Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Educaciˇ en Valors

Codi de l'assignatura: 570715

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Monica Gijon Casares

Departament: Departament de Teoria i Hist˛ria de l'Educaciˇ

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Identificar i interpretar els fonaments pedag˛gics, filos˛fics, hist˛rics, psicol˛gics i sociol˛gics que enriqueixen el marc conceptual de l’educaciˇ en valors.

 

ReconŔixer les principals teories dels diferents Ómbits de l’educaciˇ en valors, el desenvolupament socioemocional i l’educaciˇ per a la ciutadania


 

Interpretar les necessitats que l’actual realitat social, cultural i econ˛mica planteja per poder oferir respostes educatives des de la fonamentaciˇ te˛ric multidisciplinÓria de l’educaciˇ en valors.

 

ConŔixer els fonaments de la investigaciˇ educativa relacionada amb l’educaciˇ en valors. ╔s a dir, gesionar material bibliogrÓfic de referŔncia, formular objectius i hip˛tesis rellevants, utilitzar metodologies d’investigaciˇ adequades i extreure conclusions pertinents.
als es porta a terme l’educaciˇ en valors

 

Identificar i exemplificar la importÓncia de l’educaciˇn en valors en la activitat professional.

 

Aplicar el compromiso Ŕtic i deontol˛gic amb la professiˇ en els diferents Ómbits professionals en els quals es porta a terme l’educaciˇ en valors

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


  Conèixer les teories sobre l’educació moral i en valors.
•    Analitzar els principals debats en relació a l’educació en valors.
•    Dominar i relacionar els principals conceptes de l’educació moral com a construcció: intel.ligència i cultura moral, dinamismes relacionals i pràctiques morals.
•    Desenvolupar les competències personals i professionals per a realitzar tasques d’educació en valors en diferents situacions formatives.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Educaciˇ en Valors

*  1)    Aproximació a la naturalesa dels valors i la moralitat. Elements per una definició de l’educació en valors. Reptes actuals i educació en valors.
2)    Paradigmes de l’educació en valors: transmisió de valors absoluts, socialització heterònoma, clarificació de valors, desenvolupament del judici moral, formació del  caràcter.

3)    L’educació en valors com a participació en pràctiques morals. Tipus de pràctiques i cultura moral. Aprenentatge ètic i educació en valors. Dels sentiments morals a la construcció de valors.

4)    Aproximació a les vies de l’educació en valors: interpersonal, grupal, institucional i comunitaria.

5)    L’univers educatiu i l’educació en valors: l’educació en valors com un component present en tots els ambits educatius i professionals, maneres d’implantar i treballar els valors en els diferents espais educatius.

6)    Competències personals i professionals per educar en valors: ser un mateix, reconèixer l’altre, facilitar el diàleg, regular la participació, treballar en equip, fer escola, treballar en xarxa, i competències ètiques i deontologia dels professionals de l’educació.

7)    Ciutadania democràtica i política educativa a Europa. Ciutadania activa a la Unió Europea. Noves propostes per la formació cívica.

8)  Neutralitat i bel·ligerància. L’actitud dels educadors davant de les situacions controvertides

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


El treball presencial es distribuirà equitativament entre tres tipos de sessions: les classes expositives, les classes seminari i les classes taller. En les primeres es presentarà el contingut de l’assignatura. Les classes seminari es dedicaran a l’análisi crític de texts i de productes audiovisuals relacionats amb el contingut del temari. Les classes taller es destinaran a realitzar exercicis pràctics per a desenvolupar les competències professionals. Es treballarà amb tècniques de simulació, inoculació d’estres, autobiografia professional, anàlisi de material audiovisual i altres estratègies. Es bàsica l’assistència i participació en les classes. Pel que fa al treball autònom que ha de realitzar l’alumnat es centrarà en la lectura d’obres de referència, la preparació de la participació a les sessions de classe i la realització del treball globalitzat que s’encomani en el Master.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

 

El 60% de la qualificació correspon al treball de síntesi que cada estudiant realitzarà al llarg del curs i que serà avaluat per una comissió específica. El treball comprèn les respostes a unes qüestions globalitzadores que els estudiants triaran en funció dels seus interessos.

 

El 40% restant de la qualificació prové de l’assistència a classe i la participació en les activitats que es proposin a l’assignatura com ara: exercicis, anàlisi de casos, anàlisi de programes, role playing, comentari de text, debats, preparació d’activitats, anàlisi crítica de materials i recerca de recursos.

 

Reavaluació: En aquells casos que la nota final de l’assignatura no arribi a 5 l’estudiant podrà presentar-se a la reavaluació de la part suspesa. La reavaluació es farà els primers dies de setembre.

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex

 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BERKOWITZ, M.W.: "The Role of Discussion in Moral Education" en Berkowitz, M.W. y Oser, F.: Moral Education: Theory and Application, London, Lea, 1985, pp. 197-218.   Enlla├ž

DURKHEIM, E.: La educación moral. Buenos Aires, Losada, 1947   Enlla├ž

HOYOS, G. y MARTíNEZ, M.: Qué significa educar en valores hoy. Barcelona, Octaedro-OEI, 2004.   Enlla├ž

KOHLBERG, L.: Essays on moral development. Volume 1. The Philosophy of moral Development, San Francisco, Harper and Row, 1981.   Enlla├ž

MARTíNEZ, M.: El contrato moral del profesorado. Bilbao, Desclee de Brouwer, 1998   Enlla├ž

NUCCI, L.P. (Edit.): Moral Development and Character Education. Berkeley, McCutchan, 1989.   Enlla├ž

NUSSBAUM, M.C.: Paisajes del pensamiento. Barcelona, Paidós, 2008.   Enlla├ž

PEREZ GOMEZ, A.I.; MARTíNEZ, M.; TEY, A.; ESSOMBA, M. Y GONZALEZ, Mª T.: Profesorado y otros profesionales de la educación. Barcelona, Octaedro, 2007.   Enlla├ž

PIAGET, J.: El criterio moral en el niño, Barcelona, Martínez-Roca, 1984   Enlla├ž

PUIG, J.: La construcción de la personalidad moral. Barcelona, Paidós, 1996   Enlla├ž

PUIG, J.: Prácticas morales. Barcelona, Paidós, 2003.   Enlla├ž

ZIMBARDO, P.: El efecto Lucifer. El porqué de la maldad. Barcelona, Paidós, 2008.  Enlla├ž

TRILLA, J.: El profesor y los valores controvertidos. Barcelona, Paidós, 1992  Enlla├ž

Revista

MARTÍN CORTÉS, I.: Una propuesta para la enseñanza de la ciudadanía 
democrática en España. Madrid, Fundación Alternativas, 2006.  Enlla├ž

Ediciˇ en paper. CCUC  Enlla├ž