Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Salut Global

Codi de l'assignatura: 570436

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Nuria Casamitjana Badia

Departament: Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

43

 

 

Recomanacions

 

Assignatura impartida en anglès. Cal un nivell suficient d’anglès.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Descripció dels problemes i reptes principals de la salut en el món.

 

— Coneixement de l’arquitectura i els actors principals en salut global.

 


— Coneixement de la regulació jurídica i mecanismes financers de la salut a escala global.

 


— Descripció i comprensió dels determinants socials de la salut.

 


— Comprensió de la dimensió econòmica de la salut global.

 


— Comprensió de la manera com el canvi climàtic influeix en la salut.

 


— Coneixement i comprensió dels mecanismes que determinen l’accés a medicaments.

 


— Comprensió, anàlisi crítica i discussió de casos en el camp de la salut global amb una aproximació interdisciplinària.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Descriure els principals problemes i reptes de la salut en el món.

 

— Conèixer l’arquitectura i identificar els actors principals de la salut global.

 

— Conèixer la regulació jurídica i els mecanismes financers en salut a escala global.

 

— Comprendre com els determinants socials influeixen en la salut.

 

— Conèixer la influència del canvi climàtic en la salut.

 

— Conèixer i entendre els mecanismes d’accés a medicaments a escala global.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir habilitats per a la comprensió, l’anàlisi crítica i la discussió de casos en el camp de la salut global amb una aproximació interdisciplinària.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la salut global

*  
— Què entenem per salut global?
— Indicadors de l’estat de salut de la població mundial
— La càrrega global de malaltia i mortalitat: la transició demogràfica i la transició epidemiològica
— Iniquitats globals en salut
— La salut en els objectius del desenvolupament sostenible (ODS)

2. Determinants socials de la salut

*  
— Implicacions socioeconòmiques, ètniques, culturals i de gènere en les intervencions en salut en els països de renda baixa
— El marc  teòric socioecològic: breu explicació de quins són els determinants socials de la salut
— Exemples concrets d’implicacions socioeconòmiques, ètniques, culturals i de gènere en les intervencions en salut en països de renda baixa (identificació de bones pràctiques i «lliçons apreses»)
— Introducció a un estudi de cas (part 1): l’augment de la mortalitat a Rússia a principi dels anys noranta
— Introducció a un estudi de cas (part 2): l’augment de la mortalitat a Rússia a principi dels anys noranta
— Exercici pràctic participatiu: determinants de l’augment de la mortalitat adulta masculina a Rússia a principi dels anys noranta

3. Canvi climàtic i salut global

*  
— La relació entre l’escalfament global i la salut
— La modificació dels patrons globals de malaltia

4. La dimensió econòmica de la salut global

*  
— Avaluació econòmica d’intervencions en salut
— La relació entre les prioritats sanitàries i les prioritats econòmiques
— Qui paga què: el finançament en salut global
— La renacionalització de la despesa en salut en els països en desenvolupament: avenços i desafiaments
— Estudi de cas: el finançament de la prevenció i el tractament del VIH

5. Cobertura sanitària universal i accés a medicaments essencials

*   
— La cobertura sanitària universal 
— El finançament dels sistemes de salut
— L’accés als medicaments essencials

6. Els actors clau en salut global i reptes per a la cooperació internacional en salut

*  
— Governs, institucions internacionals i multilaterals (les Nacions Unides)
— El sector privat
— Usuaris i pacients
— La nova filantropia i noves formes de partenariat

7. Debat guiat: «La pertinència i l’eficàcia de l’ajuda al desenvolupament en temps de canvi global»

*  
— Discussió d’acord amb la lectura d’un article sobre el tema

8. Dret, governança i salut global

*  
— Regulació jurídica internacional i salut global
— Mecanismes financers internacionals de lluita contra les grans pandèmies

9. Presentació dels treballs d’avaluació de l’assignatura

*  
L’avaluació està basada en la caracterització, l’anàlisi crítica i les recomanacions respecte a la situació de la salut d’un país d’ingrés mitjà o baix segons la classificació del Banc Mundial. La guia de preguntes que han d’orientar la identificació i interpretació de dades per part dels estudiants respecte al país que han triat és la següent:

— Quin és el perfil demogràfic i epidemiològic, i com es preveu que evolucioni?
— Quins són els principals factors socials i ambientals determinants de la salut?
— Com s’accedeix als serveis de salut i com es financen?
— Quin paper hi juguen els actors internacionals respecte a la salut?
— Quines polítiques recomana l’estudiant per afrontar els desafiaments en salut?

