Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sistemes Cinètics i Cinemàtics d'Anàlisi de la Marxa

Codi de l'assignatura: 364797

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Carlos Verges Salas

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

33

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

16

 

-  Seminari

Presencial

 

17

Treball tutelat/dirigit

17

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Interpretar els resultats de les proves complementàries i la racionalització del seu ús.

   -

Identificar i analitzar els problemes de salut del peu en els diferents aspectes ambientals, biodinàmics i socials, i també un aprenentatge relatiu a l'avaluació dels fets científicament provats i a l'anàlisi de les dades en general, per aplicar la podologia basada en l'evidència.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els principis bàsics de la mecànica aplicables a la marxa humana.
— Aprendre a fer registres amb el instruments relatius a la cinètica i la cinemàtica en la marxa humana en les condicions adequades per a un estudi.
— Interpretar les dades obtingudes amb les eines utilitzades, i conjugar els registres cinemàtics amb els cinètics en el conjunt de la marxa analitzada.
— Comprendre l’aplicació de les dades estudiades a la clínica de la dinàmica humana.
— Conèixer els mètodes d’anàlisi de la marxa humana. 

 

— Seguir els protocols marcats en cada activitat.
— Iniciar-se en el treball grupal.
— Assumir la responsabilitat de la preparació pròpia per al desenvolupament correcte de les pràctiques, així com aportar tots els estris necessaris.
— Respectar la normativa del desenvolupament de les diferents activitats programades.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar les habilitats necessàries per poder plantejar una anàlisi de la marxa objectiu.
— Iniciar-se en l’anàlisi de la marxa humana, pel que fa tant a la visió global de la postura com dels diferents segments.
— Utilitzar un protocol d’anàlisi que permeti la interpretació dels paràmetres obtinguts mitjançant els diferents sistemes d’avaluació de la marxa.
— Utilitzar la metodologia de cerca d’informació, així com la seva anàlisi crítica i capacitat de síntesi.
— Iniciar-se en l’exposició oral de coneixements treballats.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Programa teòric

*  Les qüestions que es plantegen en les sessions teòriques comprenen els temes següents:

— Mecànica bàsica clàssica aplicada a la marxa
— Classificació i característiques de la marxa humana
— Cinètica i cinemàtica de la marxa
— Sistemes d’anàlisi de la marxa
— Procediments i protocols en l’anàlisi de la marxa

 

2. Programa pràctic

*  P1. Registre amb càmera d’alta velocitat i sistema d’anàlisi temporoespacial
P2. Registre i anàlisi de la marxa amb plataforma de força i plataforma de pressions
P3. Registre i anàlisi de la marxa amb plantilles amb sensors i sistema òptic
P.4. Registre i anàlisi de la marxa amb sistema 3D

Els estudiants han de treballar en grup sobre els registres obtinguts amb cada sistema, basant-se en la metodologia que s’exposa a cada sessió pràctica i presentar els resultats al final del semestre.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Part del temari s’imparteix en anglès
Programa teòric

Per al desenvolupament de la part teòrica s’utilitza el sistema Team Based Learning. El coordinador divideix l’alumnat en grups de 3 o 4 persones. Cada dia de classe es plantegen 10 preguntes que s’han de respondre primer individualment i després en grup, i posar-ho tot en comú al final. Les preguntes es plantegen sobre la base d’un text, una imatge, un vídeo o un article que es proposa amb antelació i que l’alumnat ha de treballar prèviament a casa. 

Programa pràctic

Les sessions pràctiques es desenvolupen al laboratori de biomecànica, situat a la segona planta de l’edifici de Pavelló de Govern. En funció del nombre d’alumnes matriculats, en cada pràctica hi ha un o dos grups d’alumnes i un o dos professors. Per a les pràctiques, cada estudiant ha de portar un pantaló curt i un tipus de sabata esportiva.

A cada sessió es posen en pràctica cadascun dels sistemes proposats en el programa pràctic i s’obtenen registres que després es podran fer servir per a discussió.

Lectura bibliogràfica

Per al bon desenvolupament de l’assignatura és necessari que els alumnes llegeixin les fonts bibliogràfiques recomanades en cada moment, tant per a la part teòrica com per a la pràctica. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Qüestionaris individuals a classe: 30 %
— Qüestionaris grupals a classe: 30 %
— Activitats pràctiques: 40 %. Les activitats pràctiques són obligatòries.

Es considera aprovada l’assignatura amb una nota de 5 sobre 10.

Per la metodologia de l’assignatura no és possible la reavaluació.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una anàlisi de dos articles científics (anàlisi crítica i localització de termes biomecànics) i el desenvolupament de tres casos de tres sistemes diferents, a partir de la resposta de les 10 qüestions que es plantegen de cada cas. Es considera aprovada l’assignatura si s’obté una nota mínima de 5 sobre 10.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bruckner J. The Gait workbook: a practical guide to clinical gait analysis.Thorofare, NJ: SLACK, 1998.

  Enllaç

Craik RL, Oatis CA. Gait analysis: theory and application. Michigan:Michigan University, 1994.  Enllaç

Kirby KA. Foot and lower extremity biomechanics: a ten year collection of precision Intricast Newsletters. Payson (Ariz): Precision Intricast, 1997.  Enllaç

Kirby KA. Foot and lower extremity biomechanics II: Precision Intricast Newsletters, 1997-2002. Payson (Ariz.): Precision Intricast, 2002.  Enllaç

Kirby KA. Foot and lower extremity biomechanics III: Precision Intricast Newsletters, 2002-2008. Payson (Ariz.): Precision Intricast, 2009.  Enllaç

Kirby KA. Foot and lower extremity biomechanics IV: Precision Intricast Newsletters, 2009-2013. Payson (Ariz.): Precision Intricast, 2014.

Kirtley C. Clinical Gait Analysis: Theory and Practice. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone, 2006.  Enllaç

Versió en línia. Accés restringit a usuaris de la UB. Accediu mitjançant connexió Proxy si accediu des de fora de la UB  Enllaç

LeVeau, BF. Biomechanics of human motion: basics and beyond for the health professions. Thorofare (NJ): SLACK Incorporated, 2011.

Mchaud TC. Human Locomotion: the conservative management of gait-related disorders. Newton, Massachusetts, USA: Newton Biomechanics, 2011.  Enllaç

Perry J, Burnfield J. Gait analysis : normal and pathological function. 2nd ed. Thorofare, NJ: SLACK, cop. 2010.

  Enllaç

Richards J. Biomechanics in clinic and research: an interactive teaching and learning course. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2008.  Enllaç

Vaughan CL, Davis B,  O´Connor J. Dynamics of Human Gait. Champaign, IL.: Human Kinetics, 1992.

Whittle MW. Gait analysis: an introduction. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier, 2012.

  Enllaç


Edició anterior (2007)  Enllaç

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Aquesta assignatura ha estat anul·lada per nombre insuficient d’estudiants matriculats.