Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Educació Emocional

Codi de l'assignatura: 570717

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Nuria Perez Escoda

Departament: Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

 

-  Seminari

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 • Capacitat d’interpretar les necessitats que l’actual realitat social, cultural i econòmica planteja, per poder oferir respostes educatives.
 • Coneixement dels diferents fonaments teòrics i metodològics de l’educació emocional.
 • Capacitat de promoure, implementar i avaluar programes d’educació emocional que siguin apropiats a diferents institucions educatives i socials.
 • Capacitat d’establir i mantenir relacions positives amb altres persones i treballar en equip de forma efectiva.
 • Capacitat d’autonomia personal i emocional de cara a organitzar i planificar les pròpies actuacions de manera eficient per a l’assoliment d’objectius personals i professionals.
 • Capacitat de regulació emocional i equilibri personal com a prevenció de situacions de risc i conflicte.
 • Capacitat per fomentar una gestió emocional positiva individualment, en grups i organitzacions en diferents contextos.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer els diferents fenòmens afectius i, concretament, aprofundir en què són les emocions, els seus components, la seva classificació i les seves repercussions en el pensament, en el comportament i en els processos educatius i d’aprenentatge.

 

 • Coneixer i analitzar alguns fonaments teòrics de l’educació emocional entre els que destaquem: Les intel·ligències múltiples, els models d’Intel·ligència emocional, la Psicologia Positiva i la neurociència.

 

 • Aprofundir en el concepte de l’educació emocional amb els objectius, continguts, metodologia i  beneficis que ha demostrat la investigació científica.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Adquirir la competència per dissenyar programes d’educació emocional i introduir-los en la dinàmica de diferents entorns: escolar, organitzacions i sociocomunitaris.

 

 • Desenvolupar les pròpies competències emocionals: consciència emocional, regulació emocional, autonomia emocional, competències socials, competèncis per a la vida i el benestar.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Demostrar una actitud positiva i proactiva que fomente el bienestar personal i social.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Marc conceptual de les emocions

1.1. Concepte d’Emoció

1.2. Components de l’emoció

1.3. Els fenòmens afectius

2. Classificació de les emocions

2.1. Les emocions bàsiques

2.2. Les emocions socials

2.3. Emocions estètiques

3. Fonaments teòrics de l'educació emocional

3.1. Inteligències múltiples

3.2. Inteligència Emocional

3.3. El cervell emocional: aportacions de la neurociència

3.4. Aportacions de la psicología positiva

4. L’educació emocional a la pràctica

4.1. Educació emocional: justificació i concepte

4.2. Objectius i continguts de l’Educació Emocional

4.3. Metodología, materials i recursos didàctics

4.4. Avalucació en educació emocional

5. Competències emocionals

5.1. Consciència emocional

5.2. Regulació emocional

5.3. Autonomia emocional

5.4. Competència social

5.5. Competències per a la vida i el benestar

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia convinarà  la introducció conceptual, per a passar a la pràctica d’activitats i exercicis diversos. S’utilitzen dinàmiques de grup, grups de discussió, role playing, dinàmiques corporals, relaxació, meditació, respiració, etc.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El 60% de la qualificació correspon al treball de síntesi que cada estudiant realitzarà al llarg del curs i que serà avaluat per una comissió específica. El treball comprèn les respostes a unes qüestions globalitzadores que els estudiants triaran en funció dels seus interessos.

El 40% restant de la qualificació prové de l’assistència a classe i la participació en les activitats que es proposin a l’assignatura com ara: exercicis, anàlisi de casos, anàlisi de programes, role playing, comentari de text, debats, preparació d’activitats, anàlisi crítica de materials i recerca de recursos.
 
Reavaluació: En aquells casos que la nota final de l’assignatura no arribi a 5 l’estudiant podrà presentar-se a la reavaluació de la part suspesa. La reavaluació es farà els primers dies de setembre. La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Álvarez, M. (Coord.) et al. (2001). Diseño y evaluación de programas de educación emocional. Barcelona: Wolters Kluwer.

Bisquerra, R. (2008). Educación para la ciudadanía. El enfoque de la educación emocional. Barcelona: Wolters Kluwer.

Bisquerra, R. (2008). Educación para la ciudadanía. El enfoque de la educación emocional. Barcelona: Wolters Kluwer.

Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Síntesis.

   Bisquerra, R. (2012). Orientación, tutoría y educación emocional. Madrid: Síntesis.

Bisquerra, R. (2015). Universo de emociones. Valencia: PalauGea.

Bisquerra, R. (Coord.). (2011). Educación emocional. Propuestas para educadores y familias. Bilbao: Desclée de Brower.

Bisquerra, R. (Coord.) Punset, E., Mora, F., García Navarro, E., López-Cassà, E., Pérez-González, J.C., Lantieri, L., Nambiar, M., Aguilera, P., Segovia, N. y Planells, O. (2012). Cómo educar las emociones? La inteligencia emocional en la infáncia y la adolescencia. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Hospital Sant Joan de Déu.

Bisquerra, R. (Coord.), Colau, C., Colau, P., Collell, J., Escudé, C., Pérez-Escoda, N., Avilés, J. M. y Ortega, R. (2014). Prevención del acoso escolar con educación emocional. Bilbao: Desclée de Brower.

