2020

Si no s’han pogut acabar les pràctiques a temps, es poden entregar a la data de la reavaluacio. 15 de setembre. Però aquesta data serà ampliable depenent de les circumstàncies.