Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Enginyeria del Producte en Atenció Sanitària

Codi de l'assignatura: 365645

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Fernando Rodriguez Omedes

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

33

 

-  Teoria

Presencial

 

28

 

(En les classes teòriques es fomenta la participació activa dels estudiants.)

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

32

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques, que capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves (personal).

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les tecnologies mèdiques i la bioenginyeria (personal).

   -

Capacitat per accedir a estudis posteriors, desenvolupar una actitud positiva per mantenir actualitzats els coneixements en un procés de formació continuada i proporcionar l'amplitud i profunditat suficient per accedir a la formació de postgrau en l'àmbit de l'ensenyament avançat de l'enginyeria biomèdica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir el coneixement necessari per entendre i valorar els diferents processos de disseny i industrialització associats a la fabricació de tot tipus de productes, des de la concepció i fins a la seva possible comercialització

— Comprendre l’impacte que tindran sobre determinades decisions a prendre en punts clau de les fases de disseny el fet que aquests tipus de productes puguin estar sotmesos a plans funcionals i d’equipament, hagin d’adquirir-se a través de procediments de compra pública i s’instal·lin en entorns d’alta complexitat.

Referits a habilitats i actituds

— Adquirir la capacitat de fer una anàlisi crítica de les implicacions que comporta un procés de desenvolupament d’un producte, així com de la seva adquisició i manteniment.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Del concepte al producte en l’àmbit de la tecnologia sanitària

*  Detecció de necessitats

- Definició d’stakeholders

- Conceptualització solucions

2. Del disseny conceptual al disseny industrial

*  - Materials

- Processos i postprocessos de fabricació

- Efecte dels condicionants de disseny (gruixos, curvatures, toleràncies, reforços, elements d’unió,...)

- Efecte dels condicionants de processat (línies de flux, línies de soldadura, acabats superficials, tensions residuals,...)

- Estimació de costos

- Prototipatge, assaigs i certificacions

3. Adaptació del disseny del producte a altres condicionants propis de la realitat de mercat

*  1. Contractació pública/privada
2. Implicacions dels plans funcionals i d’equipament en el disseny dels productes
3. Instal·lacions en entorns complexos
4. Manteniment i SAT (servei d’electromedicina hospitalària)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Durant tot el curs se segueix una metodologia de classes obertes i participatives en què, a partir d’una ponència central, es fomenta el treball cooperatiu i la presa de decisions mancomunades. La classe es divideix en petits grups d’estudiants que, de manera gradual, simulen representar el rol real de responsables de producte en determinades fases del procés de concepció, disseny i industrialització. Durant les diferents sessions es posen en comú les conclusions extretes per cada grup i es donen les indicacions necessàries per poder seguir avançant en totes les etapes.

En algunes de les lliçons s’ofereix la possibilitat, als estudiants que ho desitgin, d’ampliar part dels continguts exposats a la classe fent exercicis i petits treballs de recerca complementaris totalment voluntaris.

L’assignatura s’imparteix exclusivament en anglès.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació d’aquesta matèria, d’acord amb les normes reguladores de l’avaluació i qualificacions de la Universitat de Barcelona, és l’avaluació continuada, per la qual cosa l’assistència presencial a classe és fonamental per poder-la aprovar.

L’avaluació continuada es fa a partir de la valoració dels exercicis obligatoris de classe així com de la presentació de la feina voluntària que al llarg del curs es va encarregant. La qualificació de l’assignatura s’obté de manera ponderada a partir de la qualificació dels exercicis obligatoris fets a classe durant el curs (75 %) i de les tasques de caràcter voluntari que es facin a casa (25 %).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Text electrònic

A mesura que avanci el curs s’aniran suggerint possibles referències bibliogràfiques d’acord amb els interessos que mostrin els estudiants.

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 


 • “ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-20”

   

    BLOCS TEMÀTICS

  No s’introduiran canvis en els temes, conceptes, apunts ni exemples pràctics vinculats als continguts.

    METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES

  o Descripció de l’adaptació de les hores presencials de l’activitat docent a la modalitat en línia. Les classes presencials es substituirán per classes virtuals emprant l’eina Zoom, respectant els horaris previstos al calendari docent. Les formes d’interacció i comunicació entre el docent i els estudiants seran les pròpies de la plataforma (xat i intervencions en directe) recolzades amb el mail.

  o Explicació de les activitats formatives en el context en línia. La base de les classes virtuals serà la presentació dels apunts a tractar encada sessió en PPT en pantalla compartida, combinat amb les imatges en directe del tutor i de diferents peces reals mostrades davant de la càmera igual que s’hauria fet en directe a les classes presencials.

   AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

  o Avaluació continuada. L’adaptació de la docència presencial a la modalitat en línia no canvia la metodología inicialment establerta per evaluar el desenvolupament del alumnes. Aquesta assignatura es seguirà basant en l’avaluació continuada del alumnes. En les sessions presencials inicials es mesurarà en base a la participació a classe i als petits exercicis que s’hi fan mentre que a les sessions virtuals es mesuran els successius petits treballs voluntaris encarregats cada semana.