Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ciència de les Dades amb R

Codi de l'assignatura: 366234

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jose Luis Carrasco Jordan

Departament: Departament de Fonaments Clínics

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

7.5

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

22.5

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.

   -

Coneixement d'una llengua estrangera.

   -

Coneixement d'informàtica relatiu a l'àmbit d'estudi.

   -

Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

   -

Capacitat d'organització i de planificació.

   -

Presa de decisions.

   -

Conèixer els conceptes bàsics de bioestadística i com s'apliquen a les ciències mèdiques, ser capaç de dissenyar i de dur a terme estudis estadístics senzills amb programes informàtics, interpretar-ne els resultats, i entendre i interpretar les dades estadístiques en la literatura mèdica.

   -

Utilitzar amb autonomia un ordinador personal, els sistemes de recerca i recuperació de la informació biomèdica, i els procediments de documentació clínica, i entendre i interpretar críticament textos científics, i les fonts de què provenen.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer les eines principals d’R per a la manipulació de dades.

 

Conèixer els mètodes de programació jeràrquica i iterativa en R

 

Conèixer les tècniques principals de visualització de dades

 

Referits a habilitats, destreses

Saber manipular bases de dades amb estructures complexes

 

Saber programar funcions en R

 

Saber generar informes d’anàlisi de dades utilitzant codi R

 

 

Blocs temàtics

 

1. Manipulació de dades

*  Importació de dades. Data frames i tibbles. Transformació de les dades. Anàlisi d’exploració de les dades. Organització de les dades.

2. Programació amb R

*  Creació de funcions. Iteracions i loops. Pipes.

3. Visualització de les dades

*  Paquet ggplot. Mapatges estètics. Facetes. Objectes geomètrics. Ajustaments de posició. Sistemes de coordinades.

4. Generació d’informes amb R markdown

*  Introducció al llenguatge lattex. Codi "chunks". Encapçalament YAML. Formats Markdown

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència de l’assignatura es duu a terme en les aules d’informàtica en sessions de 2 hores. Les sessions s’organitzen en dues parts. A la primera la temàtica s’introdueix mitjançant exemples que serviran de fil conductor per a l’exposició dels mètodes d’anàlisi apropiats i per a la identificació de la problemàtica que es vol tractar. La segona part consisteix en la resolució per part dels estudiants d’uns exercicis amb continguts similars als exemples introduïts a la primera part del tema.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació global de l’assignatura es basa en les puntuacions obtingudes en dues activitats:

1) Exercicis. Resposta als qüestionaris dels exercicis plantejats a les sessions pràctiques.

2) Prova de síntesi. Test de 20 preguntes de resposta múltiple que es fa en acabar el curs.

La qualificació global del curs s’obté com la mitjana aritmètica de les dues puntuacions (qüestionaris i prova de síntesi).

Finalment, es considera que l’estudiant ha superat l’assignatura si la qualificació global és de 5 o superior.

 

Avaluació única

Prova de síntesi. Test de 20 preguntes de resposta múltiple més 1 exercici pràctic. La qualificació global del curs s’obtindrà com la mitjana aritmètica de les dues puntuacions (preguntes de resposta múltiple i exercici pràctic).

Finalment, es considera que l’estudiant ha superat l’assignatura si la qualificació global és de 5 o superior.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Wickham, H.,  Grolemund, G. (2016). R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data 1st Edition. O’Reilly Media

  SBN-13: 978-1491910399

https://r4ds.had.co.nz  Enllaç

Wickham, H. (2016). ggplot2. Elegant graphics for data analysis. 2nd Edition. Springer

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LES ACTIVITATS ACADÈMIQUES

 

1. Bloc temàtics i/o continguts modificats:
- No s’han modificat blocs temàtics
- No s’han modificat continguts

 

2. Canvis en la metodologia docent i activitats formatives. (Marqueu les activitats alternatives que no constaven al pla docent)

- Publicacions al Campus Virtual (CV) de PowerPoint sense explicacions.

- Documents d’aprenentatge autònom amb explicacions, exemples i les comandes necessàries per executar-los

- Discussions / presentacions a través de la plataforma BB Collaborate, Zoom o similars

 

3. Canvis en el sistema d’avaluació que no estaven contemplats al PD:

- Sense canvis: els qüestionaris al CV i els exercicis que s’havien de presentar com a tasques del CV ja formaven part del pla docent original

Respecte a la prova de síntesi:
- Es farà la prova de síntesi amb les mateix tipus d’examen test previst, però a través d’un qüestionari del CV

Respecte a l’avaluació única: sense modificacions