Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Semiòtica de la Comunicació

Codi de l'assignatura: 363933

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Juan Jose Caballero Molina

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat per organitzar i planificar tasques a desenvolupar personalment o col· lectivament.

   -

Capacitat per demostrar els coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

   -

Responsabilitat: capacitat de prendre decisions i adaptar-se a situacions noves.

   -

Capacitat d'emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia elevat.

   -

Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins l'àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments. Estar familiaritzat amb el treball acadèmic, els seus models de rigor i els seus procediments habituals.

   -

Capacitat d'aplicar els coneixements a la feina d'una manera professional i de demostrar les competències per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments, i la resolució de problemes dins l'àrea d'estudi.

   -

Coneixement de la base teòrica que fonamenta la comunicació així com coneixement i habilitat en els mètodes i tècniques d'investigació en comunicació.

   -

Capacitat per comprendre els discursos i les tendències contemporànies de les formes artístiques i comunicatives.

   -

Capacitat i habilitat per exposar idees raonadament, a partir dels fonaments de la retòrica, de la psicologia de la comunicació i de les aportacions de les noves teories de l'argumentació.

   -

Capacitat i habilitat per buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font o document d'utilitat per elaborar i processar la informació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir els coneixements fonamentals en l’estudi de la semiòtica.

— Desenvolupar eines i habilitats de coneixement, reflexió i anàlisi a partir dels fonaments de la ciència semiòtica.

— Relacionar i assimilar els fonaments de la ciència semiòtica aplicats a diferents fenòmens i disciplines que conflueixen en la comunicació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció. La semiòtica com a ciència dels signes. Origen, desenvolupament, fonaments, abast, branques i usos

2. La semiòtica com a metaciència. Omnipresència del signe: àrea de coneixement extensa, heterogènia i complexa

3. El macrofenomen de la comunicació com a àrea de confluència semiòtica definit per principis nuclears: principi de necessitat, oposició, recategorització, recursivitat, reflexivitat

4. Signes i cultura: aproximació a la cultura entesa com una estructura comunicativa definida per un conjunt de signes interrelacionats a partir dels binomis constant-variable i presència-absència

5. Semiòtica i llenguatge: del llenguatge als llenguatges entesos com a extensions de l’home

6. Llenguatge verbal, no verbal, visual i d’altres. Anàlisi de discursos: llengües, alfabet, fotografia, cinema, proxèmica, urbanisme, senyalística

7. Semiòtica, cultura, coneixement i poder: extensions, xarxes i nou paradigma de la societat de la informació

8. Cloenda: comunicació, llenguatge, creativitat, investigació i desenvolupament

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia combina les classes teòriques, les classes pràctiques (seminaris, pràctiques de problemes, pràctiques d’ordinador i altres eines mediàtiques) i activitats externes per veure l’aplicabilitat dels coneixements adquirits.

Donada la vessant pràctica del grau de Comunicació i Indústries Culturals, aquesta assignatura eventualment pot programar alguna sortida o pràctica acadèmica fora de l’àmbit de la Facultat i que poden requerir o no la intervenció de recursos tècnics del grau.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El model que se segueix és el de l’avaluació continuada. Durant el curs s’avaluen diverses activitats que poden tenir formats diversos (exercicis, treballs, exàmens, etc.), la nota de les quals constitueix la base de la qualificació final. Així mateix, l’alumne ha de fer com a mínim una lectura obligatòria.

Al programa de l’assignatura, que el professorat dona directament a l’alumnat a l’inici del curs, es detalla el valor de les diverses proves que configuren l’avaluació.

Les incorreccions lingüístiques (ortogràfiques, lèxiques, sintàctiques, etc.) en qualsevol de les proves o tasques objecte d’avaluació repercuteixen negativament en la qualificació final de l’activitat en qüestió. En el programa de curs es determina, amb concreció, aquest aspecte.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova final i un treball sobre qualsevol dels continguts desenvolupats durant el quadrimestre.

 

Reavaluació

La prova de reavaluació s’adapta a aquest model.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

TEMARI
Tal com s’apunta en el pla docent i en el programa del curs 2019-2020, el temari de l’assignatura es divideix en vuit segments fonamentals.

És possible identificar-hi un primer bloc dedicat a la introducció de la ciència semiòtica, la noció de signe, la derivació de signe a llenguatge i la conceptualització i problematització de la comunicació com a macrofenomen.

