Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Control Estadístic de Qualitat de Processos Industrials

Codi de l'assignatura: 364957

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jose Luis Carrasco Jordan

Departament: Departament de Fonaments Clínics

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

15

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

35

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques, que capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves (personal).

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les tecnologies mèdiques i la bioenginyeria (personal).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer les principals tècniques estadístiques per al control de qualitat de processos industrials.
— Conèixer els conceptes i procediments necessaris per dur a terme una anàlisi de fiabilitat i de comparació de mètodes.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber dissenyar i dur a terme un estudi de control de qualitat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció al control estadístic de qualitat

2. Gràfics de control

3. Capacitat del sistema de processos i mesuraments

4. Mostreig d’acceptació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència de l’assignatura es duu a terme a les aules d’informàtica en sessions de dues hores.

Cada sessió s’organitza en dues parts diferenciades d’una hora. A la primera, de caire teòric i pràctic, la temàtica s’introdueix mitjançant exemples que serveixen de fil conductor per a l’exposició dels mètodes d’anàlisi apropiats i per a la identificació de la problemàtica de què es vol tractar. La segona part, completament pràctica, consisteix en la resolució d’uns exercicis amb continguts similars als exemples introduïts a la primera part del tema.

La metodologia docent se sustenta en la plataforma docent Moodle, en la qual l’alumne trobarà tots els continguts docents de l’assignatura així com les eines d’avaluació.

Idiomes en que s’imparteix l’assignatura: anglès (100%).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació global de l’assignatura es basa en les puntuacions obtingudes en dues activitats:

— Qüestionaris. Resposta als qüestionaris dels exercicis plantejats a les sessions pràctiques
— Prova de síntesi. Test de vint preguntes d’elecció múltiple que es fa en acabar el curs

La qualificació global del curs s’obté com la mitjana aritmètica de les dues puntuacions (qüestionaris i prova de síntesi).

Finalment, es considera que l’estudiant ha superat l’assignatura si la qualificació global és de 5 o superior.

 

Avaluació única

La qualificació global de l’assignatura s’obté com a resultat de la prova de síntesi de tipus test amb vint preguntes d’elecció múltiple que es fa en acabar el curs.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LES ACTIVITATS ACADÈMIQUES

1. Bloc temàtics i/o continguts modificats:
- No s’han modificat blocs temàtics
- No s’han modificat continguts

2. Canvis en la metodologia docent i activitats formatives. (Marqueu les activitats alternatives que no constaven al pla docent)

- Vídeos docents teòrics
- Vídeos docents de pràctiques

 

3. Canvis en el sistema d’avaluació que no estaven contemplats al PD:

Respecte a l’avaluació continuada:

S’han introduït treballs que s’han de presentar com a tasques a través del CV

Respecte a la prova de síntesi:
- Es farà la prova de síntesi amb les mateix tipus d’examen test previst, però a través d’un qüestionari del campus virtual

 

Respecte a l’avaluació única:

- Sense modificacions