Els treballs s’han de presentar i discutir a classe. 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura combina sessions teòriques i pràctiques amb sessions de discussió i debat, i estudi de casos. L’alumnat ha de fer lectures obligatòries i altres de recomanades per a cada tema. Així mateix, cal que participi activament en les discussions a classe.

L’estudiant també ha de fer un treball en grup sobre un estudi de cas proposat a classe pel professor, i que ha de presentar i discutir a classe amb els companys i el professorat. L’objectiu és fomentar al màxim la participació dels estudiants i incentivar el seu interès pels problemes i reptes de la salut en el món des d’una perspectiva interdisciplinària.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per a l’avaluació continuada de l’assignatura es té en compte:

— L’aprofitament i la participació a classe definida per cada docent en cadascuna de les sessions.

— L’elaboració d’un treball individual sobre un estudi de cas presentat a classe. L’estudiant ha de discutir el cas i presentar-lo per escrit i oralment.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Text electrònic

Sarukhan, A. The Epidemiological Transition (or What We Died, Die and Will Die From).

https://www.isglobal.org/en/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/la-transicion-epidemiologica-o-de-que-moriamos-morimos-y-moriremos-/3098670/0

GRIMM, S. et al (2009). European Development Co-operation to 2020. Working paper. Challenges by New Actors in International Development.

http://www.edc2020.eu/fileadmin/Textdateien/EDC2020_WP4_Webversion.pdf

JULIE WALZ, VIJAYA RAMACHANDRAN (2011). “Brave New World: A Literature Review of Emerging Donors and the Changing Nature of Foreign Assistance” CGD Working Paper 273.

http://www.cgdev.org/files/1425691_file_Walz_Ramachandran_Brave_New_World_FINAL.pdf

Global Health Strategies Initiative – GHSi (2012). Shifting Paradigm. How the BRICS Are Reshaping Global Health and Development.

http://www.ghsinitiatives.org/downloads/ghsi_brics_report.pdf

Institute for Health Metrics and Evaluation (2017). Financing Global Health 2017

http://www.healthmetricsandevaluation.org/publications/

 

WHO: Technical brief for policy makers. General budget support in developing countries: ensuring the health sector’s interest. http://www.who.int/health_financing/documents/pb_e_08_2-budget_support.pdf

Glassman, A. Global Health and the New Bottom Billion. Center for Global Development, 2011.

 

MSF. The Right Shot: Bringing Down Barriers to Affordable and Adapted Vaccines (2nd Edition). 2015.

https://msfaccess.org/right-shot-bringing-down-barriers-affordable-and-adapted-vaccines-2nd-ed-2015

WHO Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation. Health equity through action on the social determinants of health. Geneva: WHO, 2008. Available at http://www.who.int/social_determinants/en/ (Essential reading: Executive summary).

Solar, O. and Irwin, A. (2007) A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health. Paper 2 (Policy and practice). WHO. Available at www.who.int/social_determinants/resources/csdh_framework_action_05_07.pdf. Minimum reading: executive summary, introduction and choose two determinants from sections 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.6.2, 5.6.3 or 5.6.4 and read it to be able to present/discuss at the class debate.

  • Ruger, J. P. (2008). Normative Foundations of Global Health Law. The Georgetown Law Journal96(2), 423–443.
  • Lawrence O. Gostin, Allyn L. Taylor; Global Health Law: A Definition and Grand Challenges, Public Health Ethics, Volume 1, Issue 1, 1 April 2008, Pages 53–63 

  • Woodward et al. (2014). Climate change and health: on the latest IPCC report. The Lancet. 383(9924):1185-9.
  • WHO/WMO. (2016) Climate Services for Health: Improving public health decision-making in a new climate. https://public.wmo.int/en/resources/library/climate-services-health-case-studies
  • Whitmee et al. (2015) Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller Foundation–Lancet Commission on Planetary Health. The Lancet. 386(10007):1973-2028.
  • Watts et al (2018). The 2018 report of the Lancet Countdown on health and climate change: shaping the health of nations for centuries to come