Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Instrumentació Virtual

Codi de l'assignatura: 364685

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Manuel Puig Vidal

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoria

Presencial

 

15

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

30

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Capacitat d'analitzar, valorar i prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, impacte social, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat de treball en equip o en un grup multidisciplinari (personal).

   -

Capacitat per a l'accés a estudis posteriors, desenvolupament d'una actitud positiva per mantenir actualitzats els coneixements en un procés de formació continuada i assoliment de l'amplitud i profunditat suficients per a l'accés a la formació de postgrau en l'àmbit de l'ensenyament avançat de l'electrònica.

   -

Comprensió de la interacció de l'electrònica amb altres àrees de coneixement (no només telecomunicació o informàtica, sinó també automoció, medicina, aeronàutica...) i ser capaç de col·laborar eficaçment en equips multidisciplinaris, coneixent els principis de les tecnologies amb què es complementa i proposant millores en la funcionalitat dels sistemes electrònics i innovacions que permetin la fabricació de sistemes més reduïts, més potents, més econòmics i més sostenibles.

   -

Capacitat per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes electrònics, especialment dedicats a l'electrònica industrial i de consum. Particularment, desenvolupar el maquinari necessari que permeti el control adequat d'una planta o d'un sistema industrial i dissenyar aplicacions orientades a sistemes de mesura, regulació i control electrònic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aprendre a utilitzar el simulador d’entorns LabVIEW.

 

— Implementar un laboratori d’instrumentació virtual.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

2. LabVIEW Core 1 (repàs)

3. LabVIEW Core 2

4. Laboratori d’instrumentació virtual

5. Controls d’interfície d’usuari

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura consisteix en: 

— Classes magistrals combinades amb activitats de resolució d’exercicis. 

— Treball d’investigació i activitats proposades, que es fan a casa sota supervisió docent. 

— Classes pràctiques de laboratori addicionals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

— Exercicis fets a casa i/o treball d’investigació proposat (40 % de la nota final). 

— Pràctiques de laboratori (30 %). 

— Examen (30 %). 


Reavaluació 

— Pràctiques de laboratori (30 % de la nota final). 

— Exercicis (40 %). 

— Examen (30 %). 


En cas de detectar-se algun cas de plagi o còpia en alguna activitat avaluable, la penalització mínima comporta la qualificació d’aquesta activitat amb un 0. Si un mateix alumne reincideix i plagia o copia una segona vegada durant el mateix curs, la qualificació general de l’assignatura és un 0 i aquest estudiant no té dret a la reavaluació.

 

Avaluació única

— Exercicis (40 % de la nota final). 

— Pràctiques de laboratori (30 %). 

— Examen (30 %). 


Reavaluació 

— Pràctiques de laboratori (30 % de la nota final). 

— Exercicis (40 %). 

— Examen (30 %). 


En cas de detectar-se algun cas de plagi o còpia en alguna activitat avaluable, la penalització mínima comporta la qualificació d’aquesta activitat amb un 0. Si un mateix alumne reincideix i plagia o copia una segona vegada durant el mateix curs, la qualificació general de l’assignatura és un 0 i aquest estudiant no té dret a la reavaluació.