Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Equips i Instruments Biomèdics

Codi de l'assignatura: 364595

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jordi Colomer Farrarons

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

30

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques, que capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves (personal).

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les tecnologies mèdiques i la bioenginyeria (personal).

   -

Capacitat per accedir a estudis posteriors, desenvolupar una actitud positiva per mantenir actualitzats els coneixements en un procés de formació continuada i proporcionar l'amplitud i profunditat suficient per accedir a la formació de postgrau en l'àmbit de l'ensenyament avançat de l'enginyeria biomèdica.

   -

- Ability to understand the bsic modular structure of an electronic equipment.

- Ability to understand datasheets from comercial products.

- Ability to create prototypes using hardware and software elements.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els equips electrònics són un factor clau de la medicina moderna, i el terme electrònica mèdica ha anat adquirint popularitat i s’ha convertit en una interessant àrea d’estudi dins l’enginyeria biomèdica. Actualment, l’electrònica mèdica i els sistemes mèdics cobreixen una gran varietat d’usos, que inclouen aparells terapèutics i de diagnosi mèdica, equips de recerca i mòduls d’investigació bioanalítica. Per comprendre què són i com funcionen els equips electrònics mèdics, en aquesta assignatura se n’exposen els aspectes més importants de manera detallada i des d’un punt de vista del sistema.

Durant el curs es fa una introducció a l’ús d’aparells d’EEG i ECG, entre d’altres, i també a instruments com ara l’oxímetre. A més, els aspectes teòrics de l’assignatura reben el suport d’un projecte de laboratori que implica desenvolupar tant programari com maquinari per dissenyar un sistema mèdic complet.

 

Referits a habilitats, destreses

En aquesta assignatura l’alumnat aprèn a identificar instruments mèdics de manera esquemàtica i a ubicar-los en un sistema; analitza les consideracions entorn del disseny d’instruments mèdics i estudia l’equipament dissenyat per als sistemes fisiològics, per als aparells cardiovascular i respiratori, i també per a usos quirúrgics. Així mateix, augmenta les habilitats al laboratori a l’hora de dissenyar circuits i d’implementar-ne i provar-ne d’electrònics; aprèn les guies bàsiques per implementar productes mèdics en termes de fiabilitat, seguretat, disseny, regulacions i estàndards, entre d’altres, i aprofundeix el coneixement d’entorns de programació visual, en concret de LabVIEW i altres eines informàtiques com són els processadors STM32-NUCLEO o l’Arduino per fer prototipatges ràpids.

La metodologia és sobretot pràctica, i l’alumnat té l’oportunitat de crear els seus propis instruments seguint tot el procés, des de la idea inicial fins al prototip preliminar final. Durant aquest procés cal trobar la idea, planificar-se el temps, definir les especificacions del projecte, comprar els components (electrònics, bàsicament), fer simulacions (si cal), combinar les peces i fer les provatures pertinents per validar l’instrument. També hi ha la possibilitat de fer servir una impressora 3D per crear l’embalatge adequat a cada instrument. Com a últims passos, cal preparar una fitxa tècnica, la documentació comercial i un vídeo promocional del producte.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Mesurament de biosenyals

2. Mesuraments respiratoris i digestius

3. Mesuraments no elèctrics

4. Aparells terapèutics i quirúrgics

5. Seguretat del pacient i seguretat elèctrica en instruments biomèdics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

A fi d’assolir les habilitats que es descriuen en els objectius, l’assignatura es basa en sessions teòriques i pràctiques.

En les teòriques, es presenten els conceptes bàsics i es promou l’aprenentatge actiu mitjançant debats i exercicis. Tot i que el temari teòric està molt definit, sempre pot adaptar-se en funció de com vagi avançant el grup.

A més, durant el curs, es duu a terme una activitat pràctica (anomenada LAB Project), que consisteix a desenvolupar una aplicació senzilla.

Les sessions de teoria inicials està previst que es facin en format de classe magistral;la resta de sessions es faran al laboratori.

L’assignatura s’imparteix íntegrament en anglès.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

— Part 1: feina a casa i exercicis i debats a classe (30 % de la nota final).

— Part 2: LAB Project (70 %): s’ha de lliurar a final de curs.


Reavaluació

— Es manté la nota del LAB Project (50 %).

— Es fa un examen de tipus test (50 %).


Per aprovar l’assignatura, cal obtenir un mínim de 4 punts sobre 10 en cada part, i la mitjana ha de ser de 5 punts o més. És a dir, l’assignatura es consideraria aprovada amb un 5 i un 6, però no amb un 4 i un 7.

És obligatòria l’assistència al 80 % de les sessions. Si no es compleix aquest requisit no es pot aprovar l’assignatura.

 

Avaluació única

L’avaluació única té el mateix format que l’avaluació continuada.