Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Innovació i Creativitat en Organitzacions

Codi de l'assignatura: 364597

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Menno Veefkind

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

L’alumnat ha de cercar informació en fonts secundàries (articles, capítols de llibres, etc.)relacionada amb el contingut de l’assignatura.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques, que capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves (personal).

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura opcional aporta coneixements bàsics destinats a l’alumnat que vulgui dur a terme projectes d’innovació en organitzacions existents (intraprenedoria) o bé creant noves organitzacions (emprenedoria).

Es debat sobre el concepte d’innovació com a «implementació d’una novetat» o «explotació del canvi», la importància que té la innovació per a la societat i les empreses, els diversos vessants de la innovació i les oportunitats que ofereix la innovació a l’alumnat que es gradua.

Es descriu tot el procés, des de la formulació d’una primera idea o d’un nou coneixement (que pot ser el TFG), fins al producte, servei, procés o marca final que oferirà un nou valor als clients.

Finalment, s’estudien qüestions com ara l’explotació de les innovacions, mecanismes per evitar que les copiïn, diferents manetes de generar ingressos, diverses organitzacions i empreses que creen innovació i mètodes de recerca de fonts d’inversió.

 

Referits a habilitats, destreses

Es fan seminaris especialitzats en què l’alumnat pot veure de ben a prop algunes de les activitats innovadores clau: empatia i creativitat, percepció d’oportunitats, pensament de dissenyador, creació de valor, captura de valor i planificació de noves empreses. Encara que no és obligatori, sinó tan sols una idea, l’alumnat pot prendre el TFG com a punt de partida per a alguns dels seminaris i esbrinar com pot convertir-se en una innovació.

 

 

Referits a actituds, valors i normes

L’assignatura ajuda a desenvolupar una actitud emprenedora i favorable al treball autònom.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El concepte d’innovació

*  

 • Components principals de la innovació
 • Formes i classificació de les innovacions
 • Actors
 • La importància de la innovació per a la societat i les empreses
 • Llenç de model de negoci

2. Fonts d’innovació

*  

 • Empreses rupturistes, empreses que pateixen la innovació rupturista i empreses que s’hi adapten
 • Canvis i tendències
 • L’impacte del canvi
 • Models que descriuen els canvis en el temps
 • Percepció

3. Creació de valor

*  

 • Procés de creació de valor i procés de desenvolupament de productes
 • Organització del procés de creació de valor
 • Embut de la innovació i procés «stage-gate»
 • La tecnologia empeny i el mercat estira

4. Captura de valor

*  

 • Apropiació i drets de propietat intel·lectual
 • Actius complementaris
 • Mecanismes de generació d’ingressos
 • Mercats i competència
 • Estratègia innovadora
 • Innovació oberta

5. Finançament de la innovació

*  

 • Exemples de creació de noves empreses: Apple, del començament a l’OPI
 • Els estats comptables
 • Finançament de la innovació
 • Finançament col·lectiu
 • Planificació d’una nova empresa

6. Seminaris pràctics

*  Cal assistir a un mínim de cinc seminaris:

 • Empatia i creativitat
 • Percepció d’oportunitats
 • Pensament de dissenyador i creació de valor
 • Captura de valor
 • Planificació d’una nova empresa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura combina sessions teòriques i tallers presencials, i l’assistència és a unes i altres és obligatòria. Quant a la feina que cal fer de manera autònoma, hi ha exercicis a partir dels seminaris i exercicis relacionats amb el contingut teòric de l’assignatura. Entre altres activitats, hi ha recerca i interpretació de fonts secundàries, elaboració d’informes dels seminaris i preparació d’exposicions orals.

Tots aquests exercicis, un cop fets, s’han de penjar al Campus Virtual, plataforma que també pot fer servir el professorat per donar informació de l’assignatura i indicar lectures addicionals.

L’assignatura s’imparteix íntegrament en anglès.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada. La redacció dels aprenentatges i les conclusions obtinguts en la recerca i interpretació de fonts secundàries i altres exercicis individuals correspon al 50 % de la nota final. La participació en les activitats pràctiques i la presentació dels resultats (per escrit o de manera oral; individualment o en grup) corresponen al 50 % restant.

 

Avaluació única

També es pot optar per l’avaluació única, que consisteix en un únic examen final, subjecte a la normativa aprovada pel Consell Acadèmic de la Facultat.