Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Patologia Molecular i Terapèutica

Codi de l'assignatura: 363829

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Lourdes Mengual Brichs

Departament: Departament de Fonaments Clínics

crèdits: 4,5

Programa únic: S

 

 

Coordinadors i professorat de l’assignatura

 

Coordinadors de l’assignatura
Dra. Lourdes Mengual (Departament de Biomedicina. Unitat de Genètica)
Dr. Sergi Mas (Departament de Fonaments Clínics. Unitat de Farmacologia)

 

Professorat de cada bloc temàtic

Bloc temàtic I (2,25 crèdits; coordinat per la Dra. Mengual). Patologia molecular i enginyeria genètica
Dra. Lourdes Mengual Brichs (professora associada)
Dr. Rafael Oliva Virgili (catedràtic d’universitat)

 

Bloc temàtic II (2,25 crèdits; coordinat pel Dr. Mas). Farmacologia
Dra. Amàlia Lafuente Flo (catedràtica d’universitat)
Dr. Sergi Mas (professor agregat)
 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 112.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

(Bloc temàtic I (patologia molecular i enginyeria genètica; coord. L.Mengual): 4 h de teoria, 4 h de seminaris i 16 h de pràctiques. Bloc temàtic II (farmacologia; coord. Dr. S. Mas): 10 h de seminaris, 14 h de pràctiques d?ordinador.)

 

-  Teoria

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

30

 

-  Seminari

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

49.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de treballar en equip o en grup multidisciplinari (personal).

   -

Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses (oral i escrita) a llengua nativa i estrangera (instrumental).

   -

Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat d'analitzar i de sintetitzar (instrumental).

   -

Coneixement de l'estructura i la funció cel·lulars, així com de les tècniques per estudiar-les.

   -

Coneixement de l'estructura i funció normal dels diferents aparells i sistemes, dels seus mecanismes homeostàtics i de regulació, i comprensió de les bases de l'adaptació a l'entorn.

   -

Capacitat d'usar amb autonomia els sistemes de recerca i recuperació de la informació biomèdica i els procediments de documentació clínica, sabent entendre i interpretar críticament textos científics i les seves fonts.

   -

Coneixement dels conceptes i el llenguatge biomèdic.

   -

Capacitat per conèixer i aplicar els conceptes de l'enginyeria en l'estudi dels processos biològics i de les funcions de l'organisme humà. Coneixement dels fenòmens i mecanismes físics a nivell atòmic, molecular, cel·lular i orgànic que intervenen en els estats de salut i malaltia.

   -

Coneixement de la composició i estructura dels elements, les seves propietats i com poden interaccionar en la formació de molècules. Coneixement de la nomenclatura i característiques dels composts inorgànics i orgànics de la matèria viva. Coneixement dels principals tipus de reaccions.

Blocs temàtics

 

1. Patologia molecular i enginyeria genètica (2,25 crèdits; coordinat per la Dra. Lourdes Mengual )

*  1.1 Introducció a l’assignatura. Breu introducció a la genòmica, genomes i gens
1.2 Bases metodològiques de la genètica molecular i l’enginyeria genètica
1.3 Patologia molecular. Tipus i conseqüències de les mutacions
1.4 Patrons d’herència i factors modificadors
1.5 Aplicacions biomèdiques de l’anàlisi genètica
1.6 Transgènics, genoanul·lats (knock-outs), genominvats (knock-downs) i models de malalties
1.7 Producció de recombinants d’interès biomèdic i biotecnològic
1.8 Principis de la teràpia gènica
1.9 Exemples de la teràpia gènica

2. Farmacologia (2,25 crèdits; coordinat pel Dr. Sergi Mas)

*  2.1 Principis generals de farmacocinètica I
2.2 Principis generals de farmacocinètica II
2.3 Principis generals de farmacodinàmica I
2.4 Principis generals de farmacodinàmica II
2.5 Nanopartícules per al transport i l’alliberació de fàrmacs
2.6 Farmacologia. Sistema nerviós perifèric
2.7 Farmacologia. Sistema nerviós central I
2.8 Farmacologia. Sistema nerviós central II

2.9 Biofàrmacs

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’estructura en dues parts o grans blocs temàtics:

— Bloc temàtic I (2,25 crèdits; coordinat per la Dra. Mengual): patologia molecular i enginyeria genètica
— Bloc temàtic II (2,25 crèdits; coordinat pel Dr. Mas): farmacologia

Cada bloc temàtic forma una unitat independent quant a classes teòriques, pràctiques i avaluació.