Bisquerra, R.; Pérez-Escoda, N.; Cuadrado, M.; López, E.; Filella, G.; Obiols, M. (2009). Actividades para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. Barcelona: Parramón.

Bisquerra, R., Pérez-González, J. C., y García Navarro, E. (2015). Inteligencia emocional en la educación. Madrid: Síntesis.

Güell, M., y Muñoz, J. (Coord.). (2003). Educación emocional. Programa para la educación secundaria postobligatoria. Barcelona: Praxis.

Hué García, C. (2008). Bienestar docente y pensamiento emocional. Madrid: Praxis.

  Keefer, K. V., Parker, J. D. A., y Saklofske, D. H. (2018). Emotional Intelligence in Education.   Integrating Research with Practice. Cham (Suiza): Springer.

López-Cassà, È. (2011). Educar las emociones en la infancia (de 0 a 6 años). Reflexiones y propuestas prácticas. Madrid: Wolters Kluwer.

Lozano Martínez, J., y Alcaraz García, S. (2009). Aprende con Zapo. Propuestas didácticas para el aprendizaje de habilidades emocionales y sociales. Madrid: Wolters Kluwer.

Pascual, V., y Cuadrado, M. (2001). Educación emocional. Programa de actividades para educación secundaria obligatoria. Barcelona: Praxis.

Pellicer Royo, I. (2011). Educación física emocional: programa de salud emocional para el alumnado y orientaciones para el profesorado. Barcelona: INDE.

Redorta, J., Obiols, M., y Bisquerra, R. (2006). Emoción y conflicto. Aprenda a manejar las emociones. Barcelona: Paidós

Sastre, G., i Moreno, M. (2002). Resolución de conflictos y aprendizaje emocional. Barcelona: Gedisa.

UNESCO (2015). Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial? París: UNESCO.

Article

Bisquerra, R. y García, E. (2018) La educación emocional requiere formación del profesorado. Participación educativa, 5, (8), 15-27.

Bisquerra, R. y Pérez Escoda, N. (2007): «Las competencias emocionales». Educación XX1 , 10, 61-82.

Filella. G., Ros-Morente, A., Oriol, X. y March-Llanes J. (2018). The Assertive Resolution of Conflicts in School With a Gamified Emotion Education Program. Front. Psychol. 9, 2353. Recuperado de: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02353

  Filella. G., Ros-Morente, A., Oriol, X. y March-Llanes J. (2018). The Assertive Resolution of Conflicts in School With a Gamified Emotion Education Program. Front. Psychol. 9, 2353. Recuperado de: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02353

Garaigordobil, M. (2018). La educación emocional en la infancia y la adolescencia. Participación educativa, 5, (8), 105-128

López-Cassá, E., Pérez-Escoda, N. y Alegre, A. (2018). Competencia emocional, satisfacción en contextos específicos y satisfacción con la vida en la adolescencia. Revista de Investigación Educativa, 36(1), 57-73. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.6018/rie.36.1.273131.

Pérez-Escoda, N., Berlanga, V. y Alegre, A. (2019). Desarrollo de competencias socioemocionales en educación superior: evaluación del posgrado en educación emocional. Bordón 71 (1), 97-113. Recuperado de: https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/64128

Pérez-González, J. C. (2017). Propuesta para la evaluación de programas de educación socioemocional. Electronic Journal of Research in Education Psychology, 6(15), 523-546.

Ros, A., Filella, G., Ribes, R. y Pérez-Escoda, N. (2017). Análisis de la relación entre competencias emocionales, autoestima, clima de aula, rendimiento académico y nivel de bienestar en educación primaria. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP) , 28 (1) 1-18

Torrijos, P., Hernández, J. P., & Rodríguez, M. J. (2016). Desarrollo de competencias emocionales en los futuros docentes de Educación Secundaria: resultados de la aplicación de un programa formativo. Revista Educativa Hekademos, 2 (1), 35-43.

Torrijos, P., Torrecilla, E. M., & Rodríguez Conde, M. J. (2018). Evaluación experimental de programas para el desarrollo emocional en docentes de Educación Secundaria. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 34(1), 68-76.

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Blocs temàtics i/o continguts
No han variat, l’assignatura ja estava molt avançada i només ha afectat als contiguts:

Competència Social
Competències de Vida i Benestar
Aplicació de l’educació emocional: L’educació emocional a la pràctica
Metodologia i activitats formatives alternatives
Per tal de suplir les sessions presencials s’han proposat activitats alternartives:
- Visionar el programa sobre neurones mirall
- Visionar l’entrevista a Giacommo Rizzolatti
- Llegir l’article sobre Benestar Emocional
- Elaborar l’activitat sobre Competència Social
- Completar l’activitat sobre Benestar Emocional
- Realitzar l’activitat grupal sobre aplicació de l’educació emocional (ja estava prevista)
Avaluació
L’avaluació de l’assignatura no s’ha vist alterada.
- Es manté que el 60% de la qualificació provindrà del treball de síntesi que esteu fent al llarg del curs (i al qual ens referim com “els ítems”)
- Pel que fa al 40% restant de la qualificació s’incorporaran les activitats recollides en l’apartat anterior juntament amb els treballs fets a classe.