D’altra banda, a través d’un segon bloc temàtic, es desenvolupa: la conceptualització del llenguatge com a sistema i eina o extensió de l’espècie, el diàleg entre la noció lingüística de llenguatge i la noció semiòtica de llenguatges, la naturalesa del llenguatge visual i la primacia dels llenguatges visuals i la problematització de la cultura com a estructura semiòtica-comunicativa.

 

Adaptació a l’estat d’alarma per la COVID-19

L’exposició invariable del temari es considera actualment inadequada, a causa de la complexitat dels conceptes que constitueixen la ciència semiòtica, que, per això, respecte a altres assignatures, suma la dificultat de presentar una disciplina nova per a l’alumne de primer any, que sense gairebé cap excepció, s’enfronta per primera vegada a una disciplina àmplia, abstracta i articulada a través d’un univers terminològic críptic.

En conseqüència, d’una banda, es garanteix l’exposició de les bases temàtiques del conjunt del segment teòric dels blocs temàtics enumerats a través de: documents PowerPoint multilingües (constituïts amb llenguatge verbal, fotogràfic, audiovisual i enllaços).

D’altra banda, donada la naturalesa reflexiva i analítica de l’assignatura, es potencia una de les seves bases pedagògiques, això és, la lectura i anàlisi de pensadors que es consideren significatius per a l’activitat de formació i professionalització de l’estudiant de Comunicació i Indústries Culturals i que, així mateix, es consideren assequibles per al perfil d’estudiant d’iniciació en la matèria. En segon lloc, seguint el mateix criteri de selecció, es potencia el visionament-lectura i l’anàlisi de produccions audiovisuals.

En tots dos casos, el procés de recepció o lectura està guiat per problematitzacions i reflexions (relacionades amb els objectius, les competències i els nuclis temàtics de l’assignatura) que les docents s’encarreguen d’adjuntar com a complement dels corpus.

 

INTERACCIÓ

L’assignatura combina l’exposició i la interacció oral-presencial del segment teòric amb l’execució i correcció presencial de pràctiques.

 

Adaptació a l’estat d’alarma per la COVID-19

D’una banda, cada tema desenvolupat amb documents PowerPoint multilingües i cada lectura estan acompanyats d’un xat interactiu a través de l’eina Fòrum del Campus Virtual amb la intenció de resoldre en format públic, i per tant col·lectiu, qualsevol dubte i d’ampliar, matisar, reformular, actualitzar o esmenar continguts.

 

AVALUACIÓ

L’assignatura combina dues proves d’avaluació presencial, és a dir, a l’aula: l’exposició oral en grup de l’anàlisi semiòtica d’un corpus i l’execució d’una prova individual escrita en la convocatòria oficial de juny.

 

Adaptació a l’estat d’alarma per la COVID-19

Donades l’excepcionalitat de l’estat d’alarma i les conseqüentment múltiples i heterogènies casuístiques a què pot estar subjecte el professorat i l’alumnat (fonamentalment econòmiques, domiciliàries i domèstiques, tot i que també considerem d’importància les relatives als àmbits psicològic, social i emocional), se suma al que s’ha exposat el plantejament d’un sistema d’avaluació adaptat. La proposta s’adequa a objectius fonamentals: ser equitativa, ser de qualitat i garantir l’aprenentatge i l’assimilació dels objectius que permeten aprovar l’assignatura.

En conseqüència, l’estudiant duu a terme una ressenya o exercici de teoria aplicada dedicat a un dels corpus disposats a través del Campus o participa en almenys un fòrum dels seminaris de lectura relacionant, sense excepció, els corpus amb el temari exposat. L’estudiant té llibertat per escollir un dels formats, lliura la pràctica a través del Campus Virtual, que pot executar des que s’anuncia i té com a límit de lliurament la data oficial d’avaluació anunciada des del començament del curs 2019-2020.

D’altra banda, l’estudiant executa una prova de tipus test que avaluarà el temari de l’assignatura en conjunt, en la data oficial d’avaluació anunciada des del començament del curs 2019-2020. La prova es durà a terme a través de l’eina Qüestionari del Campus Virtual respectant l’horari oficial d’avaluació anunciat des del començament del curs 2019-2020. L’estudiant podrà consultar fonts teòriques atès que la prova estarà adaptada a aquest format. Així mateix, l’estudiant podrà formular dubtes i consultes durant la prova a través de l’eina Fòrum del Campus Virtual, que, com en els casos anteriors, garanteix la interacció entre docent i estudiants.

Les proves distribueixen els percentatges d’avaluació de forma simètrica, en conseqüència, cadascuna d’elles representa el 50 % de la nota final.

El sistema proposat serà aplicat de manera conjunta als estudiants d’avaluació continuada i als estudiants d’avaluació única.