Idioma amb el qual s’impartirà l’assignatura: català

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Bloc temàtic I (2,25 crèdits; coordinat per la Dra. Mengual): patologia molecular i enginyeria genètica

— Procediment

Es consideren i s’avaluen tant els continguts i les habilitats com les competències adquirides d’acord amb els criteris d’avaluació, de qualificació final i de ponderació descrits en els apartats següents.

— Criteris d’avaluació

Les sessions pràctiques s’avaluen tenint en compte l’assistència i la participació. Els coneixements s’avaluen mitjançant la prova de síntesi final i mitjançant treballs escrits i presentacions orals.

— Criteris de qualificació final (prova de síntesi)

La prova de síntesi està formada per un test de 50 preguntes d’elecció múltiple. Cada pregunta consta de cinc possibles respostes, amb una sola de certa. Cada pregunta ben contestada val 1 punt. Si es contesta malament resta 0,2 punts, i si no es contesta no puntua. Aquesta part representa el 50 % de l’avaluació global.

— Sistema de puntuació i ponderació

Ponderació dels diversos apartats: pràctiques (40 %) i examen final de síntesi (60 %).

— Revisió d’exàmens

Es convoca una sessió per consultar els resultats obtinguts en la prova de síntesi d’acord amb els terminis i la normativa vigent.

 

Bloc temàtic II (2,25 crèdits; coordinat pel Dr. Mas): farmacologia

— Procediment

Es consideren i s’avaluen tant els continguts i les habilitats com les competències adquirides d’acord amb els criteris d’avaluació, de qualificació final i de ponderació descrits en els apartats següents.

— Criteris d’avaluació continuada

Les sessions pràctiques s’avaluen mitjançant una prova escrita de quinze preguntes d’elecció múltiple amb una única resposta certa. Cada pregunta ben contestada val 1 punt. Si es contesta malament resta 0,25 punts, i si no es contesta no puntua. Aquesta avaluació continuada val el 40 % de la nota final.

Per poder ser avaluat cal assistir al 80 % de les sessions pràctiques.

— Criteris de qualificació de la prova de síntesi

La prova de síntesi valora el contingut de les classes de teoria i seminaris, i està formada per un test de 25 preguntes d’elecció múltiple. Cada pregunta consta de cinc possibles respostes, amb una sola de certa. Cada pregunta ben contestada val 1 punt. Si es contesta malament resta 0,25 punts, i si no es contesta no puntua.

— Sistema de puntuació i ponderació

Ponderació dels diversos apartats: pràctiques (40 %) i examen final de síntesi (60 %).

— Revisió d’exàmens

Es convoca una sessió per a la consulta dels resultats obtinguts en la prova de síntesi d’acord amb els terminis i la normativa vigent.

 

Criteris de puntuació i qualificació final de l’assignatura

Cada bloc temàtic compta un 50 % de la nota final de l’assignatura. Cal tenir una nota mínima (4 sobre 10) de cada bloc per aprovar l’assignatura.

— Aprovat: 50 %
— Notable: 70 %
— Excel·lent: 85 %

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

BLOCS TEMÀTICS
No s’han modificat blocs temàtics

Bloc II (farmacologia) ha modificat els continguts al no poder completar-se el programa de pràctiques

 

 METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES

Publicació al campus virtual de les diapositives de PowerPoint amb veu

 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

La presentació oral del treball del bloc temàtic I s’ha substituït per seu enviament en format escrit a través del correu electrònic.

Les proves d’avaluació continuada i síntesi es faran mitjançant qüestionaris al campus virtual.

Qualificació final: No caldrà obtenir un mínim de 4 punts sobre 10 en cada bloc temàtic per poder fer la mitjana. Si la mitjana dels dos blocs temàtics és igual o superior a 5, l’assignatura estarà aprovada.

Re-avaluació. No es requerirá una qualificació mínima ni haver fet l’avaluació prèvia per poder presentar-se a la re-avaluació.

 FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA

No s’han modificat les fonts d’informació